Konvertitter

 

    I forbindelse med asylavtalen mellom regjeringspartiene, KrF og Venstre fikk KrF inn et punkt om å utrede praktiseringen av beskyttelse basert på religion eller tilhørighet til sosial gruppe. Her er mennesker som konverterer fra en religion til en annen en sentral gruppe. Oppfølgingen av dette punktet i asylavtalen gikk lenge veldig sakte, til tross for stadige påtrykninger fra KrFs side. I 2015 kom en kritisk rapport om UDI og UNEs praksis på dette feltet skrevet av advokat Cecile Schjatvet.

    Våren 2016 ga regjeringen nye signaler om at de ønsket å følge opp dette punktet i asylavtalen. KrF spilte derfor inn et forslag til konkrete tiltak, som ble utgangspunkt for forhandlinger og avtalen. KrFs mål var å få styrket innsikt og kompetanse på disse spørsmålene i utlendingsforvaltningen, for å sikre riktigere beslutninger. Følgende seks hovedpunkter ble avtalt: 

1.       Landinfo, UDI og UNE bes invitere til et felles, årlig høynivå kontaktmøte med Den norske kirke og andre sentrale frikirkelige trossamfunn og organisasjoner. (Her skal blant annet Den Katolske kirke, Frikirken, Pinsevennene, Metodistene og Norsk Luthers Misjonssamband delta i tillegg til Den Norske Kirke).

2.       UDI og UNE bes avholde separate dialogmøter med sentrale menigheter og trossamfunn.

3.       UDI og UNE bes invitere fagpersoner til kurs/foredrag for saksbehandlere og beslutningstakere. Den norske kirke og andre sentrale frikirkelige trossamfunn og organisasjoner bør selv få foreslå foredragsholdere.

4.       Justisdepartementet utarbeider en instruks til UNE om at det i større grad enn i dag skal tillates at søkeren fører vitne når det avholdes nemndsmøte for å avgjøre troverdigheten av hans/hennes indre overbevisning.

5.       Det opprettes en «pool» med ressurspersoner som UNE kan involvere i spesielt vanskelige saker som angår troverdigheten av søkerens indre overbevisning. Bruk av ordningen vil ikke bli en rettighet for den enkelte søker.

6.       Justisdepartementet ber Den norske kirke konkretisere innholdet i den religiøse kompetansen kirken ønsker å bidra med, slik at departementet kan vurdere om det er behov for å opprette spesialiserte enheter med tilsvarende kompetanse i UDI og/eller UNE.

Konvertittavtalen ble svært godt tatt i mot av de berørte miljøer, og punktene er iverksatt fra 2017.