Behandling av omgjøringsanmodninger

Utlendingsnemnda (UNE) mottar og behandler et stort antall anmodninger om omgjøring av endelige vedtak. De færreste anmodninger fører til at vedtaket blir omgjort, og i mange tilfeller er det helt åpenbart at anmodningen ikke kan føre frem.

Saksbehandling av slike anmodninger beslaglegger imidlertid store ressurser slik situasjonen er i dag. Bare en liten andel av omgjøringsanmodningene fører til omgjøring (ca. 10 pst. i 2012). I de fleste tilfeller hvor vedtak gjøres om, blir det innvilget oppholdstillatelse på humanitært grunnlag. Det ble vinteren 2014 vedtatt to endringer i utlendingsloven: 

  1. En egen avvisningshjemmel for de tilfellene hvor det ikke er sannsynlighetsovervekt for at vedtaket blir omgjort, der UNE i utgangspunktet skal gi en ren standardbesvarelse, uten individualisert begrunnelse. 
  2. En avvisningshjemmel for de tilfellene der det ikke er oppgitt opplysninger om bostedsadresse

Samarbeidspartiene ble i samarbeidsavtalene enige om at disse endringene skulle gjennomføres for å få en mer effektiv saksbehandling og retur av personer uten lovlig opphold.

KrF er enige i forslag nummer en, men er bekymret for konsekvensene av forslag nummer to. Personer kan ha gode grunner til å holde bosted skjult, selv om utlendingsmyndighetene har taushetsplikt og informasjonen vil være hemmelig. Det kan for eksempel være kvinner på krisesenter som er redd for at adressen blir kjent for utenforstående, ofre for menneskehandel som er redd for bakmenn eller lengeværende familier med barn som kan forhindres å få saken sin behandlet på nytt.

Dette gav vi uttrykk for i behandlingen av saken, men stemte for begge forslagene i henhold til samarbeidsavtalen.