Annet

Au pair ordningen

Våren 2017 fremmet SV et forslag om å avvikle aupair-ordningen og innføre strengere reaksjoner mot vertsfamilier som utnytter au pairer. Bakgrunnen for forslaget var at selv om det store flertallet av vertsfamilier sørger for gode og ordnede forhold for au pairene har det kommet fram eksempler på grov utnytelse av aupairer.

    KrF støttet ikke en avvikling av ordningen, men mener det er behov for en gjennomgang av au pair-ordningen, med sikte på å få en ordning som ligger nærmere den opprinnelige tanken om kulturutveksling. KrF stod også sammen med forslagsstillerne om å foreslå strengere karanteneregler, straff for utnyttelse av au pairer og regler som sikrer at familier med personer som er dømt for straffbar handling mot au pairer ikke får ta i mot en au pair. I tillegg fremmet vi et forslag om at oppholdstillatelsen knyttes til au pairen selv og ikke til vertsfamilien, for å sikre at oppholdstillatelsen ikke brukes som et pressmiddel overfor au pairen. I tillegg var KRF med og sikret driftsmidler til au pair senteret, som er et lavterskeltilbud som støtter au pairer med informasjon, hjelp og veiledning.

Rituell omskjæring av guttebarn

FrPs vedtok på sitt Landsmøte våren 2017 å forby rituell omskjæring av guttebarn. Reaksjonene fra det jødiske miljøet var sterke. Forstander Ervin Kohn i Det Mosaiske Trossamfunn uttalte at FrPs politikk innebærer «å forby jødisk religiøs praksis», noe som igjen vil gjøre det tilnærmet umulig for jøder å bo i Norge. Israelsk UD bekreftet at et slikt forbud vil gjøre det vanskelig å leve som jøde i Norge, og beklaget vedtaket gjort på FrPs landsmøte. Lederen for en av Europas største jødiske organisasjoner gikk enda lengre og kalte vedtaket for «åpenlyst antisemittisk».

Omskjæringsritualet, brit milah, har vært en viktig del av den jødiske tro og verdisystem i tusenvis av år, og har svært høy oppslutning både av troende og ikke-troende jøder. For de det gjelder er ritualet viktig for identitetsdannelse og tilhørighet, men det handler også om foreldrerett og trosfrihet.

Barnekonvensjonen

Et argument som har vært brukt er at omskjæring av guttebarn er i strid med FNs barnekonvensjon. Det stemmer ikke. Dersom en slik tolkning lå til grunn ville en rekke stater aldri undertegnet konvensjonen, for eksempel land der nesten alle gutter blir omskjært som Israel og muslimske land eller land hvor omskjæring er svært utbredt som USA, Canada og Korea. En slik tolkning er altså åpenbart i strid med konvensjonens opprinnelige hensikt.

Videre er nettopp barnekonvensjonen tydelig på å beskytte foreldrenes valg på vegne av sine barn, ikke minst når det gjelder forhold som livssyn, kultur og språk. Det er bare unntaksvis, og under særdeles strenge vilkår, at dette foreldreansvaret kan overkjøres. Hver dag foretar foreldre små og store valg for barna sine som ikke kan gjøres ugjort, det skal særdeles tungtveiende grunner til før vi kriminaliserer disse valgene.

Medisinske konsekvenser

KrF sikret tidligere denne stortingsperioden sammen med et enstemmig Storting at rituell omskjæring av guttebarn foretas ved norske sykehus. I den forbindelse var Den norske legeforening kritisk, da de mente det var etisk vanskelig å foreta et unødvendig, ikke medisinsk indikert inngrep på en person uten samtykkekompetanse. På den andre siden har det blitt vist til at man ved norske sykehus foretar ikke medisinsk indikerte inngrep av barn også i andre sammenhenger, for eksempel ved fjerning av ufarlige føflekker. 

 For øvrig er det betydelig uenighet omkring omskjæring blant medisinsk ekspertise. Verdens helseorganisasjon anbefaler for eksempel omskjæring i HIV utsatte områder, da det gir en viss beskyttelse mot spredning av kjønnssykdommer. Den amerikanske barnelegeforeningen har etter omfattende undersøkelser funnet at helsefordelene klart oppveier risikoen som måtte foreligge ved omskjæring. Andre medisinske miljø er mer skeptisk. Det er imidlertid full enighet om at omskjæring av guttebarn er et bagatellmessig inngrep. Dette står i skarp kontrast til for eksempel kvinnelig kjønnslemlestelse, som er en ødeleggende og helseskadelig skikk begrunnet i ønsket om å kontrollere kvinners seksualitet. De medisinske konsekvensene av kjønnslemlestelse og rituell omskjæring av guttebarn er totalt usammenlignbare.