Turnusordningen for leger

KrF mener det er en viktig politisk oppgave å sikre en god breddekompetanse gjennom utdanningen av helsepersonell. Norge har lagt vekt på å beholde en spredt bosetting, det medfører behov for legevakt, lokalsykehus og fastleger med breddekompetanse. Norge har derfor lagt vekt på at spesialistene skal ha en felles og bred basiskunnskap. KrF mener det er viktig at også utformingen av utdanningssystemet og turnustjenesten bidrar til at Norge når målene om et helsevesen som sikrer befolkningen et likeverdig spesialisthelsetilbud.

Turnusordningen for leger ble lagt om fra 2013. Omleggingen medførte at turnustiden blir det første skrittet i spesialiseringen, og ikke lenger et krav for autorisasjon. Det ble også innført en ny ordning for fordeling av turnusplasser. Endringen av turnustjenesten er en del av et større bilde. Spesialistutdanningen av leger legges om, og alt fra turnustjeneste til fullført spesialistutdanning er i støpeskjeen. Mange helseforetak viser til en mangel på gastrokirurger og mangel på generelle kirurger som et argument for å sentralisere akuttkirurgien og svekke lokal beredskap.

KrF foreslo våren 2017 at den første obligatoriske delen av legespesialistordningen, LIS1, som erstatter dagens turnusordning, får en mer detaljert forskrift med tydelige krav til innhold og måloppnåelse for denne delen av spesialistutdanningen. KrF ba også i forslaget regjeringen vurdere å endre rutiner for fordeling av turnusplasser, og opprette flere LIS1-stillinger. Bakgrunnen for forslagene var at den nye forskriften for spesialistutdanningen, som gjelder fra 1. mars 2017, vakte oppsikt i de faglige miljøene. Mange kjente seg ikke igjen i forskriften utifra det som var utgangsdokumentene, og den inneholdt få konkrete mål. Yngre legers forening, Legeforeningen og Overlegeforeningen var blant dem som tok til orde for revidering.

Forslag fra KrF og Sp:

Stortinget ber regjeringen innføre en ordning for utlysningsrunder til utdanningsstillinger for leger som sikrer rekruttering i dagens rekrutteringssvake områder.

Stortinget ber regjeringen sikre at ny forskrift for spesialistutdanning for leger inneholder:

 kravspesifikasjon, læringsmål og læringsaktiviteter

 obligatorisk tjeneste på indremedisinske avdelinger

 krav til kirurgiske enkle ferdigheter som lå i den tidligere turnuspraksisen, med å utføre enkle operative inngrep og assistere ved enkelte operasjonstyper

 obligatoriske læringsaktiviteter som er nasjonale, herunder kurs i akuttmedisin og fylkesmannens kurs

 konkrete prosedyrelister

 konkrete krav til å ha sett og fulgt indremedisinske pasienter med vanlige tilstander, jf. arbeidsgruppenes forslag til konkrete mål.

Stortinget ber regjeringen vurdere å endre rutinene for fordeling av turnusplasser, herunder vurdere muligheten for innføring av sentrale intervjurunder for LIS1-kandidater, endre måten fordelingen av LIS1 blir gjort på til en metode med koordinert søknadssystem, samt opprettelse av flere LIS1-stillinger.

Forslagene fikk ikke støtte fra flertallet.

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=68193