Statsbudsjett

Statsbudsjettet for 2018

KrF foreslo i vårt alternative statsbudsjett en økning i forhold til regjeringens forslag til helsebudsjett på 1 166,8 mill. kr.

Folkehelse

KrF foreslo avgiftsomlegginger som vil bidra til økt pris på varer som inneholder sukker, alkohol og tobakk. Intensjonen er redusert forbruk og dermed bedre helse for mange. KrF stiller spørsmål ved om det er riktig at vi gjennom avgiftssystemet subsidierer brus og godteri med en ekstra lav momssats, slik vi har hatt det siden 2001. KrF mener det er riktig å gi incentiver til å spise sunt og legge til rette for økt aktivitet.

KrF foreslo også blant annet styrket satsing på friluftsliv med 3 mill. kr og økt bevilgning til Turistforeningen med 2 mill. kr, og mener også at arbeidet for mer fysisk aktivitet i skolen er svært viktig.

Barn og unges psykiske helse

KrF uttrykte at det er bra at regjeringen foreslår videreføring av øremerkede midler til videre opptrapping av kapasitet og kvalitet ved helsestasjonene og i skolehelsetjenesten. KrF foreslo i tillegg 180 mill. kr mer, i tillegg til at 300 mill. kr av midlene som er foreslått bevilget over kommunerammen, øremerkes. Etter vårt syn er det helt nødvendig å øremerke og styrke bevilgningen til skolehelsetjenesten og helsestasjonene betraktelig for å sikre at tjenestene kan utøve sin helsefremmende og forebyggende funksjon de neste årene. I tillegg til sterke økninger i øremerkede bevilgninger til helsestasjonene, foreslo vi ytterligere 20 mill. kr til jordmortjenesten i kommunene, og 50 mill. kr ekstra til flere psykologer og økt aktivitet for de frivillige og ideelle aktørene som driver psykisk helsearbeid. KrF foreslo 1 mill. kr til City Changers til frivillig arbeid som gir ungdommer tilbud om gratis, lavterskel samtaler, ytterligere 3 mill. kr til psykisk helse i skolen gjennom psykologistudentenes opplysningsarbeid, og ytterligere 2 mill. kr til Forandringsfabrikken.

Bekjempelse av overgrep og vold mot barn

KrF var skuffet over regjeringens oppfølging av opptrappingsplanen, og foreslo en milliardsatsing innen helse-, familie- og justissektorene for å sikre en faktisk opptrapping. KrF foreslo i tillegg til styrking av helsestasjonene og skolehelsetjenesten også økte midler til flere psykologer og jordmødre i kommunene, samt flere «vold mot barn-spesialister» på barneavdelingene for å styrke arbeidet med å bekjempe vold og overgrep. KrF foreslo også ytterligere 3 mill. kr til Redd Barnas hjelpelinje for å forebygge overgrep mot barn.

Fastleger

Fastlegene er navet i helsesektoren. Mange kommuner melder om store rekrutteringsutfordringer. Stortinget har etter forslag fra KrF bedt regjeringen evaluere fastlegeordningen.  Men KrF mente at Stortinget allerede i budsjettet for 2018 burde ta noen grep. Vi foreslo en ekstrabevilgning på 40 mill. kr for å legge til rette for en nasjonal satsing som skal sikre fastlegetjenester over hele landet, gjennom spredning av ALIS Vest-modellen eller gjennom andre metoder. Vi foreslo også oppretting av 50 nye studieplasser i medisin, samt en ny ordning som gir mer praksis i den kommunale helsetjenesten. KrF foreslo også at 5 mill. kr bevilges til utredning av oppbygging av en klinisk master i medisin i et samarbeid mellom SUS, UiB og UiS.

Satsing på helsefagutdanninger

I tillegg til flere leger trenger Norge i tiden som kommer også flere sykepleiere, både på sykehusene og i kommunene. Kraftig satsing på helsestasjonene og skolehelsetjenesten skaper behov for flere helsesøstre. Behovet for flere jordmødre og psykologer er også økende. KrF foreslo å opprette 500 nye studieplasser innenfor sykepleie, 100 innenfor helsesøster, 50 nye plasser innenfor medisin og 25 nye plasser innenfor jordmorutdannelsen. KrF foreslo en ny søknadsbasert ordning for kommunal tilrettelegging for fastlege-, sykehjems- og helsestasjonspraksis. I tillegg tok KrF i alternativt budsjett til orde for at det opprettes 30 studieplasser innen psykologi ved Ansgarskolen i Kristiansand og 15 desentraliserte studieplasser i sykepleie på VID vitenskapelige høgskole.

Rusomsorgen

KrF uttrykte bekymring for opptrappingsplanen for rusfeltet. Vi er redd for at vi med regjeringens forslag vil komme på etterskudd når det gjelder å nå målet om en økning på 2,4 mrd. kr innen 2020, og frykter at disse midlene ikke brukes etter hensikten. KrF foreslo derfor i alternativt budsjett at det bevilges ytterligere 50 mill. kr til rusarbeid i kommunene, samt at 250 mill. kr av opptrappingsplanmidlene i kommunerammen øremerkes. I tillegg mente KrF at tilskuddsordningene for frivillige og ideelle som driver rus- og psykisk helsearbeid, økes med ytterligere 50 mill. kr, og at 50 mill. kr av midlene i opptrappingsplanen bør overføres fra kommunerammen til helsebudsjettet. Vi foreslo 5 mill. kr mer til rusomsorg i fengsel.

Fra 2017 er finansiering av poliklinisk aktivitet innen psykisk helsevern og rusbehandling inkludert i ISF. KrF er i tvil om dette er klokt, og vi påpekte i budsjettinnstillingen at vi vil se på om det finnes alternative løsninger.

KrF foreslo å øremerke til Frelsesarmeen Gatehospitalet Oslo 45 mill. kr, Evangeliesenteret 33 mill. kr, Stiftelsen P22 20 mill. kr, Stiftelsen Kraft 2 mill. kr, Sammen om nøden 6 mill. kr, Retretten 4 mill. kr, No Limitation 4 mill. kr og Kirkens Bymisjons Møtestedet 3 mill. kr. Vi foreslo ytterligere 5 mill. kr til Sammen IOGT, ytterligere 5,7 mill. kr til Blå Kors Kompasset: til å etablere nytt kompass (3,5 mill. kr), til styrking (1 mill. kr), og til forskningsprosjekt (1,2 mill. kr). Vi foreslo ytterligere 2 mill. kr til Akan kompetansesenter, slik at Akan i enda større grad enn i dag kan imøtekomme behov og forespørsler, arbeide oppsøkende mot nye bransjer, utvikle kunnskap og delta i samfunnsdebatten. KrF foreslo å kutte 10 mill. kr i tiltak innen lavterskel-LAR. Vi mener dagens LAR-praksis må gjennomgås og endres.

Menneskeverd

KrFs viktigste prioritering er å sikre retten til liv, likeverd og livshjelp for alle. Vårt mål er et samfunn med plass for alle og der alle opplever likeverd i praksis, uavhengig av hvem vi er og hvordan vi kan bidra til fellesskapet. KrF foreslo forbedringer i pleiepengeordningen, midler til kurs for søsken til barn med nedsatt funksjonsevne, økte bevilgninger til funksjonshemmedes organisasjoner, herunder FFO og SOR, samt økte bevilgninger til tilskuddsordningene for fritidstiltak for mennesker med nedsatt funksjonsevne og for bedre levekår og livskvalitet for personer med nedsatt funksjonsevne. KrF mener det er behov for forbedringer i BPA-ordningen for at den skal fungere som et likestillingsverktøy. KrF vil at Stortinget skal be regjeringen sikre at BPA-ordningen defineres som et likestillingsverktøy og ikke en helseordning, for eksempel ved at lovhjemling endres, og at ansvaret tillegges BLD i stedet for HOD. Partiet vil også at Stortinget ber regjeringen sikre et økt antall timer med BPA, blant annet til deltakelse i idrett og fritidsaktiviteter.

Personer som har vært synshemmede en tid, blir gitt tilbud om habiliteringskurs. Behovet for kursdøgn er stort, og KrF foreslo en økt bevilgning slik at Blindeforbundet kan arrangere flere habiliteringskurs for flere deltakere. KrF foreslo økt støtte til HELT MED, slik at modellen kan spres til hele landet. KrF mener også at antallet tiltaksplasser for mennesker med nedsatt arbeidsevne og plasser for varig tilrettelagt arbeid må økes. KrF foreslo å bevilge ytterligere 22,5 mill. kr i halvårsvirkning til TT-ordningen for å utvide den til nye fylker. For synshemmede og andre med sansenedsettelse er TT-ordningen viktig for å kunne leve et normalt aktivt hverdagsliv.

KrF vil styrke arbeidet med å forebygge uønskede svangerskap. Det abortforebyggende arbeidet må blant annet innbefatte en tilgjengelig skolehelsetjeneste og tilgang på gratis prevensjon og god prevensjonsveiledning. I budsjettet for 2018 foreslo KrF å utvide ordningen med gratis prevensjon for tre årskull, til å gjelde kvinner til og med 22 år, i tillegg til at KrF foreslo økt engangsstøtte.

Stopp effektiviseringspresset i norske sykehus

KrF er svært skeptisk til en forsterket markedstenkning i sykehusene. Legeforeningen mener at effektiviseringspotensialet i sykehusene langt på vei er tatt ut når man sammenligner med andre sektorer. Regjeringens sykehusbudsjett legger opp til ytterligere effektivisering av en presset sektor. KrF uttrykte bekymring for denne utviklingen.

Bidrag til legemidler

Regjeringen gikk inn for en gradvis avskaffelse av bidragsordningen til medisiner på hvit resept. Dette vil ifølge budsjettet gi en innsparing på 10 mill. kr i 2018. Kuttet betyr i første omgang at ingen nye pasienter skal få bidrag gjennom ordningen. KrF frykter at omleggingen ikke ivaretar alle som trenger offentlig støtte til medisiner de har behov for, og mener derfor at avviklingen bør stoppes. Dersom en endring skal foretas, må vi være trygge på at alle de som trenger det, er godt ivaretatt.

Sørlandet sykehus HF Kristiansand

KrF ba regjeringen om en vurdering av nytt akuttbygg ved Sørlandet sykehus HF Kristiansand. Kapasiteten i akuttmottaket er allerede sprengt, og aktiviteten er nesten doblet fra det var nytt i 1990 og fram til nå. Arealknapphet og uhensiktsmessig utforming av lokalene gjør det i dag meget krevende å utføre kvalitetsmessig god behandling av alvorlig syke og skadde pasienter, og KrF mener at det er viktig at Sørlandet sykehus sikres økonomi til å planlegge og finansiere nytt akuttbygg innenfor Sørlandet sykehus HFs egne tidsplaner.

Andre poster

KrF foreslo en oppstartsbevilgning på 5 mill. kr til et protonsenter i Bergen. KrF foreslo å bevilge ytterligere 4 mill. kr til Tromsøundersøkelsen, ytterligere 1 mill. kr til forskning på kronisk utmattelsessyndrom (ME), ytterligere 5 mill. kr til Pårørendesenteret i Stavanger, ytterligere 0,5 mill. kr til Harry Benjamin ressurssenter, og ytterligere 0,8 mill. kr til Kirkens SOS’ arbeid, til økt innsats for rekruttering og oppfølging av nye frivillige.

Last ned KrFs alternative budsjett for 2018 her (PDF, 1020 kB)

 

Budsjettenigheten 2018

Regjeringspartiene, KrF og Venstre inngikk en avtale 22. november 2017 om statsbudsjettet for 2018. KrF fikk gjennomslag på en rekke viktige punkt i budsjettavtalen, blant annet:

 • bevilgningen til Akan kompetansesenter økes med 2 mill. kr
 • en økning på 5 mill. kr til IOGT-prosjektet Sammen
 • øremerket bevilgning på 3 mill. kr til POFU – psykologistudentenes opplysningsarbeid for unge
 • ytterligere 4 mill. kr til Tromsøundersøkelsen
 • en bevilgningsøkning på 9, 5 mill. kr slik at ordningen med gratis prevensjon kan utvides med ett årskull
 • bevilgningen til ME-forskning økes med 1 mill. kr
 • det øremerkede tilskuddet til stiftelsen Livsglede for eldre økes med ytterligere 1 mill. kr
 • bevilgningen til Verdighetssenteret i Bergen økes med 2 mill. kr slik at senteret kan videreføre kurs i akuttmedisinsk pleie
 • 1 mill. kr til City Changers
 • ytterligere 5 mill. kr til Pårørendesenteret i Stavanger
 • ytterligere 0,5 mill. kr til Harry Benjamin ressurssenter
 • 5 mill. kr mer til rusomsorg i fengsel
 • ytterligere 20 mill. kr til jordmortjenester i kommunene
 • øremerkinger til Frelsesarmeen Gatehospitalet Oslo 45 mill. kr, Evangeliesenteret 33 mill. kr, Stiftelsen P22 20 mill.kr, Stiftelsen Kraft 2 mill. kr, Sammen om nøden 6 mill. kr, Retretten 4 mill. kr, No Limitation 4 mill. kr, og Kirkens Bymisjons Møtestedet 3 mill. kr.
 • ytterligere 0,8 mill. kr til Kirkens SOS, til økt innsats med rekruttering og oppfølging av nye frivillige
 • ytterligere 3 mill. kr til Redd Barnas arbeid for å forebygge overgrep mot barn
 • ytterligere 5,7 mill. kr til Blå Kors Kompasset, 3, 5 mill. kr til å etablere nytt kompass, 1 mill. kr til styrking av det generelle arbeidet, samt 1, 2 mill. kr til forskning
 • 10 mill. kr utover regjeringens forslag til tannbehandling for personer med sterkt nedsatt evne til egenomsorg
 • 4,3 mill. kr slik at Blindeforbundet kan arrangere habiliteringskurs for flere deltakere
 • ytterligere 100 mill. kr til helsesøstre og 75 mill. kr til rusopptrappingsplanen over kommunalbudsjettet
 • forslag der Stortinget ber regjeringen vurdere økt internasjonalt samarbeid om medisininnkjøp for å øke markedsmakten overfor medisinindustrien, samt forslag der Stortinget ber regjeringen planlegge for to protonsentre i Norge, i tråd med Stortingets vedtak. Det andre senteret skal etableres i Bergen.

Revidert nasjonalbudsjett for 2018

KrF ble enig med H, Frp og Venstre om revidert nasjonalbudsjett for 2018. Avtalen innebærer at KrF ga tilslutning til regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett, med blant annet disse endringene:

 • 1 mill. kr til et forskningsprosjekt som er et samarbeid mellom Rusfri Oppvekst, NLA og Høgskolen på Vest
 • engangstilskudd på 10 mill. kr til Eikholt ressurssenter
 • 20 mill. kr til kjøp av plasser innen rusomsorg i Helse Sør-Øst, for å sikre at Blå Kors Borgestadklinikken kan opprettholde dagens drift.
 • 10 mill. kr til økt rekruttering av fastleger
 • det øremerkede tilskuddet til Pårørendesenteret i Stavanger økes med ytterligere 1 mill. kr
 • det øremerkede tilskuddet til No Limitation økes med 1 mill. kr.

Statsbudsjettet for 2017

KrF foreslo i vårt alternative statsbudsjett en økning i forhold til regjeringens forslag til helsebudsjett på 1 039 mill. kroner. KrF satset offensivt på skolehelse og helsestasjonene. Vi foreslo 400 mill. kr øremerket til formålet i 2017.

KrF ba regjeringen i løpet av 2017 legge frem en opptrappingsplan for den kommunale jordmortjenesten for å sikre et likeverdig tilbud til alle gravide i hele landet. KrF foreslo også ytterligere 800 000 kr til Ammehjelpen.

Vi foreslo å videreføre øremerket tilskudd til Klara Klok, en digital rådgivningstjeneste for ungdom, og til organisasjonen Menneskeverds viktige abortforebyggende arbeid blant ungdom.

KrF foreslo ytterligere 200 mill. kr til helse- og omsorgstjenestene i kommunen for å styrke legedekSpning og generell bemanning i helse- og omsorgstjenestene. Det er særlig behov for å styrke bemanningen på korttidsavdelinger og for å ivareta personer med demens på langtidsavdelinger.

KrF ville reversere regjeringens kutt i allmennlegetilskuddet på 15 mill. kr fordi det er behov for å styrke den medisinske kompetanse i kommunene.

KrF foreslo at flere pilotprosjekter innen omsorgsteknologi igangsettes.

KrF reverserte i vårt alternativ regjeringens usosiale kutt i støtten til multihandikapede, trafikkskadde, uføre og kronisk syke. Regjeringen foreslo å kutte i basisbevilgningen til helseforetakene, mens bevilgningen til innsatsstyrt finansiering økes. Dette gir en forsterket markedstenkning i sykehusene, noe KrF ikke ønsker.

Regjeringens budsjett la opp til ytterligere effektivisering av en allerede presset sektor. KrF foreslo at de anslagsvis 1,9 mrd. som var foreslått bevilget til innsatsstyrt finansiering flyttes til basisbevilgningene til sykehusene for å sikre god og forsvarlig pasientbehandling og for å redusere risikoen for ytterligere skjevheter i systemet. Vi foreslo at 250 av disse millionene går direkte til å styrke kapasiteten innen psykisk helsevern for barn og unge.

KrF foreslo 20 mill. kr til Stavanger universitetssykehus til videreutvikling av Avansert hjemmesykehus for barn.KrF ville reversere regjeringens forslag om å fjerne diagnoselisten for gratis fysioterapi. Det betyr at vi i vårt alternativ tilbakeførte 140 mill. kr til fysioterapi i kommunene og reverserte regjeringens kutt i kommunerammen på 175 mill. kr. Vi mente regjeringen senest våren 2017 måtte komme tilbake til Stortinget med en mer ambisiøs opptrappingsplan fremlagt som en egen sak.

KrF foreslo en økt bevilgning til Modum Bad, Institutt for sjelesorg på 0,4 mill. kr. KrF foreslo ytterligere 2 mill. kr til ME-forskning.KrF vil ha på plass forebyggende hjemmebesøk som et tilbud til alle 75-åringer og foreslo 25 mill. kr til etablering av en statlig tilskuddsordning.KrF forslo ytterligere 12 mill. kr til seniorsentre og aktivitetstilbud til seniorer.

KrF foreslo 4 mill. kr til tiltaket Aktivitetsvenn i regi av Nasjonalforeningen for folkehelsen. For å sikre tilstrekkelig utbygging av tilbudet til hjemmeboende med demens ba vi regjeringen om å vurdere å øke den statlige andelen av tilskudd til etablering av slike plasser fra 30 til 50 prosent. Det er behov for økte bevilgninger til forskning på demenssykdommer, og KrF foreslo ytterligere 20 mill. kr til formålet i 2017.  

KrF foreslo ytterligere 50 mill. kr til innovasjon og pilotprosjekter innen omsorgsteknologi. KrF mener regjeringen må avslutte forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene. Regjeringen foreslo i statsbudsjettet en fundamental endring av den statlige investeringstilskuddsordningen til sykehjemsplasser/ heldøgns omsorg fra 2021. KrF ba regjeringen sikre at investeringstilskuddsordningen fra 2021 også gir kommunene tilskudd til videreutvikling av eksisterende sykehjemsplasser, men at en netto økning i antall plasser kan være en forutsetning for tilskudd til eksisterende.KrF vil styrke den helhetlige omsorgen for personer som er alvorlig syke og døende og foreslo at det bevilges ytterligere 20 mill. kr for å styrke kompetansen på palliasjonsfeltet i kommunene. Som følge av KrFs representantforslag om livshjelp ved livets slutt er det igangsatt et utredningsarbeid (NOU) hvor det helhetlige tjenestetilbudet til alvorlige syke og døende gjennomgås.KrF foreslo 250 mill. kr for å styrke kapasiteten og redusere ventetiden for psykisk helsehjelp for barn. KrF flyttet midler fra pasientbehandling generelt, til psykisk syke barn og unge spesielt. KrF foreslo også 20 mill. kr til oppsøkende psykisk helsehjelp.

KrF foreslo 10 mill. kr for å styrke innsatsen mot unødvendig bruk av antidepressiva og sovepiller blant unge. KrF foreslo 20 mill. kr til utarbeidelse av en egen barnestrategi i forbindelse med vårt forslag og vedtak om Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse.KrF reagerte sterkt på at regjeringen fjernet tilskuddet til «psykisk helse i skolen». Dette slår bena under en rekke gode og systematiske tiltak som retter seg mot tusenvis av skoleungdom. Organisasjonene skal ikke lenger kunne søke om direkte støtte, men det blir nå opp den enkelte kommune å finne tiltak. Dette betyr i realiteten en sluttstrek for en rekke gode initiativ rundt om i hele landet. Vi foreslo å styrke ordningen, og at det totalt bevilges 25 mill. kr over tilskuddsordningen.

KrF mener midlene til opptrappingsplanen for rusfeltet for 2017 må øremerkes i sin helhet for å sikre at pengene blir benyttet til formålet. Vi vil styrke planen og foreslo ytterligere 50 mill. kr til frivillige og ideelle organisasjoner innen rus og psykisk helse. KrF mener frivillige og ideelle aktører må gis bedre økonomisk forutsigbarhet og vilkår. Her etterlyser vi sterkere politisk vilje fra regjeringen. Vi øremerket midler til en rekke gode tilbud for brukere med et rusproblem. Videre foreslo vi at 30 mill. kr av den totale satsningen benyttes til forebyggende rusarbeid.

Last ned KrFs alternative budsjett for 2017 (PDF, 763 kB)

 

 

Budsjettenigheten

Da en budsjettenighet endelig kom på plass, var blant andre følgende endringer sikret:

19, 8 mill. kr til Psykisk helse i skolen, 10 mill. kr til Prosjektering Luftambulansebase Innlandet, 13, 2 mill. kr til Medisinske undersøkelser på barnehusene, 6 mill. kr til Avansert hjemmesykehus for barn, 150 mill. kr til nye stillinger i skolehelsetjenesten og nye stillinger på helsestasjonene, 1,5 mill. kr til abortforebyggende arbeid, Menneskeverd, 1 mill. kr til pilotprosjekt Valdres lokalmedisinske senter, 10 mill. kr til hjelpetilbud for unge overgripere; tiltak mot unødig medikamentbruk blant barn og unge; strategi for barn og unges psykiske helse, 4 mill. kr til Pårørendesenteret, 2 mill. kr til No limitation, Øremerkede bevilgninger til ideelle/ frivillige organisasjoner på 98,8 mill. kr, fordelt slik: Frelsesarmeen Gatehospitalet Oslo 39,3 mill. kr, Evangeliesenteret 31 mill. kr, Stiftelsen P22 19 mill. kr, Stiftelsen Kraft 1,5 mill. kr, Sammen om nøden 5 mill. kr, Retretten 3 mill. kr og 1 mill. kr til Fontenehus.

Revidert nasjonalbudsjett for 2017

KrF ble enig med H, Frp og Venstre om revidert nasjonalbudsjett for 2017. Avtalen innebærer at KrF og Venstre ga tilslutning til regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett, med blant annet disse endringene:

5 mill. kr til rekruttering av leger i Sogn og Fjordane, 2 mill. kr til Helseinnovasjonssenter i Kristiansund, 15 mill. kr til kompetansehevingspott for ansatte i omsorgsyrker/tjenester i sammenslåtte kommuner, 3,5 mill. kr til Tromsøundersøkelsen, 1 mill. kr til Pårørendesenteret i Stavanger, 5 mill. kr til kreftforskning, 1 mill. kr til No Limitation og 2 mill. kr til Kirkens Bymisjons "Møtestedet".

Statsbudsjettet 2014

For å oppfylle verdighetsgarantien, som blant annet garanterer at alle skal få sykehjemsplass ved behov, vil det være behov for vesentlig flere omsorgsplasser i kommunene. KrF foreslo 4 000 omsorgsplasser, 1 500 flere plasser enn det regjeringen la opp til i sitt budsjett. Poenget er ikke flest mulig sykehjemsplasser, men heldøgns plasser til dem som medisinsk sett trenger det. Eldre med behov for omsorgstjenester skal sikre riktig boform, enerom på institusjon, normal døgnrytme, variert kosthold, forsvarlig oppfølging av lege, rehabilitering, tilbud om samtaler om eksistensielle spørsmål og lindrende behandling (forskrift om en verdig eldreomsorg, «Verdighetsgarantien»). Eldreomsorgen er en kommunal oppgave, men et politisk ansvar. For å oppfylle verdighetsgarantien må kommunene ha tilstrekkelig økonomisk handlingsrom, noe KrF de siste årene har tilrettelagt for gjennom våre budsjettforslag og vårt alternative budsjett.

KrF foreslo å tilrettelegge for 150 kommunale hospiceplasser som en del av den øvrige satsningen på utbygging av sykehjemsplasser/ heldøgns omsorg, og foreslo å bevilge 30 mill. kr til kompetansetiltak om lindrende behandling og omsorg ved livets slutt med til sammen 30 mill. kroner, herunder 5 mill.kr til Senter for alders- og sykehjemsmedisin og en økning på 2 mill.kr til Verdighetssenteret.

Abortraten er desidert høyest blant unge voksne. I KrFs alternative budsjett ble det foreslått å utvide ordningen med gratis prevensjon til å gjelde opp til 22 år, som en oppfølging av KrFs forslag til abortforebyggende tiltak (Dok.8.44, 2013-2014). KrF la inn 30 mill. kr til dette formålet.  Helsepersonell som jobber i førstelinjen, herunder på helsestasjon, i skolehelsetjenesten og ved fastlegekontorene, møter barn og unge regelmessig. KrF foreslo å bevilge 10 mill. kroner til kurs- og kompetansemidler for å styrke helsepersonell sin kompetanse om vold mot barn.

I KrFs alternative budsjett ble følgende foreslått:

-         Frivillig arbeid (rusomsorg og psykisk helsearbeid), 50 mill.kr

-           Utviklingstiltak psykisk helse og rus, 10 mill.kr

-           Lavterskeltilbudet «Sammen om nøden», 2 mill.kr

-           Etablering av «Kompasset» i flere byer (Blå Kors), 6 mill.kr

-           Pårørendesenteret, 5 mill.kr

-           Støtte til prosjektet «Snakk om mobbing», 1 mill.kr

-          Kirkens SOS, 0,5 mill.kr

-          Fermate sjelesorgsentre, 3,7 mill.kr

-          Etablering av helsearkiv på Tynset, 4 mill.kr

-          Omstillingsmidler Tinn kommune, 30 mill.kr

-          Demens- og hjertelinjen, 0,9 mill.kr

-          Økning i engangsstønaden (binde opp til G), 280 mill. kr

-          Etablere «Sex og samfunn-sentre», helsestasjon for ungdom, 9 mill.kr

-          Tilbakeføring, «Den kulturelle spaserstokken», 15,4 mill.kr                                          

-          Forebygge diabetes blant innvandrerkvinner, 2 mill.kr

-          Helse Sør-Øst, Luftambulansen Tinn, 10 mill.kr

 

KrF fikk gjennomslag for 30 mill. kr til frivillig arbeid innen rus og psykisk helse. Vi fikk på plass ytterligere 12 mill.kr til kompetansetiltak om livshjelp, som blant annet går til etablering av en videreutdanning innen barnepalliasjon, økt bevilgning til Senter for alders- og sykehjemsmedisin, og midler til Ja til lindrende enhet for barn (JLOB), Gatehospitalet og Verdighetssenteret i Bergen.

Regjeringens forslag om høyere innslagspunkt for ressurskrevende tjenester vil i realiteten gi over 200 mill. kroner i økte utgifter for kommunene, noe som igjen kan føre til at kommunene kan få problemer med å gi alt fra hardt trafikkskadde til funksjonshemmede den hjelpen de trenger. KrF foreslo å reversere endringen av innslagspunktet for å sikre at denne sårbare gruppen får den hjelpen de har krav på, og fikk i budsjettforhandlingene gjennomslag for reversering av dette kuttet.  

KrF fikk gjennomslag for å øremerke 100 mill. kroner av kommunenes frie inntekter til rusarbeid i kommunene. KrF foreslo også å øremerke 100 mill. kr til psykisk helsearbeid i kommunene for å styrke det forebyggende arbeidet i kommunene. I KrFs alternative budsjett foreslo KrF å øremerke 100 mill. kr til flere stillinger på helsestasjon og i skolehelsetjenesten, som er sterkt underbemannet mange steder, midler som av regjeringen ble bevilget som frie midler til kommunene.

KrF fremmet sammen med Ap, Sp og SV følgende forslag i Inst. 11 S, 2014-2015:
- fremme sak for Stortinget i løpet av våren 2015 om innføring av nasjonale krav til kommunenes reaksjoner ved brudd på alkoholloven og økte krav til kommunenes kontroll med bevillinger.

- sikre at alle sykehus i løpet av første halvår 2015 gir tilbud om koordinator til pasienter med behov for komplekse eller langvarige og koordinerte tjenester.

I revidert nasjonalbudsjett for 2015 fikk KrF gjennomslag for en dobling av tilskuddet til landets seniorsentre, fra 10 mill. kr til 20,8 mill. kr og 3 mill. kr i tilleggsbevilgning til Evangeliesenteret. KrF fikk også gjennomslag for igangsetting av en utredning om hvordan økte avgifter for sukkerholdig brus vil slå ut i et folkehelseperspektiv.