Organdonasjon og transplantasjon

Regjeringen fremmet våren 2015 forslag om to nye lover (Prop 38 L, 2014-2015) som regulerer uttak av organ, celler og vev for å behandle sykdom eller skade hos et annet menneske (transplantasjonslov), og en ny lov om obduksjon og bruk av avdøde til undervisnings- og forskningsformål (obduksjonslov).

Intensjonen med lovendringen er å legge til rette for at det kan gjennomføres flere donasjoner og obduksjoner ved et tydeligere rammeverk, og behovet for en modernisering av gjeldende transplantasjonslov (1973). KrF tok til orde for å inkludere rettsmedisinske obduksjoner i obduksjonslovgivningen. Nesten 50 pst av obduksjonene som gjøres i Norge er rettsmedisinske, og Rettsmedisinsk forening tok til orde for at rettsmedisinske obduksjoner inkluderes i denne lovgivningen. En tydeliggjøring og konkretisering i lovtekst av denne type obduksjoner kan bidra til å forebygge krevende situasjoner slik som våren 2014 hvor Folkehelseinstituttets praksis rundt forskning på biologisk materiale fra små barn som døde plutselig og uventet uten at foreldrene var gitt mulighet til å reservere seg, ble slått opp i tabloid pressen.

Folkehelseinstituttet mener en tydeliggjøring av rettsmedisinsk obduksjon i lovtekst og informasjonstiltak rettet mot pårørende når det gjelder obduksjon og uttak til videre forskning, er viktig og nødvendig. De stiller seg derimot kritisk til et formkrav slik Den norske Patologforening ønsker, da Rettsmedisinsk forening og Folkehelseinstituttet mener pårørendes reservasjonsrett er et tilstrekkelig vern. De mener et slikt formkrav er en tungvint ordning som vil legge beslag på allerede knappe ressurser og forsinke prosesser ytterligere.

KrF og Sp påpekte at reservasjonsrett i kombinasjon med nødvendige og styrkede informasjonstiltak, slik lovforslaget legger opp til, er den riktige veien å gå. I forslaget fra regjeringen ble det også foreslått at reglene om bruk av fostervev, uten endringer, blir flyttet til bioteknologiloven, med begrunnelse i at det har relativt få fellestrekk med øvrig donasjon.

I forbindelse med behandling av lov om uttak av organer (transplantasjonslov), foreslo KrF at ansvarlig lege kun kan igangsette respirator og annen organstøttende behandling om pasienten har samtykt til donasjon, i tråd med Legeforeningens innspill. Forslaget fikk ikke flertall. Lovendringsforslagene ble vedtatt som forelagt for Stortinget (Inst. 223 L, 2014-2015).