Aktiv livshjelp

KrF mener livshjelp er viktig for å sikre alle en verdig død. Selv når alvorlig sykdom rammer kan livet oppleves meningsfullt, med en helhetlig omsorg, god smertelindring og individuell tilrettelegging. Dette er aktiv livshjelp.

Plan for livshjelp

KrF fremmet vår 2015 et representantforslag om rett til aktiv livshjelp ved livets slutt (Dok. 8. 92, 2014-2015), hvor vi foreslo å utarbeide en plan for satsing på livshjelp som:

  • Innebefatter minst 600 nye kommunale plasser (senger) for lindrende behandling innen 2020, og tilskudd til drift av disse.
  • Tilrettelegger for at fastlegene kan gjennomføre hjemmebesøk hos alvorlig syke og døende pasienter, og etablerer en takstordning for dette.
  • Stimulerer til økt legedekning på sykehjem for å sikre spesialisert behandling og smertelindring for alvorlig syke og døende.
  • Sikrer etablering av ambulante team for lindrende behandling i kommuner som mangler dette tjenestetilbudet.
  • Stimulerer til bred kompetanseheving om palliasjon blant helsepersonell i kommunehelsetjenesten.
  • Etablerer finansieringsordninger som stimulerer til økt samarbeid mellom forskningsinstitusjoner, høyskoler, universiteter og den kommunale omsorgstjenesten.
  • Evaluerer ordningen med innsatsstyrt finansiering (ISF) for døende pasienter i sykehus og vurderer opprettelse av en egen DRG (diagnoserelatert gruppering)-sats for palliative senger i sykehusene.
  • Sørger for et helhetlig og individuelt tilpasset tilbud til alvorlig syke og døende barn, herunder sikrer familien tilgang til koordinator, uavhengig av barnets diagnose.
  • Kartlegger behovet for egne ambulante team for barnepalliasjon tilknyttet alle helseregioner.
  • Utreder muligheten for etablering av Avansert hjemmesykehus for barn innen alle helseregioner, og kartlegger behovet for styrking av det eksisterende hjemmetilbudet.

KrF fikk gjennomslag for viktige tiltak som vil styrke tilbudet til alvorlig syke og døende barn (Inst. 379 S, 2014-2015), herunder kartlegging av behovet for egne ambulante team for alvorlig syke og døende barn og å utrede muligheten for etablering av Avansert hjemmesykehus innen alle helseregioner. En enstemmig komite vedtok også å sette ned et utvalg som skal foreta en helhetlig gjennomgang av tjenestetilbudet (NOU) og se på eksisterende forskning, kunnskap og erfaringer, også i land vi kan sammenligne oss med.