Funksjonshemmede

Våren 2014 behandlet Stortinget forslaget om rettighetsfesting av Brukerstyrt personlig assistanse (Prop. 86 L, 2013-2014). KrF har ventet i lang tid på at ordningen skal lovfestes. Ordningen innebærer at personer under 67 år med langvarig og stort behov for personlig assistanse har rett til å få slike tjenester organisert som brukerstyrt personlig assistanse (Inst. 294 L, 2013-2014). Selv om personer over 67 år faller utenfor rettighetsbestemmelsen, skal kommunene fortsatt ha plikt til å vurdere om tjenester bør organiseres som BPA. BPA vil ofte være en hensiktsmessig måte å organisere tjenester på også til personer over 67 år.