Folkehelse

Det aller viktigste helsearbeidet er arbeidet for å hindre at folk blir syke. Det forebyggende arbeidet må fokusere på både psykisk og fysisk helse.

Fysisk aktivitet

Våren 2017 fremmet Hareide og Bollestad sammen med representanter fra Sp, Ap, MDG og SV representantforslag om daglig fysisk aktivitet i skolen og en handlingsplan for fysisk aktivitet. Dette førte til at et  samlet storting i vedtaks form ba regjeringen fremme en ny handlingsplan for fysisk aktivitet med konkrete tiltak på flere samfunnsområder og arenaer, og der partene i arbeidslivet, idrettsforbundet og friluftslivets organisasjoner trekkes aktivt med i arbeidet. For KrF var det viktig å løfte fram friluftslivsarbeidet og friluftslivets rolle i folkehelsearbeidet. En samlet komité understreket i innstillingen behovet for utvikling av lavterskeltilbud og at planen må inkludere mål om å styrke det samlede friluftslivsarbeidet. Friluftsliv er en god og gratis kilde til aktivitet i mange alders- og befolkningsgrupper. Naturen er tilgjengelig de fleste steder i Norge, hele året. Lavterskel aktivitet i naturen er et unikt virkemiddel for å fremme fysisk aktivitet i befolkningen. For de minst aktive gruppene er god tilrettelegging, trygghet, enkel og nær tilgang til rekreasjonsområder viktig. Dette er føringer og signaler som vi i KrF kommer til å følge opp, og vi ser fram til det videre arbeidet med dette.

KrF fremmet i tillegg sammen med Sp og Ap forslag der vi ber regjeringen fremme sak for Stortinget om hvordan skoledagen kan organiseres for å oppnå minst én times fysisk aktivitet for alle elever hver dag, gjennom en gradvis innføring, finansiert som et folkehelsetiltak.

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=68714

 

 

 

Folkehelsemeldingen (Meld. St.19, 2014-2015) ble behandlet i Stortinget våren 2015. Regjeringen løfter særlig frem befolkningens psykiske helse, og viktigheten av å forebygge ensomhet og mobbing. KrF mener det er behov for målrettede tiltak for å forebygge psykiske plager og lidelser, eliminere mobbing og motvirke ensomhet, og mener dette krever konkrete tiltak og må følges av en økonomisk satsning. KrF gav tilslutning til blant annet følgende forslag (Inst. 380 S, 2014-2015):

  • Sørge for at norske kommuner og fylkeskommuner gjennomfører Ungdata på ungdomsskole og videregående nivå jevnlig, for å sikre informasjon om rusbruk blant unge.
  • Gjennomgå organiseringen og finansieringen av fastlegeordningen, med sikte på endringer som kan understøtte fastlegenes deltakelse i forebygging og folkehelse både i nærmiljøet og overfor den enkelte pasient.
  • Vurdere å innføre nasjonale rutiner for innrapportering fra politi og legevakt knyttet til rusrelaterte hendelser.
  • Sørge for at det blir utviklet bedre og mer enhetlig alkoholstatistikk på nasjonalt og kommunalt nivå, og at man sørger for at taxfree-salget på ferjer innrapporteres og innarbeides i en nasjonal statistikk sammen med anslag for grensehandel og smugling.
  • Fremme forslag om å starte innføringen av 1 times daglig fysisk aktivitet i skolen.
  • Styrke finansiering av skolehelsetjenesten og helsestasjonene, herunder øremerking av midlene til tjenesten for hele skoleløpet i en opptrappingsperiode.