Fødselsomsorg

Svangerskaps-, fødsels- og barselsomsorgen

Våren 2018 behandlet Stortinget representantforslag fra SV og Sp som begge inneholdt forslag til forbedringer i svangerskaps-, fødsels- og barselsomsorgen. Med støtte fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, KrF , MDG og Rødt er det fattet i alt syv vedtak der regjeringen blir bedt om å gjennomføre tiltak for å styrke fødselsomsorgen og den kommunale jordmortjenesten. Regjeringen er også blitt bedt om å sikre at kort liggetid på sykehus skal være kvinnens eget ønske, samt vurdere opprettelse av en ny jordmorutdanning og kartlegge hvorvidt følgetjenesten for gravide er tiltrekkelig utviklet og fungerende.

KrF fremmet i tillegg til forslagene som ble vedtatt, følgende mindretallsforslag:

Forslag fra Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og KrF :

  • Stortinget ber regjeringen sørge for at føde-/barselavdelinger må inngå klare avtaler med det kommunale hjelpeapparatet om oppfølging, hjemmebesøk m.m., før utskrivning av mor og barn, og tilby lengre barselopphold på sykehus om dette ikke er på plass.
  • Stortinget ber regjeringen fremme forslag til en opptrappingsplan for økt kapasitet i den kommunale jordmortjenesten.
  • Stortinget ber regjeringen vurdere utdanningskapasiteten i jordmorutdanningen og behovet for økning i studieplasser og flere utdanningssteder.
  • Stortinget ber regjeringen innføre et grunnleggende prinsipp for fødselsomsorgen om at familier må sikres et nært og tilgjengelig fødetilbud uavhengig av bosted, og sikre at helseforetakene styrer etter dette.
  • Stortinget ber regjeringen gjennomføre en full gjennomgang av bemanningssituasjonen ved landets fødesteder for å sikre at bemanningen er god nok til at hver kvinne faktisk har tilgang til én-til-én-omsorg fra jordmor under den aktive delen av fødselen.
  • Stortinget ber regjeringen sikre at alle kvinner som har behov for, og ønsker, hjelp med etablering av amming etter fødsel, skal få det gjennom å være på barselavdeling, sykehushotell eller andre tilbud knyttet til sykehusene til dette er på plass, inkludert tilstrekkelig barseloppfølging i tråd med gjeldende retningslinjer.

Forslag fra Senterpartiet og KrF :

  • Stortinget ber regjeringen stoppe ytterligere reduksjon av gjennomsnittlig liggetid for barselkvinner ved norske sykehus.

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=71587

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=71445