Fastlegeordning

Rekruttering av fastleger

I oktober 2017 vedtok et samlet Storting i trontaledebatten, etter initiativ fra KrF, at regjeringen skal evaluere fastlegeordningen.  Stortingets anmodningsvedtak nr. 2 (2017-2018): «Stortinget ber regjeringen evaluere fastlegeordningen og fremme sak til Stortinget med forslag om endringer i ordningen som sikrer at målene for fastlegereformen innfris.»

I februar 2018 behandlet Stortinget representantforslag fra Sp om tiltak for å styrke rekruttering til og finansiering av fastlegeordningen, i tråd med intensjonene i samhandlingsreformen. Gjennom behandlingen av forslaget, ga komiteen noen føringer og synspunkter på evalueringen og på endringsbehovene. Et enstemmig storting vedtok å be regjeringen følge opp samhandlingsreformen og på egnet vis sikre opptrapping av legedekningen i primærhelsetjensten generelt, og i fastlegeordningen spesielt. I tillegg ble det - med støtte fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Kristelige Folkeparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt - fattet flere vedtak om ulike sider ved fastlegeordningen og om utdanningen av spesialister i allmennmedisin. KrF var med på å fremme forslag om at Stortinget ber regjeringen evaluere finansieringsordningen og redusere gjennomsnittlig listelengde i fastlegeordningen, Stortinget ber regjeringen sørge for en gradvis opptrapping av antall utdanningsstillinger i allmennmedisin, der en ser på ulike modeller der faglig støtte og sosiale rettigheter ivaretas, og informere Stortinget om dette i statsbudsjettet for 2019. KrF mente også at forslaget om å gjøre prosjektordningen med allmennlege i spesialisering (ALIS) til en nasjonal ordning, der allmennleger i spesialisering sikres tilbud om fastlønn, er et godt forslag. Når KrF også fremmet forslag om egen sak til Stortinget om forbedringer i legevaktordningen som også bidrar til rekruttering til fastlegeordningen, var det fordi vi vet at dette henger sammen. KrF fremmet videre forslag der Stortinget ber regjeringen i lys av den varslede evalueringen av turnusordningen, fremme nødvendige forslag til endringer og økonomiske incentiver for å styrke rekruttering av medisinstudenter til lokalsykehus og rekrutteringssvake områder i kommunehelsetjenesten. Bollestad understreket at det er behov for en grundig evaluering, men at dagens situasjon samtidig tilsier en rask oppfølging av vedtaket i en egen sak til Stortinget, i tråd med Stortingets vedtak, i løpet av høsten 2018. Vi ser fram til behandlingen av denne saken.

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=69714