Bioteknologi

KrF ønsker å utnytte mulighetene bioteknologi gir, blant annet til bedre behandlingsmetoder for sykdom og skade. Det må satses på etisk forsvarlig forskning, utvikling og behandling. Etikken må sette grenser for teknologien.

Bioteknologiloven

Stortingsperioden 2013-2017 vedtok Stortinget ingen endringer i bioteknologiloven. KrF har sagt at det er viktig for oss at det ikke blir liberaliseringer som utfordrer menneskeverdet på vår vakt. Vi er glad for at vi ved slutten av stortingsperioden kunne slå fast at heller ikke dette Stortinget gjorde endringer i bioteknologiloven som vi mener er uheldige.

Regjeringen la 16. juni 2017 fram stortingsmelding om evaluering av bioteknologiloven. KrF mener det er viktig at loven evalueres. Den medisinsk-teknologiske utviklingen gjør at vi trenger noen oppdateringer i eksisterende bioteknologilov. Et eksempel er persontilpassede medisiner hvor utviklingen er rask.  I loven står det også at den skal evalueres hvert femte år. Meldingen er i stor grad drøftende, og KrF skulle gjerne sett klarere standpunkter og konklusjoner fra regjeringen. For KrFs del hadde det vært bra med en regjering som har et klart og tydelig prinsipielt standpunkt i denne saken. Når det ikke er gjort endringer i bioteknologiloven på mange år, er det blant annet fordi dette er svært utfordrende tematikk. Det er ekstremt viktige og grunnleggende spørsmål, og KrF mener det er klokt å være føre var. Disse temaene påvirker hvordan vi ser på mennesket. Dette handler om menneskesyn og menneskeverd. Vi er nødt til å la etikken styre her, og bruke tid på etiske vurderinger, vi kan ikke bare følge den teknologiske utviklingen og tenke at alle muligheter skal brukes, uansett. Vi setter alle grensen ett sted, men spørsmålet er hvor denne grensen skal gå. Det er greit å bruke god tid på disse vurderingene. KrF mener det er behov for en streng lov for å beskytte menneskeverdet. Meldingen er ikke behandlet av Stortinget enda.

 

Persontilpasset medisin

Våren 2015 behandlet Stortinget et forslag om satsing på persontilpasset medisin i Norge. Persontilpasset medisin søker å finne behandling eller forebygging som er tilpasset den enkeltes- i hovedsak – genetiske egenskaper. Høsten 2013 fikk helsedepartementet i oppdrag å utrede persontilpasset medisin, og rapporten (2014) anslår at persontilpasset medisin vil ha positiv effekt på folkehelsen, og at man kan forvente at for mange vil forebygging og behandling på individnivå resultere i flere gode leveår. KrF hadde saksordførereierskap i saken og påpekte at persontilpasset medisin kan resultere i mer presis og treffsikker behandling, forebygge ytterligere skader og bivirkninger. Samtidig understrekte vi de mange etiske dilemmaer knyttet til bruk av ny teknologi som kartlegger en befolknings gener og sykdomsrisiko, personvern, juridiske rammer/ personvern, kompetansekrav og prioriteringer. KrF mener det er behov for tydelige rammer for en slik satsning, og at dette må ses i sammenheng med bioteknologiloven. Det vil være viktig å diskutere persontilpasset medisin i forbindelse med evalueringen av bioteknologien (høst 2016) for å sikre tydelige retningslinjer for en slik satsning. Flertallet, regjeringspartiene, Sp, V, SV og KrF, viser til at Helsedirektoratet skal legge frem en strategi i løpet av 2015, og avventer videre standpunkt i saken til denne foreligger.