Åpenhet

Åpenhet i helse- og omsorgsinstitusjoner som utfører tjenester i kommunal regi

I februar 2018 behandlet Stortinget forslag fra SV om å sikre åpenhet i helse- og omsorgsinstitusjoner som utfører tjenester i kommunal regi. Stortinget fattet enstemmig vedtak om å be regjeringen sørge for at kommunenes forpliktes til å sikre innsyn i og åpenhet rundt helse- og omsorgstjenester som blir utført i kommunal regi eller på oppdrag fra kommunen, og fremme eventuelle lovforslag som er nødvendige for å oppnå dette. Videre er regjeringen blitt bedt om å vurdere hvordan det kan sikres at aktører som mottar offentlig tilskudd til drift av helse- og omsorgstjenester, har lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår på linje med det som gjelder i offentlige virksomheter. Dette vedtak ble støttet av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, KrF , Miljøpartiet De Grønne og Rødt. KrF mener det er på tide at regjeringen gjør en slik vurdering. Det er mye som har skjedd i disse sektorene den siste tiden, og det er viktig å få en vurdering av om hvorvidt krav om lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår på linje med offentlige virksomheter kan være ett godt virkemiddel av flere for å sikre en ønsket utvikling i velferdssamfunnet vårt i tiden som kommer.

 https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=69786