Akuttmedisin

Det akuttmedisinske tilbudet utenfor sykehus

Ambulanseflytjenesten

Stortinget behandlet sent på våren 2018 sak om beredskapen i luftambulansetjenesten. Bakgrunnen var den reduserte ambulanseflyberedskapen som hadde oppstått i forbindelse med anbudsprosessen og overgang til ny operatør for tjenesten. Stortinget behandlet redegjørelse av helseministeren om ambulansefly i nord og samtidig representantforslag fra Rødt om å annullere anbud med selskapet Babcock før luftambulansetjenesten bryter sammen, forlenge avtalen med Lufttransport og forberede offentlig drift av tjenesten på sikt.

For KrF var det avgjørende å fremme forslag og bidra til løsninger fordi vi mente det var helt uholdbart at vi hadde havnet i en situasjon med sviktende beredskap og mulig fare for liv og helse. Det er regjeringens ansvar å sikre at vi har et godt nok luftambulansetilbud. Når beredskapen svikter, må regjeringen sette inn tiltak, både på kort og lang sikt. I vår løsning la vi ansvaret der det hører hjemme, og ba regjeringen sikre luftambulansetjenesten, enten gjennom forhandlinger med operatør, ny anbudsrunde med krav om virksomhetsoverdragelse etter AML bestemmelser, eller på annen måte.  Vi var også opptatt av at regjeringen sikrer erfaringskompetanse i luftambulansetjenesten uavhengig av operatør. Vi trenger erfarne piloter og personell, og det må legges til rette for gode overganger. Vi kan ikke risikere at situasjoner tilsvarende dem vi har hatt den siste tiden, gjentar seg. KrF mente at foretakene har hatt for stor risikovilje. Folket må oppleve trygghet for seg og sine.

Forslaget om å annullere anbudet med selskapet Babcock fikk bare støtte fra Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rødt, og ble dermed ikke vedtatt. Stortinget fattet enstemmig vedtak om å be regjeringen utrede offentlig/ideell drift av luftambulansetjenesten. Videre ble det enstemmig vedtatt å be regjeringen evaluere anbudsprosessen vedrørende luftambulansetjenesten. Med støtte fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, KrF , Miljøpartiet De Grønne og Rødt ble det flertall for å be regjeringen sikre at erfaring og kompetanse i dagens luftambulansetjeneste videreføres, enten gjennom forhandlinger med operatør, gjennom ny anbudsrunde med krav om virksomhetsoverdragelse eller på annen egnet måte.

KrF mente situasjonen som hadde oppstått, ga en ny illustrasjon av utfordringene med helseforetaksmodellen. Når regjeringen delegerer ansvar til foretak, som igjen oppretter nye foretak og delegerer ansvar, gir det lite politisk kontroll. KrF mener dagens helseforetaksmodell innen spesialisthelsetjenesten må avvikles. Det er behov for mer politisk styring av sykehusene. KrF fremmet derfor forslag sammen med Sp og SV: Stortinget ber regjeringen fremme sak om å avvikle dagens helseforetaksmodell innen spesialisthelsetjenesten.

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=72229

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=72244

 

 

Akuttmedisinforskriftens krav til bakvakt i legevakt

Stortinget har behandlet forslag fra representanter fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Kristelig Folkeparti om å endre akuttmedisinforskriftens krav til bakvakt i legevakt. Forslagene ble vedtatt, med støtte fra forslagsstillernes partier og MDG og Rødt. Vedtaket innebærer at det ikke skal settes et generelt krav til bakvakt med utrykningsplikt. Regjeringen er i tillegg bedt om å sikre at alle legevakter har en ordning der bakvakt med lokalkunnskap og selvstendig vaktkompetanse er tilgjengelig på telefon for leger uten selvstendig vaktkompetanse.

Helse- og omsorgsministeren informerte i forbindelse med saksbehandlingen at han vil forlenge overgangsordningen for krav til grunnkompetanse for leger. KrF mener det er bra at krav til bakvakt med utrykningsplikt for leger som ikke oppfyller kravet til selvstendig vakt, blir utsatt til 2020. KrF mener imidlertid at det er viktig å endre kravet i forskriften til bakvakt og ikke bare utsette den. Vi er redd for at en ren utsettelse av bakvaktskravet og ikke en endring kan føre til enda mer sentralisering av legevakter. For KrF er dette viktig for å unngå en svekkelse av de allerede sårbare legetjenestene i distriktskommunene. Det betyr totalt sett et dårligere helsetilbud for folk flest.

Noen kan mene at de vedtakene som ble fattet innebærer detaljstyring fra Stortinget, men Bollestad forsvarte vedtakene og sa at det å sitte stille og se på at helsetilbudet i Distrikts-Norge kan bli svekket, det kan ikke Stortinget gjøre, spesielt når det er sårbare legetjenester i distriktskommuner allerede.