Eksport av forsvarsmateriell

Stortinget behandlet våren 2015 den årlige meldingen om eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2013, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid (Meld. St. 8 for 2014-2015, Innst. 222 S for 2014-2015). Meldingen ga innsyn i omfanget av eksporten av forsvarsmateriell i 2013, både hva gjelder varer, tjenester og teknologi, til hvilke mottakerland eksporten foregikk samt verdien av eksporten.

På bakgrunn av medieavsløringer om at tidligere norske militære fartøyer var blitt eksportert til privat kjøper i Nigeria, ble det foreslått en styrking av lisensplikten knyttet til materiell som har vært særlig konstruert for eller modifisert for militært formål i Utenriksdepartementets forskrift om behandling av eksportlisenser for forsvarsmateriell.

Den samlede verdien av eksporten i 2013 var i underkant av 4,3 mrd. kroner, en mindre reduksjon fra året før (4,6 mrd. kroner). Av totalen utgjorde salg av militære varer 3,3 mrd. kroner, mot 3,9 mrd. kroner i 2012. Av den militære vareeksporten utgjorde A-materiell i overkant av 2,5 mrd. kroner og B-materiell ca. 750 mill. kroner. I tillegg kommer forsvarsrelaterte tjenesteytelser til 230 mill. kroner. Om lag 90 prosent av eksporten av forsvarsmateriell gikk til medlemslandene i NATO, Sverige og Finland. 

Norsk forsvarsindustri teller om lag 137 bedrifter og gir 4 800 årsverk, med en samlet omsetning i 2013 er nær 12 mrd. kroner.

I senere år har det blitt innført en sjekkliste for å sikre en mer systematisk vurdering av forhold knyttet til menneskerettighetene. I en mindretallsmerknad i innstillingen understreket KrF, V og SV at på tross av eksportregelverkets intensjon om å vektlegge demokrati- og menneskerettssituasjonen i mottakerland, har norsk våpeneksport til regimer med grove menneskerettighetsbrudd fortsatt (gjennom flere regjeringer). KrF og SV viste derfor til muligheten for å opprette et parlamentarisk utvalg i Stortinget.

I samsvar med dette fremmet KrF og SV to forslag, som fikk disse to partiers støtte ved voteringen i Stortinget 12. juni 2015:

• «Stortinget ber regjeringen stramme inn regelverket for eksport av forsvarsmateriell ved at Norge ikke vil tillate salg av strategiske varer (som inkluderer A- og B-materiell og flerbruksvarer) til land hvor myndighetene begår alvorlige brudd på menneskerettighetene.»

• «Stortinget ber regjeringen utrede en ordning med et parlamentarisk eksportkontrollråd for eksport av norsk forsvarsmateriell. I en slik utredning er det naturlig å se nærmere på erfaringene fra Sverige, England, Belgia og andre land med ordninger for økt parlamentarisk innsyn.»