Pliktsystemet

Endringer i pliktsystemet for torsketrål

Pliktsystemet har vært oppe til politisk debatt ved mange anledninger de siste årene. Skiftende regjeringer har forsøkt å tilpasse det dagens situasjon, men det er likevel bred enighet om at det ikke fungerer etter hensikten. Våren 2017 kom regjeringen med forslag om å avvikle alle de tre pliktene (levering-, bearbeiding- og aktivitetsplikt) og gi en økonomisk kompensasjon til kystsamfunnene som blir berørt (Meld St. 20 (2016-2017)). I tillegg skulle 20 prosent av kvotene som var leveringspliktige inndras.

 

KrFs landsmøte vedtok følgende uttalelse om dette, som la grunnlag for KrFs standpunkt i behandlingen i Stortinget:

«Tilbudsplikten har ikke fungert etter hensikten på lang tid. Politiske vedtak har undergravd dagens system som grunnlag for lokale arbeidsplasser og gjort at industrien sliter med tilgang på råstoff som egnet til å produsere varer av høy kvalitet til konkurransedyktige priser. KrF vil likevel ikke endre pliktsystemet nå. Dette må sees i sammenheng med resten av kvotesystemet.

 

Eventuelle endringer i pliktsystemet for torsketrål må bygge på at disse kvoterettighetene skal sikre råstoff av høy kvalitet til landindustrien, slik intensjonen opprinnelig var. De lokalsamfunn som blir berørt av eventuelle endringer i pliktsystemet må tilgodeses spesielt, for eksempel gjennom en kvotebank som sikrer at råstoff leveres i de berørte kommunene. Det må også gis en rettferdig økonomisk kompensasjon til de berørte kystsamfunnene.

Det er et mål at mer av fisken blir videreforedlet i Norge. Frakt av frossen fisk til lavkostland for bearbeiding og retur til markedet i Europa er både miljømessig feil og dårlig for distriktsarbeidsplasser knyttet til næringen.»

 

I tillegg sier programmet dette:

«Leveringsplikt, aktivitetsplikt og bearbeidingsplikt ble innført for deler av trålflåten for å sikre råstoff til industrianlegg på land. KrF mener det er viktig at fiskeressursene i havet også skaper arbeidsplasser på land og vil jobbe for rammevilkår som skaper flere arbeidsplasser innen foredlingsindustrien. Pliktsystemet var ment som et virkemiddel for økt bearbeiding av fisk på land, men erfaringene er blandet med hensyn på hvordan det har fungert. KrF ønsker løsninger som gir mer verdiskapning på land, og er villig til å se på pliktsystemet hvis andre løsninger oppfyller intensjonen om lønnsomme arbeidsplasser i foredlingsindustrien.»

 

Etter mye politisk debatt ble denne saken trukket av regjeringen og ingen vedtak ble gjort.