Havbruksmeldingen

Regjeringens forslag

24. mars 2015 la regjeringen frem sin havbruksmelding. I meldingen skisserer regjeringen et nytt system for vekst i oppdrettsnæringen.

Kysten skulle inn i 11 – 13 produksjonsområder som deles av naturlige barrierer for lusevandring, sykdom og liknende. Alle aktørene innenfor samme produksjonsområde skulle få kollektiv produksjonsjustering i tildelingsrundene.

Det ble lagt opp til nye tildelinger annet hvert år. Tildelingen skulle skje dels gjennom økt kapasitet på eksisterende konsesjoner og dels gjennom tildeling av nye konsesjoner. Prisfastsettelsen skulle som hovedregel skje gjennom auksjon.

Regjeringen valgte en moderat risikoprofil med 6 prosent vekst/nedtrekk etter en handlingsregelmodell. Handlingsregelmodellen skulle være et «trafikklyssystem», der dødeligheten i et produksjonsområde gir utslag i enten «rødt lys», «gult lys» eller «grønt lys».

«Rødt lys» indikerer høy dødelighet, og vil gi påbud om nedtrekk på 6 prosent. «Gult lys» indikerer akseptabel dødelighet, og vil verken gi vekst eller nedtrekk. «Grønt lys» indikerer lav dødelighet, og gir anledning til vekst på 6 prosent.

Aktører som beviselig ikke hadde miljøpåvirkning kunne gis vekst selv om det gis nedtrekk eller frys i produksjonsområdet anlegget ligger i.

Grenseverdiene ble satt til følgende:

 • Rød:   >30 prosent av populasjonen av villaks har risiko for død
 • Gult:  10 - 30 prosent av populasjonen av villaks har risiko for død
 • Grønt: <10 prosent av populasjonen av villaks har risiko for død

Det ble ikke lagt opp til andre miljøindikatorer enn lus. Det ble lagt til rette for at også utslipp og sykdom kan bli indikatorer i fremtiden. Rømming ble hevdet kontrollert gjennom den nye gjenfiskeforskriften.

For å predikere dødeligheten for villfisken utarbeidet Havforskningsinstituttet en modell, der lusenivå i enkeltanlegg, samt naturlige forhold som strømningsforhold, vanntemperatur, saltinnhold i vannet, osv, ble brukt til å beregne lusenivået på villfisken og dermed også dødeligheten. Modellen skulle kalibreres og valideres fortløpende gjennom lusetellinger på villfisk i bur/teine.

Stortingets behandling

Det ble raskt åpenbart at regjeringens forslag ikke ville gå igjennom uendret i Stortinget. Blant de største kritikerne var regjeringspartiet Frp. KrF og Venstre var mer positive til både innretning og modell.

KrFs representant i næringskomiteen, Line Henriette Hjemdal, ble valgt til saksordfører for meldingen, og fikk derfor ansvaret for å lede behandlingen.

På grunn av behovet for forutsigbare rammevilkår for næringen ønsket Hjemdal et bredt forlik i Stortinget, og inviterte alle partiene i komiteen til forhandlinger. Miljøpartiet De Grønne og SV var ikke representert i komiteen.

8. juni la en samlet komite frem resultatet av forhandlingene, på en pressekonferanse i Vandrehallen.

Hovedlinjene etter Stortingets behandling

Hovedlinjene i meldingen lå fast, men enkelte elementer var presisert eller endret.

 • Det skal opprettes produksjonsområder som skal danne grunnlaget for kollektive justeringer veksten i oppdrettsnæringen. Regjeringen skal komme tilbake til Stortinget med dette.
 • Modellen for å predikere dødelighet til villfisk blir ikke innført. Det må forskes mer for å sikre treffsikkerheten til modellen. I dette arbeidet skal flere fagmiljøer enn Havforskningsinstituttet involveres.
 • Grenseverdiene for trafikklyssystemet opprettholdes.
 • Lakselus videreføres som vekstindikator, men i tillegg skal svinn, utslipp og sykdom utredes som indikatorer.
 • Det skal utarbeides en handlingsplan mot resistens hos lakselus
 • Det skal utarbeides en strategi mot rømming av oppdrettsfisk
 • 80 % av vederlaget skal tilfalle kommuner og fylkeskommuner med oppdrettsvirksomhet. Fordelingen av vederlaget skal gå til alle kommuner og fylkeskommuner med oppdrettsvirksomhet, og skal gjøres gjennom et oppdrettsfond.
 • Nye konsesjoner skal tildeles ved en kombinasjon av fastpris og auksjon. Vekst skal tildeles ved fastpris.
 • Forskning og utvikling skal styrkes, både den private og den statlige.