Fiskeripolitikk

Representantforslag fra SV om å åpne havet for ungdomsfiske hele året

Gjennom ungdomsfiskeordningen kan unge over tolv år prøve seg i næringen ved å ha dette som sommerjobb. Ordningen begrenses gjennom krav til hvilke redskaper som brukes. Ordningen har i dag en begrensning som tilsier at kun sommermånedene er lovlige til slikt fiske, mens perioder som vinterferie, påskeferie og høstferie er utelukket. SV mente at ungdomsfiskeordningen burde utvides til å gjelde hele året.

            KrF var enig med intensjonen til SV og er svært opptatt av å sikre økt rekruttering til næringen. Ungdomsfiskeordningen er viktig for å gi ungdom en smak på fiskeryrket. KrF og resten av næringskomiteen hadde likevel noen motforestillinger mot dette forslaget. Komiteen mente det var viktig å få belyst følgende problemstillinger som grunnlag for å gå videre med spørsmålet om ungdomsfiske hele året: hensynet til behandling av råstoff, kvalitet, sikkerhetsaspektet ved å utvide ordningen til hele året, kapasitetsmuligheter ved mottaksanlegg og konsekvenser for kvoteuttak. Videre bør ordningen ses i lys av nødvendige tiltak innen yrkesfagopplæringen, rekrutteringskvoteordningen og tilskudd til å etablere seg som fisker.

            KrF stilte seg derfor bak et forslag sammen med resten av opposisjonen som lød følgende: «Stortinget ber regjeringen i forbindelse med strategien for rekruttering til fiskerier om å utrede ungdomsfiskeordningen og komme tilbake til Stortinget på egnet måte.»

 

Mer om saken her: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=65982

 

Representantforslag fra AP om å bedre tryggheten for fritidssjøfolk

I Dokument 8:107 S (2015–2016) forslo AP en rekke tiltak for å bedre tryggheten til sjøs for fritidsbåter. I statsrådens svarbrev kom det fram at regjeringen allerede jobber med de fleste tiltakene og har en rekke andre tiltak på gang. Forslaget ble vedlagt protokollen av en samlet komite.

 

Se mer her: https://www.stortinget.no/globalassets/pdf/innstillinger/stortinget/2016-2017/inns-201617-089s.pdf

 

Turistfiske

I Dokument 8:127 S (2015–2016) foreslo SV en rekke tiltak for om langsiktighet og trygghet for turistfisket. Selv om næringen er stor, mangler den et skikkelig rammeverk som både sikrer fornuftig beskatning av ressursene og at aktører som satser og investerer, kan ha trygghet for langsiktig drift og inntekt. Tidligere høsten 2016 hadde regjeringen sendt ut forslag om regulering og forvaltning av turistfiske som langt på vei ivaretok SVs forslag.

            Våren 2017 kom Prop. 199 L (2016-2017) hvor noen av forslagene fra høringen ble fulgt opp.

            En av de største utfordringene med turistfisket slik det er i dag er at det ikke er noe kontroll med hvor mye som tas opp, noe som er alvorlig med tanke på forvaltningen av fiskeressursen vår. En samlet komite støttet derfor regjeringens forslag om å innføre en obligatorisk registering av turistfiskeaktører og innrapportering av fangsten. KrF mente også at dette måtte gjøres på en måte som ikke skaper store utfordringer for aktørene. Flertallet (alle utenom SV) uttalte at «det ved utarbeidelse av forskrift om registreringsordningen og krav om innrapporteringen må avgrenses til virksomheter og fangster som har et omfang som gjør det nødvendig å få informasjonen for å få god nok samlet oversikt over ressursuttaket.»

            KrF støttet også at trofefisk skal inkluderes i det totale antallet kilo turisten har lov å ta med ut av landet.

            Både i Dok 8:127 (2016-2017) og Prop 119 L (2016-2017) støttet KrF at det skal lages nye omregningsregler slik at antall kilo blir målt i rund fisk, og ikke bare i fileter og lignende som man i dag gjør. Dette skal føre til mindre matsvinn og at større deler av fisken tas i bruk.

            Regjeringen har i tillegg endret antall kilo som er lov å ta ut av landet. Utførselskvoten endres fra 15 kilo fisk og fiskevarer til 20 kilo for gjester ved registrerte turistfiskevirksomheter, og 10 kilo for alle andre. Utførselskvoten endres slik at den gjelder for 7 dager i stedet for 24 timer. AP, SV og SP er i mot dette.

 

Representantforslag fra Høyre og FrP om å utvide områdeadgangen i det kvoteregulerte fisket etter kongekrabbe

            Ved Stortingets behandling av St.meld. nr. 40 (2006–2007) ble det etablert en såkalt «områdeadgang» i det kvoteregulerte fisket etter kongekrabbe. Denne ordningen innebærer at fartøy som er merkeregistrert i Øst-Finnmark, herunder kommunene Nordkapp og Porsanger, kan delta i åpen gruppe i det kvoteregulerte fisket etter kongekrabbe i Øst-Finnmark. I tillegg til registreringsstedet gjelder det også noen ytterligere vilkår for å delta i åpen gruppe. Dette begrunnet man med at det var fiskerne i disse farvannene som var plaget med den nylig innflyttede krabben. Et annet element som ble innført i Meld. St. 17 (2014–2015), var aktivitetskrav i annet fiskeri for å kvalifisere for deltakeradgang i kongekrabbefisket. Dette ble innført for å sikre at det i større grad var aktive fiskere som fikk delta i fisket. Summen omsatt i annet fiskeri er i dag satt til 100 000 kroner. Det har vært en betydelig økning i totalkvoten av kongekrabbe fra 2015 til 2016, fra 1 300 til 2 000 tonn. Dette innebærer at totalkvotens størrelse gir et visst kvotegrunnlag for utvidet deltakelse i fisket.

            I Dok 8:7 S (2016–2017) foreslo H og FrP å åpne kongekrabbefiske for resten av Finnmark og opptrappingsmodell for aktivitetskravet slik at man sikrer at denne retten tilkommer aktive fiskere. Disse forslagene var før representantforslaget ble fremmet sendt på høring fra regjeringen.

            I høringen kom det fra stor motstand mot å åpne for andre fiskere enn de som tilhører Øst-Finnmark. Forslaget om en opptrappingsplan for aktivtetskravet møter også motstand i høringen. Det ble vedtatt en ny modell for aktivtetskravet i 2015 og flertallet blant høringsinstansene mener derfor det er for tidlig å begynne å gjøre nye endringer og vil avvente for å se effekten av dagens ordning.

            Flere høringsinstanser tok til ordet for at Måsøy kommune bør inkluderes da denne kommunen har utfordringer med kongekrabben og at det dermed er i tråd med de prinsippene som ligger til grunn (at fiskere som har mest problemer med kongekrabben skal få nyte godt av fisket av den).

            KrF støttet ikke H og FrPs forslag, men mente at det var rimelig å inkludere Måsøy Kommune i ordningen fra 2017. I tillegg støttet KrF at regjeringen skal komme tilbake til Stortinget med en sak om konsekvensene av endringer i aktivitetskravet og en eventuell utvidelse av adgangen til kongekrabbefisket. KrF mente at man må gi endringene som skjedde ett år tidligere tid før man gjør ytterligere endringer som man ikke vet konsekvensen av.

 

Se mer her: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=66771

 

Instruksen av 12.januar

Den 12. januar 2016 vedtok regjeringen en instruks om krav til forholdsmessighet mellom driftsgrunnlag og fartøystørrelse ved tildeling av deltakeradgang (Instruksen). KrF sammen med flertallet i komiteen støttet ikke hele denne i Innst. 416 S (2015–2016), og mente at Fiskarlagets forslag til modell var bedre. Dette innspillet fanget innspill bedre opp hensynet til de mindre fiskefartøyene samtidig som det gis en viss åpning for bevegelse mellom de ulike størrelsesgruppene innen kystflåten. Detaljene i denne modellen finner du i innstillingen. Flertallet, en samlet opposisjon, ba regjeringen implementere denne modellen i stedet for modellen som forelå i instruksen fra 12.januar. Stortinget tvang dermed regjeringen til å endre instruksen.

 

Se her for mer: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=67769

 

Produksjonsavgift for oppdrettsnæringen

            I Dok 8:103 S (2016–2017) foreslo SV innføring av et produksjonsvederlag for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret innenfor territoriallinjen. Stortinget opprettet i 2015 i Innst. 361 S (2014–2015) Havbruksfondet som skulle ivareta intensjonen med dette forslaget – å gi kommunene noe tilbake for bruk av areal. Havbruksfondet har pga lav vekst i næringen ikke kommet skikkelig i gang og kommunene har dermed ikke fått utbetalt særlig. Regjeringen har selv fylt på 15 millioner i fondet. KrF mener at fondet er en god løsning, men at det ikke fungerer etter intensjonen og at det dermed var nødvendig å se på nye løsninger som sørger for at fondet får tilført penger.

            KrFs Line Henriette Hjemdal var saksordfører for denne saken og fikk samlet komiteen, med unntak av H og FrP, rundt følgende forslag: «Stortinget ber regjeringen sette i gang et arbeid med å utrede en avgift pr. kilo eksportert ubearbeidet fisk og komme tilbake til Stortinget i statsbudsjettet for 2018, slik at vederlaget kan tre i kraft senest 1. juli 2018».

            H og FrP er i mot dette og fiskeriministeren har i etterkant av vedtaket sådd tvil om dette er mulig og om han vil gjennomføre dette. KrF forventer at regjeringen følger opp vedtaket og innfører en produksjonsavgift etter føringene som er Stortingets vedtak.

 

Se mer her: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=68625

 

Annet arbeid:

 

I proposisjonen foreslår departementet å legge til rette for at to rederier kan inngå en avtale om overføring av fisketillatelse (konsesjon eller deltakeradgang) uten at de samtidig må ta over fartøyet fisketillatelsen er knyttet til.

Før måtte rederier som ønsker å kjøpe kvote gjennomføre minst tre forskjellige søknadsprosesser overfor fiskeriforvaltningen: søknader om splitting og salg for fortsatt drift, ev. søknader om oppsamling av driftsgrunnlag og salg for fortsatt drift, og i tillegg gjennomføre kjøp og tilbakesalg av et av fartøyene.

Dette forslaget innebar at det vil være tilstrekkelig med bare en søknad, og det vil ikke være nødvendig med kjøp og tilbakesalg av fartøyet. 

KrF sluttet seg til regjeringens forslag om å forenkle overføringen av fisketillatelsene, samt en presisering om at nasjonalitetskravet og aktivitetskravet skulle bestå.