Fiskeri og havbruk

Norsk fiskerinæring har i generasjoner vært en viktig næring som både har stor betydning for lokalsamfunnene langs kysten og for hele landets velferd. Fiskerinæringen er en viktig verdiskaper og eksportnæring for Norge.

Norsk sjømateksport var i 2014 på 58,8 mrd. kr, og av dette stod den tradisjonelle fiskerinæringen for en eksportverdi på 12,6 mrd. kr. I tillegg til de enorme verdiene fiskerinæringen skaper for Norge, er den en bærebjelke i en rekke lokalsamfunn langs kysten. Og her har bostedskravet vært, og er fremdeles, et viktig virkemiddel som bidrar til å sikre at de marine ressursene skal komme kystbefolkningen i Norge til gode.

Aldri før er det blitt eksportert mer sjømat fra denne delen av næringen. Sjømatnæringen er viktig både på grunn av den direkte innvirkningen og ringvirkningene næringen har på lokalsamfunnene langs kysten, men også på grunn av rollen næringen har som en av de største verdiskapende næringene i Norge. Norsk sjømat er en av våre viktigste eksportvarer, nest etter olje og gass. Norge eksporterer nå sjømat til 143 land. Norsk sjømatnæring er avhengig av stabile rammevilkår for å opprettholde lønnsomheten og øke internasjonale markedsandeler.