Vold mot barn

2018:

Interpellasjon til barne- og likestillingsministeren om opptrappingsplanen mot vold i nære relasjoner og vold og overgrep mot barn

13. februar 2018 gjennomførte fire av KrFs representanter en koordinert interpellasjon til fire forskjellige statsråder vedrørende samme tema: Regjeringens oppfølging av Stortingets vedtak om en opptrappingsplan mot vold i nære relasjoner og vold og overgrep mot barn. KrFs representant i familie- og kulturkomiteen stilte følgende spørsmål til barne- og likestillingsministeren, som har koordineringsansvaret for oppfølgingen av opptrappingsplanen:

Våren 2015 fikk Kristelig Folkeparti gjennomslag for en opptrappingsplan som skal redusere forekomsten av vold i nære relasjoner samt styrke ivaretakelsen av barn som er utsatt for vold og overgrep, etter modell av opptrappingsplanen for psykisk helse. Planen skulle sikre en tverrfaglig bredde i tiltakene og en langsiktig forpliktelse til økt finansiering og øremerkede midler. Ved behandlingen av Prop. 12 S (2016-2017) i Stortinget fikk Kristelig Folkeparti sammen med regjeringspartiene gjennomslag for en rekke forslag, som blant annet skulle følges opp i statsbudsjettet for 2018, jf. Innst. 247 S (2016-2017). Det har nå snart gått ett år siden behandlingen, uten at regjeringen har fulgt opp tiltakene. Omfanget av anmeldelser knyttet til vold og overgrep mot barn øker.

Hvordan vil den nye barne- og likestillingsministeren følge opp vedtakene i opptrappingsplanen, jf. Innst. 247 S (2016-2017), slik at vi bedre kan forebygge og bekjempe vold og overgrep mot barn og unge?

Les statsrådens svar og resten av interpellasjonsdebatten her: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Referater/Stortinget/2017-2018/refs-201718-02-13/8

 

2015:

Tverretatlig samarbeid mot vold mot barn.

KrF, ved justis-, helse- og familiefraksjonen, hadde i mai 2014 en interpellasjon i Stortinget om forebygging, avdekking, etterforskning og behandling av vold og overgrep mot barn. Antallet barn som opplever vold og overgrep øker, og det trengs samarbeid på tvers av sektorer og etater for å bekjempe dette. Ansvaret for tiltak mot vold mot barn ligger blant annet hos justis-, helse-, barne- og skoleministeren. For å forhindre ansvarspulverisering foreslo KrF i interpellasjonen en handlingsplan hvor det kommer fram tiltak og hvem som har ansvar for gjennomføring.

I vårt alternative budsjett for 2015 la vi inn en satsing på familie- og barnsentrene, en sterk økning i familievernets budsjetter, økte midler til barnevernet, til barnehagene, til familiehus og foreldreveiledning. Dette var noen av tiltakene som Kristelig Folkeparti ønsker for å få til en helhetlig satsing mot vold i nære relasjoner, i tillegg til en rekke tiltak på helse- og justisfeltene.

Våren 2015 behandlet Stortinget KrFs representantforslag om en helhetlig og forpliktende opptrappingsplan mot vold mot barn, og et samlet storting voterte for KrFs forslag. På familiekomiteens ansvarsområde er det først og fremst fokus på avdekkingsarbeidet i barnehager og i barnevernet, ivaretakelsen av barna i barnevernet og det mer langsiktige behandlingstilbudet til barn og voksne i familievernet og Alternativ til Vold (ATV).