Vold mot barn

Vold i nære relasjoner

Familievernets ansvar for tilbud til voldsutsatte barn og familier og til unge voldsutøvere blir stadig større. Familievernet besitter mye kompetanse og trenger ytterligere kompetanse og kapasitet for å håndtere dette ansvaret på en best mulig måte. En viktig side ved forebygging og håndtering av vold er tilbud til voldsutøver eller personer med sinnemestringsproblemer. Stiftelsen Alternativ til Vold (ATV) har en sentral rolle i dette tilbudet. I dag finnes det 11 ATV-kontorer i Norge. KrF mener at kapasiteten ved de eksisterende kontorene i ATV bør styrkes ytterligere, og at det bør legges til rette for en videre utbygging av nye ATV-kontorer for å sikre enda bedre geografisk spredning på tilbudet. ATV bør også få utvidet mandat slik at de også kan arbeide med familiene til voldsutøver og barn som er utsatt for vold. KrF vil også ha en økning i barnevernets budsjetter, til barnehagene og skolene. Vi ønsker en helhetlig satsing mot vold i nære relasjoner, og det må satses tungt i flere sektorer. Se for øvrig omtale i eget kapittel om Trygghet for barn.

 

Tverretatlig samarbeid mot vold mot barn.

KrF, ved justis-, helse- og familiefraksjonen, hadde i mai 2014 en interpellasjon i Stortinget om forebygging, avdekking, etterforskning og behandling av vold og overgrep mot barn. Antallet barn som opplever vold og overgrep øker, og det trengs samarbeid på tvers av sektorer og etater for å bekjempe dette. Ansvaret for tiltak mot vold mot barn ligger blant annet hos justis-, helse-, barne- og skoleministeren. For å forhindre ansvarspulverisering foreslo KrF i interpellasjonen en handlingsplan hvor det kommer fram tiltak og hvem som har ansvar for gjennomføring.

I vårt alternative budsjett for 2015 la vi inn en satsing på familie- og barnsentrene, en sterk økning i familievernets budsjetter, økte midler til barnevernet, til barnehagene, til familiehus og foreldreveiledning. Dette var noen av tiltakene som Kristelig Folkeparti ønsker for å få til en helhetlig satsing mot vold i nære relasjoner, i tillegg til en rekke tiltak på helse- og justisfeltene.

Våren 2015 behandlet Stortinget KrFs representantforslag om en helhetlig og forpliktende opptrappingsplan mot vold mot barn, og et samlet storting voterte for KrFs forslag. På familiekomiteens ansvarsområde er det først og fremst fokus på avdekkingsarbeidet i barnehager og i barnevernet, ivaretakelsen av barna i barnevernet og det mer langsiktige behandlingstilbudet til barn og voksne i familievernet og Alternativ til Vold (ATV).