Statsbudsjett

Statsbudsjettet for 2017

KrF var skuffet over et lite offensivt budsjettforslag fra regjeringens side på familieområdet. I vårt alternative budsjett foreslo vi over 2 mrd. kr i økning til familieformål. KrF prioriterte kontantstøtten og barnehagekvalitet. KrF mener det er på tide at barnetrygden økes og styrkes som universell ordning for alle barnefamilier, og vi mener engangsstønaden må økes kraftig.

KrF prioriterte i alternativt budsjett 2017 (i listeform)

 Bedre barnehager: innføring av bemanningsnorm og 50 prosent barnehagelærernorm: 346 mill. kr

 Redusert foreldrebetaling for alle familier med inntekt under

600 000 kr: 73 mill. kr

 Øke kontantstøtten til 9000 kr pr. måned fra 1.8.2017: 350 mill. kr (minus 156 mill. kr)

 Utvidelse av kontantstøtteperioden med en måned fra 1.8.2017: 53 mill. kr

 Økt tilskudd til incest- og voldtektssentre: 5 mill. kr

 Midler til økt støtte til ATV til nytt kontor i Bodø og Follo, og økt aktivitet på alle kontorer: 10 mill. kr

 Tilskudd til tiltak for voldsutsatte barn: Senter for voldsutsatte barn, Stine Sofie Stiftelse: 10 mill. kr

 Tilskudd til lokale samlivskurs: 10. mill. kr

 Kapasitetsøkning i familievernets offentlige kontorer, herunder meklingssamtale til flere barn: 25 mill. kr

 Kapasitetsøkning i familievernets ideelle kontorer, herunder meklingssamtale til flere barn: 9 mill. kr

 Øke barnetrygden med 4 pst.: 600 mill. kr

 Øke tilskudd til barn i storbyer: 5 mill. kr

 Økt nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom, herunder økt støtte til Barnas stasjon, Ferie for alle og FRI: 30 mill. kr

 Økning til utvikling i kommunene, foreldrestøtte. Tidlig hjelp til barn av rusmisbrukere og psykisk syke: 10 mill. kr

 Økt nasjonal grunnstøtte til barne- og ungdomsorganisasjonene: 10 mill. kr

 Styrke funksjonshemmedes organisasjoner, herunder FFO og SOR: 5 mill. kr

 Gi far selvstendig uttaksrett til foreldrepermisjonen: 50 mill. kr

 Gi tvillingforeldre dobbel permisjon første fire måneder: 100 mill. kr

 Gi trillingforeldre og andre flerlingeforeldre dobbel permisjon: 4 mill. kr

 Utvidet foreldrepermisjon ved prematur fødsel: 13 mill. kr

 Nurse Family Partnership-programmet økes, hjelp til førstegangsfødende foreldre i risiko: 5 mill. kr

 Styrke barnevernet i Oslo: 15 mill. kr

 Kommunalt barnevern: Flere øremerkede stillinger: 31 mill. kr

 Rekruttering av fosterhjem: 10 mill. kr

 Videreføre og styrke driften av de ideelle foreldre- og barnsentrene: 40 mill. kr

 Øremerket bevilgning til forberedelse av likelønnspott: 1 mill. kr

 Rette opp kutt til likestillingssentre: 3 mill. kr

 Økt engangsstønad til 1G ved fødsel og adopsjon fra 1.7.2017: 275 mill. kr

 

Da en budsjettenighet endelig kom på plass, var blant andre følgende endringer sikret:

- 172,2 mill. kr mer skal brukes til ansettelse av flere barnehagelærere i 2017, og retten til plass i barnehage utvides fra 2017 til også å gjelde alle barn født innen 1. desember.

- Kontantstøtten økes til 7500 kr per måned fra 1.8.17.

- Engangsstøtten økes i 2017 til 61 120 kr.

- Avtalen sikrer de ideelle foreldre- og barnsentrene til Kirkens Bymisjon, Blå Kors/Aglo, Kirkens Sosialtjeneste, Sebbelow og Vilde videre drift, på samme nivå.

- Flere barn får tilbud om ferie med Røde Kors’ Ferie for alle, og flere barn og familier får tilbud gjennom Barnas Stasjon (Blå Kors), samt økt støtte til FRI.

- Flere som har begått overgrep og flere som lever med vold i familien får hjelp gjennom Alternativ til vold (ATV).

- Familievernets kapasitet økes med ytterligere 34 mill. kroner.

- Incest- og voldtektssentrene styrkes med 2 mill. kroner.

- Stine Sofies stiftelses senter for voldsutsatte barn sikres drift.

- Grunnstøtten til barne- og ungdomsorganisasjonene økes med 10 mill. kroner.

- Likestillingssentrene får økt bevilgningen i forhold til regjeringens forslag, og dermed unngår vi kutt til disse viktige sentrene.

- Flere får samlivskurs.

- Budsjettavtalen innebærer en styrking av barnevernet i Oslo med 15 mill. kroner.

 

Statsbudsjettet for 2015

KrFs alternative statsbudsjett inneholdt forslag om 659,3 mill. kr mer til familiepolitiske formål enn regjeringens opprinnelige forslag.

KrF foreslo å øke engangsstøtten til 3/4 G, dvs. at den for hver enkelt mottaker økes fra 38 750 kr til 66 278 kr, en økning på 27 528 kr fra 2014 til 2015. Vi foreslo adopsjonsstøtte på 1 G (p.t. 88 370 kr), en økning på ca. 40 000 kr pr. barn.

KrF foreslo å øke kontantstøtten for alle ettåringer til 7 000 kr pr. måned og at ordningen med fem trinn gjeninnføres.

KrF foreslo ytterligere 131 mill. kr til familievernkontorene i tillegg til 2 mill. kr til Stiftelsen Kirkens Familievern. Vi foreslo også ytterligere 20 mill. kr til ulike samlivstiltak.

På barnehageområdet foreslo KrF 50 mill. kr ekstra til økt bemanning, ytterligere 400 mill. kr til 3200 flere barnehageplasser, 500 000 kr mer til forskning om og for barnehager, samt at ytterligere 2 mill. kr settes av til tiltak for bedre språkforståelse blant barn med minoritetsbakgrunn.

KrF var glad for at regjeringen foreslo differensierte satser for foreldrebetalingen, men regjeringens modell var ikke god nok. KrF satte i alternativt budsjett av midler slik at også familier med inntekt opp til 600 000 kr fikk redusert sats for foreldrebetaling. Vi mente også at det ble helt feil at maksprisøkningen skulle tre i kraft fra 1. januar 2015, mens den reduserte satsen for foreldrebetaling først skulle virke fra 1. august 2015, vi satte derfor av midler til parallell innføring.

KrF foreslo i alternativt budsjett at barnevernet i Oslo styrkes med ytterligere 25 mill. kr, ytterligere 5 mill. kr til fosterhjemsrekruttering, 30 mill. kr ekstra til økt kapasitet i fylkesnemndene, vi foreslo å legge til og  øremerke 5 mill. kr til økt støtte til fosterhjem som tar imot søsken, og økt kompetanse om søskenspørsmål i barnevernet.

KrF foreslo å sette av 45 mill. kr til forebyggende tiltak for barn, unge og familier i kommunene, i samarbeid mellom barnevernstjenesten, helsestasjon, familievernet og andre relevante instanser, samt øremerkede midler til støtte til fosterforeldre i kommunale fosterhjem.

KrF foreslo 35 mill. kr øremerket de fem ideelle familie- og barnsentrene, samt 12 mill. kr til barne- og ungdomsorganisasjoner, ytterligere 2 mill. kr til Røde Kors' tilbud om Ferie for alle, og 2 mill. kr til Forandringsfabrikken.

KrF foreslo 10 mill. kr ekstra til Familiens hus og Åpen barnehage.

 

Budsjettforlik 2015

I forliket med Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre fikk KrF gjennomslag for en styrking av familieprofilen og en kraftig styrking av barnehagesektoren.

Den sosiale profilen ble styrket på familieområdet med forlikets endringer på barnetillegg, overgangsstønad og skatt, med økt engangsstønad til 44 190 kr, at flere familier med lave inntekter får lavere foreldrebetaling i barnehagene (inntektsgrensen for moderasjon økes fra 405 000 kr til 473 000 kr), maksprisøkningen ble utsatt, tilbudet om gratis kjernetid i barnehage til 4- og 5-åringer i husstander med lav inntekt utvides, og ved at 42 mill. kr ble satt av til gratis barnehage for barn som bor i asylmottak.

Familievernets budsjett ble økt med 35 mill. kr, flere får mulighet til å delta på samlivskurs og foreldrekurs, og ideelle familie- og barnesentre reddes fra nedleggelse.

Familiene får også en bedre hverdag når flere opplever at de har et reelt valg når permisjonstiden er over: forliket sikrer at enda flere ettåringer får barnehageplass i 2015 (207 mill. kr ekstra til 2600 nye plasser, total økning på 307 mill. kr til 3400 nye plasser).

Forliket førte til at adopsjonsstøtten økes til 1 G, det kommunale barnevernet styrkes med 20 mill. kr i tillegg til en styrking av barnevernet i Oslo med 10 mill. kr, budsjettet til Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker økes med 10 mill. kr, og det settes av mer midler til rekruttering av fosterhjem.

Forliket innebærer også 2 mill. kr til økt støtte til ferietiltak for vanskeligstilte barn og 2 mill. kr til tilskudd til Forandringsfabrikken. Flertallet fremmet i finansinnstillingen forslag der Stortinget ber regjeringen utrede ulike modeller for å kunne kombinere kontantstøtte og barnehage.

 

 

Statsbudsjettet for 2014

KrF fremmet ikke et eget alternativt budsjett høsten 2013. Det var en spesiell situasjon med fremleggelse av den avtroppende regjeringens budsjettforslag og en tilleggsproposisjon fra den påtroppende regjeringen. Den nye regjeringens tilleggsproposisjon ga et nødvendig løft på mange områder, men det var behov for forbedringer også der. KrF inngikk et budsjettforlik med regjeringspartiene og Venstre. KrF fikk gjennomslag for viktig politikk på familieområdet.

Kontantstøtten ble økt til 6000 kr for alle ettåringer. I tillegg fikk KrF økt engangsstønaden ved fødsel med ytterlige 1000 kr, og økningen utgjør til sammen 3500 kr fra 2013. I budsjettforliket økte også tilskuddet til utdanning av barnevernspedagoger med 12,5 mill. kr.

KrF er fornøyd med at regjeringen ikke videreførte de rødgrønnes kutt til familievernet eller forslaget om utfasing av tilskuddsordningen til samlivskurs. I tillegg fortsatte regjeringen opptrappingen mot likeverdig behandling av de kommunale og de ikke-kommunale barnehagene opp til 98 prosent med virkning fra 1. august 2014.

KrF, V og regjeringspartiene ble også enige om følgende verbalforslag:

-         Stortinget ber regjeringen i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett vurdere skjermingsordninger for barnefamilier med dårlig råd og barn i barnehage.

 

Revidert nasjonalbudsjett for 2014

KrF inngikk budsjettforlik med regjeringspartiene og Venstre om revidert nasjonalbudsjett for 2014. En stor seier for KrF var å få rettet opp store deler av kuttet til barnehagene som ble gjort i statsbudsjettet for 2014. Det ble kuttet 340 mill. kr i overføringen til kommunene da regjeringen anslo at behovet for barnehageplasser ville reduseres pga økt kontantstøtte, men i stedet ble det behov for 500 flere plasser, og flere kommuner varslet om kutt i budsjettene på flere millioner. KrF mente at dette var en feilberegning og noe som burde rettes opp i revidert, men regjeringen la ikke opp til dette i sitt forslag. Kuttet ble kompensert med 175 mill. kr som en del av forliket. Partiene ble også enige om å etablere en ny metode for å beregne etterspørselseffekter av endringer i kontantstøtten og foreldrebetalingen i barnehagene. Bevilgningsendringene ved endret kontantstøtte og foreldrebetaling i perioden 2012-2014 gjennomgås sammen med KS som en del av arbeidet. Det forutsettes at dette danner grunnlaget for beregning av endringer i innbyggertilskudd som følge av etterspørselsendringer på barnehageområdet fra og med 2015. Dette er viktig for å hindre like store kutt i de kommende årene.

Regjeringen la ikke frem noe forslag til skjermingsordning for barnefamilier med dårlig råd og barn i barnehage slik som avtalt i statsbudsjettet. Dette var KrF og Venstre svært misfornøyde med. I forliket rundt RNB ble det enighet om 10 mill. kr ekstra til ordningen med gratis kjernetid slik at den kan utvides til også å gjelde treåringer. Dette er et viktig tiltak for barnefamilier fra minoritetsgrupper som har dårlig råd.

Stiftelsen Kirkens Familievern ble i forliket bevilget 2 mill. kr til å øke kompetansen i sentralleddet slik at de kan gi veiledning og opplæring til lokale kontor.