Statsbudsjett

Statsbudsjettet 2019

KrFs alternative budsjett for 2019, familie og likestilling*

KrFs familiepolitikk bygger på overbevisningen om at familien er menneskers grunnleggende sosiale og formende fellesskap, og samfunnets viktigste byggestein. En god barndom varer livet ut, og for KrF er det barneperspektivet og barnets rettigheter som skal være veiledende for vår politikk. KrFs familiepolitikk bygger på tillit til familien, og deres behov for valgfrihet og fleksibilitet. Vi mener hensynet til familielivet går foran hensynet til arbeidslivet og produktivitet, og jobber derfor for gode omsorgsordninger av høy kvalitet, tilpasset hvert enkelt barn. Vi prioriterte å styrke familieordningene, trygg barndom og familievern samt levekår og livskvalitet for utviklingshemmede i vårt alternative budsjett for 2019, dette viste også gjennomslagene.

Andre punkter partene ble enige om i verbal og merknadsform i budsjettavtalen 2019

 • Stortinget ber i verbalene Regjeringen I forbindelse med statsbudsjettet for 2020 gi en helhetlig vurdering av støtteordninger for studenter med barn, herunder vurdere forholdet til tilgrensende ordninger som foreldrepenger. 

KrF gjennomslag på familie 2019 finner du HER

Styrkede familieordninger

I budsjettforhandlingene prioriterte KrF på familiefeltet å styrke familieordningene, trygg barndom og familievern samt levekår og livskvalitet for utviklingshemmede.

Vårt største gjennomslag var at vi for første gang siden 1996 fikk økt barnetrygden. Den ble økt med 1000 kroner i året per barn. Barnefamilienes utgifter økes stadig, mens de offentlige ordningene svekkes, og barnetrygden er en universell ordning som vil treffe alle barn. Dette vil styrke familienes valgfrihet og redusere barnefattigdom.

Vi fikk gjennomslag for å øke engangsstønaden, dvs. foreldrepengene for de som har vært lite i arbeid, fra 63 140 til 83 140 kroner. I minst syv av ti tilfeller der mor mottok engangsstønad lever familien under eller rundt fattigdomsgrensen. Likevel gir dagens foreldrepengeordning minst til disse foreldrene og mest til de som har vært mer i arbeid og som har mer fra før. Dette forsterker forskjeller mellom familier og bidrar til at noen barn kanskje ikke blir født. KrF var derfor glade for at vi fikk gjennomslag for en styrking av engangsstønaden i budsjettforhandlingene. Men fortsatt er det et stykke fram til vårt programfestede mål om 2G. Det var også fortsatt viktig for oss å få til en tilknytning til G for å sikre årlig justering i tråd med lønns- og prisvekst. 

Vi fikk i tillegg utvidet foreldrepermisjonen ved prematurfødsel (se sak behandlet i komiteen).

Trygg barndom og familievern

Vold mot barn og unge er dessverre et alvorlig samfunnsproblem, og koster samfunnet årlig mellom 4,5 og 6 mrd. kr. Anmeldelser av vold og overgrep har økt de senere år. Omfangsundersøkelser viser at det fremdeles er store mørketall. Forebygging og tidlig innsats er avgjørende. KrF mener at det offentlige må styrke innsatsen for å hjelpe både offer og overgriper, og foreslo derfor en milliardsatsing for å styrke tiltak innen helse-, familie- og justissektoren for å sikre en faktisk opptrapping i arbeidet for en trygg barndom for alle. En viktig side ved forebygging og håndtering av vold er tilbud til voldsutøver eller personer med sinnemestringsproblemer. Stiftelsen Alternativ til Vold (ATV) hadde en sentral rolle i dette tilbudet. ATV ble gitt 6,0 under Statsbudsjettet for å blant annet kunne etablere et tilbud i Finnmark. KrF søkte at de også burde få utvidet mandat slik at de kunne arbeide med familiene til voldsutøver og barn som var utsatt for vold. KrF ønsket en helhetlig satsing mot vold i nære relasjoner, og mente det må satses tungt i flere sektorer. Kun da kunne vi nærme oss målet om en trygg barndom for alle barna i samfunnet vårt.

Familievernets ansvar for tilbud til voldsutsatte barn og familier og til unge voldsutøvere blir stadig større. Familievernet besitter mye kompetanse og trenger ytterligere kompetanse og kapasitet for å håndtere dette ansvaret på en best mulig måte. Alle barn trenger god omsorg, trygghet og stabilitet, og barn kan ikke holdes på vent i en sårbar situasjon. Familievernet styrket vi derfor med 20 mill. kroner. 

Det kommunale barnevernet, både i Oslo og ellers i landet, trengte økt kapasitet og kompetanse. KrF ville også ha økt innsats for rekruttering av fosterhjem. Vi viste oss godt handlekraftige ved å både øke pengene over statsbudsjetet for 2019 men gav også  løfter til å følge dette opp i ny og kommende barnevernslov. 

Levekår og livskvalitet

KrF mener at levevilkårene for utviklingshemmede må bli bedre. Det å bedre levekårene for personer med utviklingshemning betyr at vi må legge tilrette for å gi en likestilt tilværelse i samfunnet. Vi vil ha fokus på likhetene og ikke forskjellene. De funksjonshemmede skal få leve sammen med andre, være med familien, ha et sted å bo og oppleve trygghet i hverdagen og gå på skole sammen med andre, ha en aktiv fritid og delta i arbeidslivet på best mulige vilkår. Utviklingshemmede bidrar til normdanning i samfunnet. Når de tas ut av skole, utdanning, arbeidsliv eller organisasjonsliv, reduseres verdien i samfunnet, og det er samfunnet som også taper på dette.

Forskningen på området tydeliggjør at det er en vei igjen å gå før en kan si at en har lyktes med sentrale mål om integrering og normalisering, det være seg med hensyn til boliger, skole, arbeid og fritid, som andre og sammen med andre personer uten utviklingshemning. De siste ti årene har faktisk utviklingen gått gal vei. Konsekvensen av dette kan bli stigmatisering, segregering og i verste fall utstøting. Arbeidet måtte intensiveres, og KrF hadde hatt fokus på dette i budsjettet og styrket det med samlet 10,2 mill. kroner til ulike mottakere.

Statsbudsjettet for 2018

KrF var skuffet over et lite offensivt budsjettforslag fra regjeringens side på familieområdet. I vårt alternative budsjett foreslo vi over 2 mrd. kr i økning til familieformål. I budsjettforhandlingene prioriterte KrF på familiefeltet trygg barndom, familievern og styrking av familieordninger.

KrF prioriterte i alternativt budsjett 2018:

 • Tilskudd mot vold og overgrep, herunder ATV: 17 mill. kr
 • Tilskudd til samlivskurs for alle førstegangsfødende: 40. mill. kr
 • Kapasitetsøkning i familievernets offentlige kontorer, herunder meklingssamtale til flere barn: 50 mill. kr
 • Kapasitetsøkning i familievernets ideelle kontorer, herunder meklingssamtale til flere barn: 10 mill. kr
 • Kommunalt barnevern, herunder kompetanseutvikling: 130 mill. kr
 • Øke tilskudd til barn i storbyer: 5 mill. kr
 • Økt nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom, herunder økt støtte til Barnas stasjon, Ferie for alle og FRI: 30 mill. kr
 • Prisjustere barnetrygden: 300 mill. kr
 • Økt engangsstønad til 1G ved fødsel og adopsjon fra 1.7.2018: 230 mill. kr
 • Gi far selvstendig uttaksrett til foreldrepermisjonen: 200 mill. kr
 • Gi tvillingforeldre dobbel permisjon første fire måneder: 150 mill. kr
 • Gi trillingforeldre og andre flerlingeforeldre dobbel permisjon: 4 mill. kr
 • Utvidet foreldrepermisjon ved prematur fødsel: 13 mill. kr
 • Utvidet foreldrepermisjon med 1 uke, for barn født etter 01.01.18: 40 mill. kr
 • Øremerket bevilgning til forberedelse av likelønnspott: 1 mill. kr
 • Rette opp kutt til likestillingssentre: 3 mill. kr
 • Økt nasjonal grunnstøtte til barne- og ungdomsorganisasjonene: 10 mill. kr
 • Styrke funksjonshemmedes organisasjoner, herunder FFO og SOR: 5 mill. kr

Utvalg fra budsjettgjennomslagene på familie- og likestillingsfeltet:

 • Fire nye permisjonsmåneder til tvillingforeldre, og et helt ekstra år til trilling-og flerlingeforeldre.
 • Fleksibel kontantstøtte, som gir flere ettåringer muligheten til en gradvis barnehagestart.
 • Flere barn får tilbud om ferie med Røde Kors’ Ferie for alle, og flere barn og familier får tilbud gjennom Barnas Stasjon (Blå Kors), samt økt støtte til FRI.
 • Flere som har begått overgrep og flere som lever med vold i familien får hjelp gjennom Alternativ til vold (ATV).
 • Grunnstøtten til barne- og ungdomsorganisasjonene økes med 10 mill. kroner. 
 • Likestillingssentrene får økt bevilgningen i forhold til regjeringens forslag, og dermed unngår vi kutt til disse viktige sentrene.
 • Flere får samlivskurs.
 • Budsjettavtalen innebærer en styrking av barnevernet i Oslo med 15 mill. kroner.

Statsbudsjettet for 2017

KrF var skuffet over et lite offensivt budsjettforslag fra regjeringens side på familieområdet. I vårt alternative budsjett foreslo vi over 2 mrd. kr i økning til familieformål. KrF prioriterte kontantstøtten og barnehagekvalitet. KrF mener det er på tide at barnetrygden økes og styrkes som universell ordning for alle barnefamilier, og vi mener engangsstønaden må økes kraftig.

KrF prioriterte i alternativt budsjett 2017 (i listeform)

 Bedre barnehager: innføring av bemanningsnorm og 50 prosent barnehagelærernorm: 346 mill. kr

 Redusert foreldrebetaling for alle familier med inntekt under

600 000 kr: 73 mill. kr

 Øke kontantstøtten til 9000 kr pr. måned fra 1.8.2017: 350 mill. kr (minus 156 mill. kr)

 Utvidelse av kontantstøtteperioden med en måned fra 1.8.2017: 53 mill. kr

 Økt tilskudd til incest- og voldtektssentre: 5 mill. kr

 Midler til økt støtte til ATV til nytt kontor i Bodø og Follo, og økt aktivitet på alle kontorer: 10 mill. kr

 Tilskudd til tiltak for voldsutsatte barn: Senter for voldsutsatte barn, Stine Sofie Stiftelse: 10 mill. kr

 Tilskudd til lokale samlivskurs: 10. mill. kr

 Kapasitetsøkning i familievernets offentlige kontorer, herunder meklingssamtale til flere barn: 25 mill. kr

 Kapasitetsøkning i familievernets ideelle kontorer, herunder meklingssamtale til flere barn: 9 mill. kr

 Øke barnetrygden med 4 pst.: 600 mill. kr

 Øke tilskudd til barn i storbyer: 5 mill. kr

 Økt nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom, herunder økt støtte til Barnas stasjon, Ferie for alle og FRI: 30 mill. kr

 Økning til utvikling i kommunene, foreldrestøtte. Tidlig hjelp til barn av rusmisbrukere og psykisk syke: 10 mill. kr

 Økt nasjonal grunnstøtte til barne- og ungdomsorganisasjonene: 10 mill. kr

 Styrke funksjonshemmedes organisasjoner, herunder FFO og SOR: 5 mill. kr

 Gi far selvstendig uttaksrett til foreldrepermisjonen: 50 mill. kr

 Gi tvillingforeldre dobbel permisjon første fire måneder: 100 mill. kr

 Gi trillingforeldre og andre flerlingeforeldre dobbel permisjon: 4 mill. kr

 Utvidet foreldrepermisjon ved prematur fødsel: 13 mill. kr

 Nurse Family Partnership-programmet økes, hjelp til førstegangsfødende foreldre i risiko: 5 mill. kr

 Styrke barnevernet i Oslo: 15 mill. kr

 Kommunalt barnevern: Flere øremerkede stillinger: 31 mill. kr

 Rekruttering av fosterhjem: 10 mill. kr

 Videreføre og styrke driften av de ideelle foreldre- og barnsentrene: 40 mill. kr

 Øremerket bevilgning til forberedelse av likelønnspott: 1 mill. kr

 Rette opp kutt til likestillingssentre: 3 mill. kr

 Økt engangsstønad til 1G ved fødsel og adopsjon fra 1.7.2017: 275 mill. kr

 

Da en budsjettenighet endelig kom på plass, var blant andre følgende endringer sikret:

- 172,2 mill. kr mer skal brukes til ansettelse av flere barnehagelærere i 2017, og retten til plass i barnehage utvides fra 2017 til også å gjelde alle barn født innen 1. desember.

- Kontantstøtten økes til 7500 kr per måned fra 1.8.17.

- Engangsstøtten økes i 2017 til 61 120 kr.

- Avtalen sikrer de ideelle foreldre- og barnsentrene til Kirkens Bymisjon, Blå Kors/Aglo, Kirkens Sosialtjeneste, Sebbelow og Vilde videre drift, på samme nivå.

- Flere barn får tilbud om ferie med Røde Kors’ Ferie for alle, og flere barn og familier får tilbud gjennom Barnas Stasjon (Blå Kors), samt økt støtte til FRI.

- Flere som har begått overgrep og flere som lever med vold i familien får hjelp gjennom Alternativ til vold (ATV).

- Familievernets kapasitet økes med ytterligere 34 mill. kroner.

- Incest- og voldtektssentrene styrkes med 2 mill. kroner.

- Stine Sofies stiftelses senter for voldsutsatte barn sikres drift.

- Grunnstøtten til barne- og ungdomsorganisasjonene økes med 10 mill. kroner.

- Likestillingssentrene får økt bevilgningen i forhold til regjeringens forslag, og dermed unngår vi kutt til disse viktige sentrene.

- Flere får samlivskurs.

- Budsjettavtalen innebærer en styrking av barnevernet i Oslo med 15 mill. kroner.

Statsbudsjettet for 2016

 KrFs alternative statsbudsjett inneholdt forslag om 1, 2 mrd. kroner mer til familiepolitiske formål enn regjeringens opprinnelige forslag. KrF foreslo å øke engangsstøtten til 1 G fra 1. juli 2016, dvs. at den for hver enkelt mottaker økes fra 44 190 kroner til 90 068 kroner. KrF foreslo å prisjustere kontantstøtten for 2016 slik at den ikke reelt sett reduseres. KrF foreslo ytterligere 80 mill. kr til familievernkontorene.

På barnehageområdet foreslo KrF 87 mill. kr ekstra til 1 000 flere barnehageplasser for å sikre alle som fyller ett år før 1. desember plass fra fylte ett år, samt at også treåringer i familier med inntekter under 486 750 kroner får rett til gratis kjernetid i barnehagen.

KrF foreslo i alternativt budsjett 100 mill. kroner til flere øremerkede stillinger i det kommunale barnevernet, økt kompetanse i det kommunale barnevernet, samt økt støtte til og bedre vilkår for fosterhjem, og mer søskenplasseringer i barnevernet. Vi foreslo også ytterligere 10 mill. kr til fosterhjemsrekruttering og 10 mill. kr ekstra til økt kapasitet i fylkesnemndene. KrF foreslo 10 mill. kroner til ytterligere styrking av de fem ideelle foreldre- og barnsentrene, i tillegg til de 35 mill. kronene som regjeringen videreførte fra fjorårets forlik.

KrF foreslo en bevilgning på 1 mill. kroner til arbeid med likelønnspott, ytterligere 3 mill. kroner til likestillingssentrene og 1 mill. kroner ekstra til likestillings- og diskrimineringsombudet. KrF foreslo ytterligere 25 mill. kroner til flere ATV (Alternativ til vold)-kontorer og 20 mill. kroner til utvidelse av mandat slik at flere kontorer kan behandle familiene til voldsutøvere og barn som er utsatt for vold. KrF foreslo 5 mill. kroner til incest- og voldtektssentrene, at støtten til barne- og ungdomsorganisasjoner økes med 5 mill. kroner, ytterligere 5 mill. kroner til Røde Kors’ tilbud om Ferie for alle og ytterligere 3 mill. kroner til Barnas stasjon.

I forliket med Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre fikk KrF gjennomslag for at engangsstønaden ved fødsel og adopsjon i 2016 økes til 46 000 kroner. Budsjettavtalen sikret at også ettåringer født i september og oktober har rett til barnehageplass fra måneden barnet fyller ett år, samt en utvidelse av ordningen med gratis kjernetid i barnehagen til også å gjelde treåringer i familier med lav inntekt. Forliket sikret en styrking av det kommunale barnevernet med ytterligere 30 mill. kroner, i tillegg til en styrking av bevilgningene til rekruttering av fosterhjem med 5 mill. kroner. Forliket ga også en kapasitetsøkning i familievernets offentlige kontorer med ytterligere 10 mill. kroner, samt ytterligere 4 mill. kroner til kapasitetsøkning ved de kirkelige familievernkontorene. Gjennom forliket ble tilskuddsordningen mot barnefattigdom økt med 15 mill. kroner, inkludert 3 mill. kroner til økt støtte til Røde Kors’ Ferie for alle og 2 mill. kroner til ekstra tilskudd til Blå Kors’ Barnas stasjon. I tillegg kom 2 mill. kroner til incest- og voldtektssentrene, 4 mill. kroner til Forandringsfabrikken/proffene, samt en bevilgningsøkning til likestillingssentrene på 2 mill. kroner. Forliket sikret at stiftelsen Alternativ til vold (ATV) kunne utvide sin kapasitet med 3,75 mill. kroner og at ATV ble tilført 1,25 mill. kroner for å utvide sitt mandat, samt at 15 mill. kroner gikk til tilskudd til drift av Stine Sofie senteret for voldsutsatte barn.

Vil du lese mer?

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=63625

Revidert nasjonalbudsjett for 2016

KrF inngikk budsjettforlik med regjeringspartiene og Venstre om revidert nasjonalbudsjett for 2016. I avtalen ble det enighet om 7 mill. kr ekstra til de ideelle foreldre- og barnsentrene.

Vil du lese mer?

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2015-2016/inns-201516-400/

Statsbudsjettet for 2015

KrFs alternative statsbudsjett inneholdt forslag om 659,3 mill. kr mer til familiepolitiske formål enn regjeringens opprinnelige forslag.

KrF foreslo å øke engangsstøtten til 3/4 G, dvs. at den for hver enkelt mottaker økes fra 38 750 kr til 66 278 kr, en økning på 27 528 kr fra 2014 til 2015. Vi foreslo adopsjonsstøtte på 1 G (p.t. 88 370 kr), en økning på ca. 40 000 kr pr. barn.

KrF foreslo å øke kontantstøtten for alle ettåringer til 7 000 kr pr. måned og at ordningen med fem trinn gjeninnføres.

KrF foreslo ytterligere 131 mill. kr til familievernkontorene i tillegg til 2 mill. kr til Stiftelsen Kirkens Familievern. Vi foreslo også ytterligere 20 mill. kr til ulike samlivstiltak.

På barnehageområdet foreslo KrF 50 mill. kr ekstra til økt bemanning, ytterligere 400 mill. kr til 3200 flere barnehageplasser, 500 000 kr mer til forskning om og for barnehager, samt at ytterligere 2 mill. kr settes av til tiltak for bedre språkforståelse blant barn med minoritetsbakgrunn.

KrF var glad for at regjeringen foreslo differensierte satser for foreldrebetalingen, men regjeringens modell var ikke god nok. KrF satte i alternativt budsjett av midler slik at også familier med inntekt opp til 600 000 kr fikk redusert sats for foreldrebetaling. Vi mente også at det ble helt feil at maksprisøkningen skulle tre i kraft fra 1. januar 2015, mens den reduserte satsen for foreldrebetaling først skulle virke fra 1. august 2015, vi satte derfor av midler til parallell innføring.

KrF foreslo i alternativt budsjett at barnevernet i Oslo styrkes med ytterligere 25 mill. kr, ytterligere 5 mill. kr til fosterhjemsrekruttering, 30 mill. kr ekstra til økt kapasitet i fylkesnemndene, vi foreslo å legge til og  øremerke 5 mill. kr til økt støtte til fosterhjem som tar imot søsken, og økt kompetanse om søskenspørsmål i barnevernet.

KrF foreslo å sette av 45 mill. kr til forebyggende tiltak for barn, unge og familier i kommunene, i samarbeid mellom barnevernstjenesten, helsestasjon, familievernet og andre relevante instanser, samt øremerkede midler til støtte til fosterforeldre i kommunale fosterhjem.

KrF foreslo 35 mill. kr øremerket de fem ideelle familie- og barnsentrene, samt 12 mill. kr til barne- og ungdomsorganisasjoner, ytterligere 2 mill. kr til Røde Kors' tilbud om Ferie for alle, og 2 mill. kr til Forandringsfabrikken.

KrF foreslo 10 mill. kr ekstra til Familiens hus og Åpen barnehage.

 

Budsjettforlik 2015

I forliket med Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre fikk KrF gjennomslag for en styrking av familieprofilen og en kraftig styrking av barnehagesektoren.

Den sosiale profilen ble styrket på familieområdet med forlikets endringer på barnetillegg, overgangsstønad og skatt, med økt engangsstønad til 44 190 kr, at flere familier med lave inntekter får lavere foreldrebetaling i barnehagene (inntektsgrensen for moderasjon økes fra 405 000 kr til 473 000 kr), maksprisøkningen ble utsatt, tilbudet om gratis kjernetid i barnehage til 4- og 5-åringer i husstander med lav inntekt utvides, og ved at 42 mill. kr ble satt av til gratis barnehage for barn som bor i asylmottak.

Familievernets budsjett ble økt med 35 mill. kr, flere får mulighet til å delta på samlivskurs og foreldrekurs, og ideelle familie- og barnesentre reddes fra nedleggelse.

Familiene får også en bedre hverdag når flere opplever at de har et reelt valg når permisjonstiden er over: forliket sikrer at enda flere ettåringer får barnehageplass i 2015 (207 mill. kr ekstra til 2600 nye plasser, total økning på 307 mill. kr til 3400 nye plasser).

Forliket førte til at adopsjonsstøtten økes til 1 G, det kommunale barnevernet styrkes med 20 mill. kr i tillegg til en styrking av barnevernet i Oslo med 10 mill. kr, budsjettet til Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker økes med 10 mill. kr, og det settes av mer midler til rekruttering av fosterhjem.

Forliket innebærer også 2 mill. kr til økt støtte til ferietiltak for vanskeligstilte barn og 2 mill. kr til tilskudd til Forandringsfabrikken. Flertallet fremmet i finansinnstillingen forslag der Stortinget ber regjeringen utrede ulike modeller for å kunne kombinere kontantstøtte og barnehage.

 

 

Statsbudsjettet for 2014

KrF fremmet ikke et eget alternativt budsjett høsten 2013. Det var en spesiell situasjon med fremleggelse av den avtroppende regjeringens budsjettforslag og en tilleggsproposisjon fra den påtroppende regjeringen. Den nye regjeringens tilleggsproposisjon ga et nødvendig løft på mange områder, men det var behov for forbedringer også der. KrF inngikk et budsjettforlik med regjeringspartiene og Venstre. KrF fikk gjennomslag for viktig politikk på familieområdet.

Kontantstøtten ble økt til 6000 kr for alle ettåringer. I tillegg fikk KrF økt engangsstønaden ved fødsel med ytterlige 1000 kr, og økningen utgjør til sammen 3500 kr fra 2013. I budsjettforliket økte også tilskuddet til utdanning av barnevernspedagoger med 12,5 mill. kr.

KrF er fornøyd med at regjeringen ikke videreførte de rødgrønnes kutt til familievernet eller forslaget om utfasing av tilskuddsordningen til samlivskurs. I tillegg fortsatte regjeringen opptrappingen mot likeverdig behandling av de kommunale og de ikke-kommunale barnehagene opp til 98 prosent med virkning fra 1. august 2014.

KrF, V og regjeringspartiene ble også enige om følgende verbalforslag:

-         Stortinget ber regjeringen i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett vurdere skjermingsordninger for barnefamilier med dårlig råd og barn i barnehage.

 

Revidert nasjonalbudsjett for 2014

KrF inngikk budsjettforlik med regjeringspartiene og Venstre om revidert nasjonalbudsjett for 2014. En stor seier for KrF var å få rettet opp store deler av kuttet til barnehagene som ble gjort i statsbudsjettet for 2014. Det ble kuttet 340 mill. kr i overføringen til kommunene da regjeringen anslo at behovet for barnehageplasser ville reduseres pga økt kontantstøtte, men i stedet ble det behov for 500 flere plasser, og flere kommuner varslet om kutt i budsjettene på flere millioner. KrF mente at dette var en feilberegning og noe som burde rettes opp i revidert, men regjeringen la ikke opp til dette i sitt forslag. Kuttet ble kompensert med 175 mill. kr som en del av forliket. Partiene ble også enige om å etablere en ny metode for å beregne etterspørselseffekter av endringer i kontantstøtten og foreldrebetalingen i barnehagene. Bevilgningsendringene ved endret kontantstøtte og foreldrebetaling i perioden 2012-2014 gjennomgås sammen med KS som en del av arbeidet. Det forutsettes at dette danner grunnlaget for beregning av endringer i innbyggertilskudd som følge av etterspørselsendringer på barnehageområdet fra og med 2015. Dette er viktig for å hindre like store kutt i de kommende årene.

Regjeringen la ikke frem noe forslag til skjermingsordning for barnefamilier med dårlig råd og barn i barnehage slik som avtalt i statsbudsjettet. Dette var KrF og Venstre svært misfornøyde med. I forliket rundt RNB ble det enighet om 10 mill. kr ekstra til ordningen med gratis kjernetid slik at den kan utvides til også å gjelde treåringer. Dette er et viktig tiltak for barnefamilier fra minoritetsgrupper som har dårlig råd.

Stiftelsen Kirkens Familievern ble i forliket bevilget 2 mill. kr til å øke kompetansen i sentralleddet slik at de kan gi veiledning og opplæring til lokale kontor.