Samliv og foreldreskap

Stabile familier, gode samliv og trygge foreldre er avgjørende for enkeltindividet og for samfunnet. KrF har et sterkt engasjement for robuste støtteordninger for familiene, for et velfungerende familievern, og vi mener at alle som ønsker det bør få tilbud om gratis samlivskurs og tilbud om foreldreveiledningskurs.

Støtte til familiene

KrF mener det er på tide at barnetrygden økes. Barnefamilienes utgifter økes stadig, mens de offentlige ordningene svekkes. Barnetrygden er en universell ordning som treffer alle barn. Foreldre med høye inntekter, som ikke trenger støtten, trekkes tilsvarende over skatteseddelen.

 

KrF vil styrke familien med forebyggende arbeid. Vi vil ha enda mer familievern: vi trenger familievernets arbeid med å forebygge familieproblemer, bistå i bruddsituasjoner, bidra til å senke konfliktnivået og arbeide mot vold i nære relasjoner. KrF vil at flere barn skal tilbys en egen samtaletime hos familievernet når foreldrene er inne til mekling etter samlivsbrudd.

Regjeringens forslag til familievernbudsjett betydde en svekkelse og redusert aktivitet, KrF ville at satsingen på familievernet skal fortsette. KrF foreslo at mer midler bevilges til samlivskurs, til foreldrestøtte, til hjelp til førstegangsforeldre og til foreldre- og barnsentre.

 

KrF mener det er på tide å innføre dobbel permisjon for alle foreldre som får trillinger eller flerlinger. I tillegg foreslo vi at alle tvillingforeldre får fire måneder ekstra permisjon slik at to foreldre kan være hjemme samtidig, og vi mener foreldre som får premature barn skal få utvidet foreldrepermisjon slik at de ikke straffes for tidlig fødsel.

 

Se for øvrig kapitlet om Arbeid og velferd for mer om KrFs løsninger for barn som vokser opp i familier med lave inntekter.

Familievernet

Familievernet er et lavterskeltilbud med behandling og rådgivning, mekling og med utadrettet forebyggende familiearbeid. Formålet er å hjelpe familier til å leve bedre sammen, forebygge samspillsproblemer mellom foreldre og barn og hindre familieoppløsning. Forebyggende familiearbeid gir positive ringvirkninger også for samfunnet for øvrig, både i menneskelig og økonomisk forstand. KrF har lenge vært bekymret for utviklingen innen familievernet. En rekke familievernkontor har de siste årene meldt om underskudd, ubesatte stillinger og nedtrapping av virksomheten over flere år, med lange ventelister og inntaksstopp som resultat. I tillegg legges det flere oppgaver på familievernet som øker presset, og mange melder om at det er det forbyggende aspektet som nedprioriteres. Budsjettøkninger har i stor grad gått med til å dekke lønnsvekst og økte pensjonsutgifter.

I RNB for 2014 fikk vi økt bevilgningen til Kirkens Familievern med to millioner. Disse midlene skal gå til å heve kompetansen i organisasjonen slik at alle familievernkontor er godt rustet til å møte familier i ulike situasjoner og oppfylle nye krav fra myndighetene. I vårt alternative budsjett for 2015 foreslo vi å styrke familievernet med 133 mill. kr i tillegg til de 426 mill. kr regjeringen hadde foreslått bevilget. Vi fikk gjennomslag for en økning på 35 mill. kr. Siden 2013 har bevilgningene til familievernet økt fra 370 mill. kr til 461 mill. kr i 2015. Dette er mye penger, og økningen har vært stor. Men familievernet er fortsatt kraftig underdimensjonert, og med mer midler kan familievernet gjøre en enda større innsats for å forebygge familieproblemer, bistå i bruddsituasjoner og bidra til å senke konfliktnivået.

 

Endringer i adopsjonsloven

Adopsjon er et godt alternativ for barn som trenger et hjem og voksne som har omsorg å tilby. Adopsjon er en ordning som sikrer barn omsorg, trygghet og stabilitet. KrF arbeider for at adopsjonsstøtten skal økes og at det skal bli mange flere adopsjoner enn i dag.

Stortinget behandlet vinteren 2014 Prop. 171L Endring i adopsjonsloven mv. Denne saken fremmet den rødgrønne regjeringen før regjeringsskiftet. De foreslåtte endringene var

  • øvre aldersgrense for adopsjon på 42 år
  • å flytte ansvaret for å utrede adoptivsøkere ved søknad om adopsjon av barn fra utlandet og de svært få innlandsadopsjonene fra kommunene til de fem regionene i Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat)
  • at samboere skal kunne bli vurdert som adoptivforeldre på lik linje med ektefeller
  • at det i visse tilfeller skal være mulig å adoptere tidligere ektefelles eller registrerte partners barn (stebarnsadopsjon) etter dødsfall og skilsmisse

KrF stemte sammen med en enstemmig komite for alle forslagene, med unntak av endringen som ville åpnet for at samboere skal bli vurdert på lik linje som ektepar. Samboere med barn har tre ganger så stor sannsynlighet for å gå fra hverandre enn ektepar med barn (Bufdirs oppvekstrapport 2013). Barn som skal adopteres har rett på en trygg og stabil ramme rundt seg. Vi stemte likevel for stebarnsadopsjon også for samboere etter dødsfall eller skilsmisse, da dette vil være til det beste for barn som mister sin biologiske forelder og har en sterk tilknytning til en steforelder.