Krisesenter

Ansvaret for krisesentertilbudet ble overført til kommunene fra 2010, og Stortinget vedtok samtidig at krisesentertilbudet skulle være en lovpålagt oppgave for norske kommuner.

Forslag om kvalitet i krisesentertilbudet

Representanter fra Ap fremmet våren 2015 en rekke forslag for å sikre kvaliteten i krisesentertilbudet. Bakgrunnen for forslaget var en evaluering av kommunenes implementering av krisesenterloven som Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, NOVA, har gjennomført, etter oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Evalueringens hovedkonklusjon er at de fleste kommunene nå bidrar til å finansiere et krisesentertilbud til både menn og kvinner, slik loven krever. Samtidig viser evalueringen også til utfordringer og mål som ikke ser ut til å være nådd. Det vises til utfordringer knyttet til kommunenes tilbud til grupper med tilleggsproblematikk, at kommunene ikke er i mål med å samordne hjelpetiltak for voldsutsatte i en sammenhengende tiltakskjede, og at ansvarsforholdene i reetableringsfasen er uklare.

Evalueringen viser også at mange kommuner mangler handlingsplaner for arbeid mot vold i nære relasjoner. Også informasjon om krisesentertilbudene mangler.

KrF understreket at mangler og behov må rettes opp og at vi imøteser at regjeringen kommer til Stortinget med forslag til hvordan rapporten skal følges opp. Ap, SV og Sp voterte for 14 konkrete forslag fra Ap. Et samlet Storting voterte for at representantforslaget vedlegges protokollen (Innst. 367 S (2014-2015)).