Gjeldsordningsloven

2019

Endringer i gjeldsordningsloven 

Regjeringen fremmet den 05.04.2019 en endring i gjeldsordningsloven (Prop. 76 L (2018-2019) og Innst. 325 L (2018-2019)) bestående av at gjeldsordningssaker hvor skyldneren hadde adressesperre skulle behandles av en bestemt namsmann, i stedet for av namsmannen i den kommunen hvor vedkommende var bosatt. Dette for å bidra til å hindre at personer som levde på hemmelig adresse pga. trussler skulle kunne bli lokalisert av trusselutøveren. KrF stemte sammen med resten av partiene for endringer i gjeldsordningsloven (Prop. 76 L (2018-2019) og Innst. 325 L (2018-2019)). Lovforslaget ble vedtatt. Lovsaken ble ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.