Fosterhjemsomsorgen

Representantforslag om full gjennomgang av fosterhjemsomsorgen

Fosterforeldre gjør en svært viktig jobb for samfunnet og vi trenger flere gode fosterhjem. Det er derfor viktig at oppfølging og veiledning fra barnevernet er god og at fosterforeldre har forutsigbare rammer rundt jobben de gjør. Dette vil øke rekruttering, men også forebygge flyttinger og slik gi barn en trygg og stabil oppvekst. Fosterforeldre og flere fagmiljøer har den senere tid påpekt at det trengs en gjennomgang av fosterhjemsområdet for å sikre at vi har en helhetlig ordning som i varetar både barn og fosterfamilier. Venstre foreslo en slik gjennomgang i form av en NOU. Etter behandling i komiteen ble det enstemmig vedtatt at regjeringen skal utarbeide en stortingsmelding om fosterhjemsordningen. Denne meldingen forventer KrF skal komme med konkrete tiltak på utfordringene vi har på fosterhjemsområdet. Meldingen er varslet fremmet høsten 2015 (Innst. 204 S (2013–2014)).