Folketrygdloven

2019

Endringer i folketrygdloven 

Regjeringen fremmet den 05.04.2019 endringer i folketrygdloven (foreldrepenger ved prematurfødsel) (Prop. 73 L (2018-2019) og Innst. 318 L (2018-2019))som innebar at foreldrepengeperioden forlenges i de tilfellene der fødselen skjedde før utløpet av 32. svangerskapsuke. Disse ukene ble lagt til den ordinære stønadsperioden. Hvis barnet måtte være innlagt på sykehus, og foreldrene mottok pleiepenger, skulle de dagene hvor pleiepengerne ble mottatt trekkes fra de ekstra stønadsukene. Videre besto endringen av en justering av lovteksten i barnetrygdloven § 5 som skulle tydeliggjøre at ved utenlandsopphold som er ment å vare mer enn tolv måneder, må barnet og foreldrene faktisk være medlem i folketrygden, og ikke bare fylle vilkårne for medlemsskap. Dette var en videreføring av gjeldende rett og praksis. En forlengelse av foreldrepengeperioden gjør at barnet kan ivaretas med de behov de ofte kan ha også utover barnets ett årsdag. Dette betyr at barnet kan få lenger tid til å ruste seg før de eventuelt skulle inn i barnehagen, det kan gi foreldrene et handlingsrom til å gi barnet en rolig start i barnehagen i tråd med barnets utvikling eller tiden kan brukes på å tilrettelegge barnehageplassen eller samle instanser ved de tilfeller det blir nødvendig. God KrF politikk med mer fleksibilitet for barnefamiliene med premature barn, og til deres foreldre. Endringer i folketrygdloven (foreldrepenger ved prematurfødsel) (Prop. 73 L (2018-2019) og Innst. 318 L (2018-2019)) ble vedtatt. SV leverte inn ett løst forslag om å utvide foreldrepermisjonen til barn også født i uke 33-37. Forslaget deres falt i sal.