Vindkraft

2019

Vindkraft/havvind

Nasjonal rammeplan for vindkraft, som er på høring, er ett eksempel på å skape en mer forutsigbar nasjonal regulering. Se mer her: https://www.regjeringen.no/no/tema/energi/fornybar-energi/nasjonal-ramme-for-vindkraft2/id2662796/

 "Nasjonal ramme for vindkraft" er en oppfølging av energimeldingen. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ledet et omfattende arbeid. NVEs forslag er en kunnskapsoppdatering (21 rapporter) og 13 områder som er utpekt som mest egnet. I tillegg til miljø- og andre samfunnsinteresser inngår analyser av vindressurser og nettilgang. Miljødirektoratet og andre etater har vært sterkt involvert i arbeidet. 

Regjeringen (OED) har sendt forslaget på høring.

Hensikten med dette er å belyse både muligheter og begrensninger – altså også å definere hvor man slett ikke bør ha slike anlegg. 

Nasjonal ramme for vindkraft skal ikke erstatte konsesjonsbehandlingen. Det er i konsesjonsbehandlingen at de lokale virkningene skal vurderes basert på konkrete søknader. Det vil bli mer krevende å få konsesjon utenfor et utpekt område. 

Nasjonalt har grepet inn og stoppet utbygging av tre store vindkraftparker hvor det lokalt er gitt konsesjon. Per i dag er det ingen eksempler på at staten har grepet inn og gitt konsesjon mot lokale myndigheters vilje. Disse partiene er enige om at dersom et kommunestyre sier nei, skal dette fortsatt tillegges svært stor vekt i konsesjonsprosessen.

KrF er opptatt av grønn energi som alternativ til oljen, som må fases ut litt etter litt. I programmet vårt er vi åpne for vindkraft både til havs og på land. Sist landsmøte vedtok en uttalelse som fokuserte på mulighetene til havs. Offshore vind har mindre skadevirkninger for naturmangfold enn landbaserte turbiner har.

I uttalelsen sier landsmøtet: «All energiproduksjon har konsekvenser for miljøet, men i ulik grad. Det er viktig at vi velger de gode fornybarprosjektene, og så langt det er mulig unngår tap av naturmangfold. KrF vil peke på det gode forutsetningene Norge har for å produsere ren energi fra havområdene.»

Les hele uttalelsen her: https://krf.no/nyheter/nyheter-fra-krf/bygg-mer-vindkraft-til-havs/ 

KrF har hele tiden lagt opp til at tap av urørt natur må vektlegges tungt ved vurdering av vindkraftprosjekter og at vertskommunens syn må tillegges stor vekt i konsesjonsspørsmålet og gjennom hele prosessen frem til eventuell utbygging.

I august var partileder Kjell Ingolf Ropstad ute og slo fast at det ikke skal bygges vindkraftanlegg i strid med kommunenes ønsker. Se: https://www.abcnyheter.no/nyheter/norge/2019/08/05/195599396/krf-vil-gi-kommuner-vetorett-i-omstridt-vindkraftplan 

Arbeiderpartiet fremmet 10. april 2019 et representantforslag dok 8:132 (2018-2019) om norsk satsing på havvindindustri.

Regjeringspartiene gikk imot forslaget, men viste til at regjeringen allerede er i gang med den havvindstrategi og at et nesten likelydende forslag fremmet av de ikke-sosialistiske partiene og Mdg nylig er behandlet i Stortinget. Det gjelder dok 8:182 S (2017-2018).

Mer om saken: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=75847

Regjeringen sendte sommeren 2019 et forslag på høring om å

åpne havområdene Utsira Nord og Sandskallen-Sørøya nord for fornybar energiproduksjon. Regjeringen ga også om innspill til området Sørlige Nordsjø II. https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/vindkraft-til-havs-hoyring-av-omrade-og-forskrift/id2662579/