Petroleum

Konkurransesituasjonen på norsk sokkel

KrF har helt siden fusjonen mellom Statoil og Hydro i 2006/2007 uttrykt bekymring for hvilken posisjon selskapet ville få, og hva dette ville gjøre med konkurransen. I 2016, etter at det over lengre tid hadde kommet rapporter om at leverandørindustrien opplevde seg presset av Statoil, tok KrFs næringspolitiske talskvinne til orde for at det var behov for å se på strengere regulering av Statoils innflytelse. KrF mente at konkurransetilsynet burde se på dette. Hjemdal tok høsten 2016 initiativ til en interpellasjonsdebatt om situasjonen på sokkelen og Statoils rolle som dominerende aktør. I denne tok hun til ordet for en gjennomgang av konkurransevilkårene for leverandørindustrien. Det var bred enighet i debatten om at dette kunne være nødvendig.

Våren 2017 leverte KrF et representantforslag, Dok 8:128 (2916-2017), som foreslo nedsettelse av et offentlig utvalg som skal foreta en gjennomgang av konkurransesituasjonen på norsk sokkel. Forslaget fikk raskt støtte fra opposisjonen, og i svarbrevet til komiteen ble det også klart at statsråden støttet et slikt utvalg. En samlet komite gjorde følgende vedtak: «Stortinget ber regjeringen utrede konkurransesituasjonen på norsk sokkel og framtidsutsiktene for norsk leverandørindustri etter de omstillingene industrien har vært igjennom.»

 

Linker til mer om konkurransesituasjonen på norsk sokkel:

-Interpellasjonsdebatt:

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Referater/Stortinget/2016-2017/refs-201617-10-20?m=8

-Dokument 8:128 (2016-2017):

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=68678

 

Representantforslag om opprettelse av seismikkfrie områder

SV fremmet våren 2017 forslag om at deler av de norske havområdene skulle defineres om seismikkfrie områder. KrF støttet opprettelsen av seismikkfrie områder på norsk sokkel i områder som er særskilt verdifulle for fiskeriene. Forslaget fikk ikke flertall

 

Mer om saken:

 

https://www.stortinget.no/globalassets/pdf/innstillinger/stortinget/2016-2017/inns-201617-322s.pdf