Johan Sverdrup-feltet og elektrifisering av Utsira-høyden

2019

Johan Sverdrup – kraft fra land

Regjeringen la 14. desember 2018 fram prop 41 S (2018-2019).

Kraft fra land har vært viktig for KrF i lang tid for å redusere CO2-utslippene fra sokkelen. Se bla: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=73143

Regjeringen fikk tilslutning til forslagene. 

Mer om saken:  

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=74452 

Johan Sverdrup-feltet beskrives som Norges største industriprosjekt. Johan Sverdrup-feltet er det største oljefeltet som er funnet på norsk sokkel på flere tiår. Når oppstartsfasen er gjennomført og produksjonen er på platå, vil feltet alene stå for anslagsvis en fjerdedel av norsk oljeproduksjon. - For fullfeltsutbyggingen er det forventet at de totale investeringene vil ligge på om lag 200 mrd. 2015-kroner. - Sverdrup-feltets kraftbehov vil bli dekket av kraft fra land fra produksjonsstart. Utbyggingen av Johan Sverdrup-feltet ble vedtatt av et flertall bestående av alle partier unntatt medlemmene fra SV og MDG.

Nettopp dette med kraft fra land har vært et av KrFs hovedanliggender i denne saken. Sverdrupfeltet ligger på Utsirahøyden. Rettighetshaverne på Johan Sverdrup-feltet skal senest i 2022 etablere en områdeløsning for kraft fra land som skal dekke hele kraftbehovet til feltene Johan Sverdrup, Edvard Grieg, Ivar Aasen og Gina Krogh.

KrF, V, SV og MDG ville at Stortinget skulle be regjeringen i det videre arbeidet med kraft fra land til Utsira-området også utrede kraft fra land for hel- eller delelektrifisering av Gudrunfeltet og Sleipnerfeltet. Dette ble imidlertid ikke vedtatt.

Det er på det rene at Sverdruputbyggingen vil bety svært mye for norske petroleumsindustri og leverandørindustrien. KrFs petroleumspolitikk bygger på en erkjennelse av at petroleumsvirksomhet vil være en viktig næring for Norge i flere tiår fremover, samtidig som man må arbeide aktivt for alternativer til fossile energikilder.