Statsbudsjett

Statsbudsjettet 2018

KrF foreslo i vårt alternative budsjett foreslo en styrking på 100 mill. kroner til kommunene for å styrke legedekning og generell bemanning i helse- og omsorgstjenestene. Pleietrengende blir sendt hjem tidligere fra sykehus, og behovet for medisinsk kompetanse og oppfølging er stort i kommunene. Det er særlig behov for å styrke bemanningen på korttidsavdelinger og for å ivareta personer med demens på langtidsavdelinger. Styrking av bemanningen i omsorgsinstitusjonene gir bedre tid til den enkelte. Legedekningen på sykehjem er fortsatt lav i pleieinstitusjonene, til tross for at det er flere pasienter enn før, og at disse er sykere enn før. KrF foreslo også økt kapasitet i helseutdanningene og en stor rekrutteringssatsing på fastleger, noe som vil ha stor betydning for kvaliteten i eldreomsorgen uansett boform.

KrF foreslo videre forebyggende hjemmebesøk som et tilbud til alle 75-åringer, og 25 mill. kroner som ekstrabevilgning til forebyggende hjemmebesøk i kommunene. KrF ba regjeringen om å avslutte prosjektet med statlig finansiering av omsorgstjenestene. KrF foreslo også å bevilge ytterligere 10 mill. kroner til seniorsentre og aktivitetstilbud til seniorer, 4 mill. kroner til Aktivitetsvenner i regi av Nasjonalforeningen for folkehelsen, 4 mill. kroner til Røde Kors’ besøkstjeneste og 3 mill. kroner til Livsglede for eldre, i tillegg til det regjeringen hadde foreslått.

KrF uttrykte bekymring for at 1 800 flere sykehjemsplasser i 2018 er for lite, og forutsatte at regjeringen i forslag til revidert budsjett for 2018 kommer tilbake til Stortinget med forslag til finansiering av eventuelle merbehov. KrF uttrykte også kritikk mot endringene i investeringstilskuddsordningen for sykehjemsplasser og heldøgns omsorg. KrF mener at kommunene også fra 2021 bør få statlig finansieringstilskudd også for renovering av allerede etablerte plasser. KrF mener også at regjeringen bør endre den statlige medfinansieringen av dagtilbud for demente fra 30 til 50 prosent for å stimulere til raskere oppbygging innen lovkravet trer i kraft fra 2020. KrF foreslo i vårt alternative budsjett en økning på ytterligere 100 mill. kroner for å muliggjøre flere plasser og en økning i den statlige andelen.

KrF er opptatt av å legge til rette for livshjelp på slutten av livet. Vi vil styrke den helhetlige omsorgen for alvorlig syke og døende, og foreslo derfor å øke bevilgningen til Verdighetssenteret. Vi ser frem til det videre arbeidet med NOU-en om det helhetlige tjenestetilbudet til alvorlig syke og døende.

Statsbudsjettet 2017

KrF foreslo i vårt alternative budsjett foreslo en styrking på 100 mill. kroner til kommunene for å styrke legedekning og generell bemanning i helse- og omsorgstjenestene. Pleietrengende blir sendt hjem tidligere fra sykehus, og behovet for medisinsk kompetanse og oppfølging er stort i kommunene. Det er særlig behov for å styrke bemanningen på korttidsavdelinger og for å ivareta personer med demens på langtidsavdelinger. Styrking av bemanningen i omsorgsinstitusjonene gir bedre tid til den enkelte. Legedekningen på sykehjem er fortsatt lav i pleieinstitusjonene, til tross for at det er flere pasienter enn før, og at disse er sykere enn før. KrF foreslo også økt kapasitet i helseutdanningene og en stor rekrutteringssatsing på fastleger, noe som vil ha stor betydning for kvaliteten i eldreomsorgen uansett boform.

KrF foreslo videre forebyggende hjemmebesøk som et tilbud til alle 75-åringer, og 25 mill. kroner som ekstrabevilgning til forebyggende hjemmebesøk i kommunene. KrF ba regjeringen om å avslutte prosjektet med statlig finansiering av omsorgstjenestene. KrF foreslo også å bevilge ytterligere 10 mill. kroner til seniorsentre og aktivitetstilbud til seniorer, 4 mill. kroner til Aktivitetsvenner i regi av Nasjonalforeningen for folkehelsen, 4 mill. kroner til Røde Kors’ besøkstjeneste og 3 mill. kroner til Livsglede for eldre, i tillegg til det regjeringen hadde foreslått.

KrF uttrykte bekymring for at 1 800 flere sykehjemsplasser i 2018 er for lite, og forutsatte at regjeringen i forslag til revidert budsjett for 2018 kommer tilbake til Stortinget med forslag til finansiering av eventuelle merbehov. KrF uttrykte også kritikk mot endringene i investeringstilskuddsordningen for sykehjemsplasser og heldøgns omsorg. KrF mener at kommunene også fra 2021 bør få statlig finansieringstilskudd også for renovering av allerede etablerte plasser. KrF mener også at regjeringen bør endre den statlige medfinansieringen av dagtilbud for demente fra 30 til 50 prosent for å stimulere til raskere oppbygging innen lovkravet trer i kraft fra 2020. KrF foreslo i vårt alternative budsjett en økning på ytterligere 100 mill. kroner for å muliggjøre flere plasser og en økning i den statlige andelen.

KrF er opptatt av å legge til rette for livshjelp på slutten av livet. Vi vil styrke den helhetlige omsorgen for alvorlig syke og døende, og foreslo derfor å øke bevilgningen til Verdighetssenteret. Vi ser frem til det videre arbeidet med NOU-en om det helhetlige tjenestetilbudet til alvorlig syke og døende.