Ensomhet

2018

Representantforslag om å bekjempe ensomhet

Stortinget behandlet våren 2018 representantforslag fra Ap om å bekjempe ensomhet. KrF voterte ikke for forslag i saken, men støttet sammen med resten av komiteen at det ved revisjon av folkehelseloven vurderes å ta inn «ensomhet» i § 7, for å stille krav om at kommunene skal arbeide systematisk med tiltak mot ensomhet. Komiteen mener dette stiller krav til at man gjennom samfunnsutviklingen sikrer at mennesker kan møtes på mange ulike arenaer gjennom hele livsløpet, f.eks. gjennom arbeidsliv, utdanning, organisasjonsarbeid, kultur og fritidsaktiviteter, eller gjennom at kommunen eller andre etablerer ulike arenaer, for eksempel dagaktivitetstilbud. En samlet komité støttet forslagsstillerne i at det er viktig med flere tiltak på ulike nivåer for å begrense de negative sosiale og helsemessige konsekvensene av ensomhet. Ensomhet rammer både unge og gamle, men ulike livsfaser ofte krever ulike tiltak. Ensomhet utgjør en helserisiko blant folk i alle aldre. Komiteen er glad for folkehelseloven og det økende fokuset på hvor viktig det er å legge til rette for samfunn som fremmer befolkningens helse, trivsel og gode sosiale relasjoner.

 

Hele saken finner du her