Eldreomsorg

2017

Representantforslag om å styrke eldreomsorgen gjennom kvalitetsbaserte bemanningsnormer, mer valgfrihet for eldre og en tillitsreform framfor målstyring

Våren 2017 behandlet Stortinget representantforslag fra stortingsrepresentanter fra SV om å styrke eldreomsorgen gjennom kvalitetsbaserte bemanningsnormer, mer valgfrihet for eldre og en tillitsreform framfor målstyring. KrF fremmet i innstillingen flere forslag til gode tiltak for en bedre eldreomsorg.

Oversikt over forslagene vi fremmer i innstillingen:

Forslag fra Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet:

Stortinget ber regjeringen invitere kommuner til samarbeid om en tillitsreform i hjemmetjenestene. Utformingen av de enkelte forsøk gjøres i samråd med de enkelte forsøkskommunene, men det sentrale skal være at vurderinger rundt hvordan ressurser best brukes, i større grad skal overlates til dem som mottar og yter tjenester, og mengden rapportering skal begrenses til det helt nødvendige.

Stortinget ber regjeringen sørge for at modeller fra kommuner som driver tillitsbaserte helse- og omsorgstjenester, der målstyring og rapportering er begrenset til et minimum, gjøres tilgjengelig for andre kommuner som vil innføre tilsvarende systemer.

Forslag fra Kristelig Folkeparti:

Stortinget ber regjeringen i samarbeid med ansattes organisasjoner utrede og foreslå en minstenorm for bemanning og kompetanse i sykehjem og hjemmetjenester basert på helse- og omsorgsbehov.

Stortinget ber regjeringen innføre en statlig støtteordning for kommuner som ønsker å gjennomføre forsøk med selvbestemmelse over deler av hjemmehjelpstiden for eldre med stort pleiebehov.

Stortinget ber regjeringen sikre eldre reell rett til å bytte pleier/omsorgsgiver hvis vedkommende ikke er komfortabel med dem som yter personlig pleie og omsorg.

Forslagene fikk ikke tilslutning fra flertallet i Stortinget og saken ble vedlagt protokollen.

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=68629

Øvrige saker

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/?psid=BEH&tab=Committee&coid=HELSEOMS#secondaryfilter