Eldre kvinne og mann

Eldrepolitikk

KrF vil at Norge preges av respekt for menneskeverdet uansett alder. Alle eldre skal oppleve livskvalitet og bli behandlet med verdighet og respekt.

Vi vet at ansatte i kommunene, i hjemmetjenestene og på sykehjemmene gjør en kjempejobb hver eneste dag for å ta vare på våre eldre. De viser verdier som varmer i praksis. De fortjener en stor takk. Men vi trenger flere ansatte i eldreomsorgen. Det er ikke alt som kan effektiviseres. Du kan ikke be de ansatte løpe smartere. Derfor vil KrF utvikle en minstenorm for bemanning og kompetanse på sykehjem og i hjemmetjenesten.

Verdighet og respekt handler om konkrete ting i hverdagen, å få spise den maten en liker, stå opp og legge seg når en vil, og å komme ut og møte andre mennesker. En velfungerende eldreomsorg er en omsorg som følger opp den enkelte, som viser respekt for den eldre som menneske og medmenneske. Det er nettopp dette som er tanken bak Verdighetsgarantien. Den forplikter kommunene til å legge til rette for en eldreomsorg som sikrer den enkelte et verdig, og så langt som mulig meningsfylt liv, i samsvar med sine individuelle behov.

Det er nedfelt i formålene til helse- og omsorgstjenesteloven og i Verdighetsgarantien at den enkelte skal møtes med respekt og behandles med verdighet. Men så vet vi at virkeligheten ikke er slik at alle våre eldre opplever verdighet. For KrF er det en kampsak at Verdighetsgarantien i praksis gjør at tilbudet til landets eldre blir reelt styrket. Verdighetsgarantien må følges opp. Det finnes en rekke eksempler på at det, på tross av Verdighetsgarantien og øvrig regelverk, er behov for ytterligere forbedringer i eldreomsorgen. KrF mener at de eldre i større grad enn i dag må få lov til å være med på å styre den hjelpen de får, og til å kunne prioritere selv hva de vil ha hjelp til, og hvilke omsorgstjenester de har behov for.

Dagens eldreomsorg er i altfor stor grad styrt av stoppeklokker og skjemaer. I stedet for å ta utgangspunkt i eldres behov og stole på de ansattes kompetanse til å imøtekomme behovene, styres det mange steder etter standardiserte tidsskjemaer som ikke tar hensyn til individuelle og varierende behov.

KrF mener den eldre må få velge hva tiden en får innvilget, skal brukes til, og at den eldre må ha innflytelse på hvordan tjenesten skal utføres. Det må være rom for variasjoner fra dag til dag, og for at arbeidsdagen kan disponeres med utgangspunkt i de eldres behov. Det er viktig at de ansatte og den eldre selv opplever at omsorgen preges av faglig skjønn og kompetanse fremfor byråkratisk detaljstyring. På tross av mye bra i norsk eldreomsorg, vet vi at det trengs endringer, og vi vet hva som trengs. KrF vil fortsette å arbeide for flere ansatte og verdighet for alle i eldreomsorgen. Det handler om respekt for menneskeverdet og livskvalitet uansett alder.