Ordninger for flyktninger

Våren 2017 fremmet regjeringen Prop. 85 L (2016-2017) om endringer i folketrygdloven, kontantstøtteloven og lov om supplerande stønad til personar med kort butid i Noreg (ny inntektssikring for eldre og uføre flyktninger og endrede botidskrav for rett til visse ytelser). Bakgrunnen for forslaget var å likebehandle flyktninger som har flyktet på grunn av krig i hjemlandet, med norske statsborgere. Dette mener regjeringen vil styrke trygdeordningenes legitimitet. Departementet mente at det er viktig at eventuelle endringer i trygdesystemet ikke svekker arbeidsinsentivene i de forskjellige ordningene. Forslagene er blant annet en oppfølging av flyktningeforliket høsten 2015, som KrF også var med på. Regjeringen fremmet forslag om å erstatte uføretrygd til flyktninger med supplerende stønad, heve botidskravet fra tre til fem år for stønad som aleneforsørger, arbeidsavklaringspenger og uføretrygd. Samt innføre botidskrav for kontantstøtte til fem år. Regjeringen foreslo også å oppheve botidskravet for hjelpemidler.

    KrF gav kun støtte til oppheving av botidskrav for hjelpemidler. Bakgrunnen for det var at særfordelene som regjeringen ville endre på gjelder flyktninger i henhold til FNs flyktningkonvensjon (såkalte konvensjonsflyktninger) og personer som gis opphold på grunn av den generelle sikkerhetssituasjonen i hjemlandet. Personer som får opphold i Norge på grunnlag av sterke menneskelige hensyn, omfattes ikke av folketrygdens særskilte bestemmelser for flyktninger. KrF mener at en flyktning som må flykte fra landet sitt på grunn av krig står i en særstilling fordi de ikke har noe valg om fortsatt å bo i hjemlandet sitt eller ikke. De er tvunget til å flykte, og kan ikke sammenlignes med en norsk person som har valgt å flytte til utlandet. Asylankomsten etter høsten 2015 har blitt vesentlig redusert. Prognosen for 2017 er på om lag 7 000 asylsøkere. Så langt ligger vi langt under prognosen. For å sikre både bærekraft og at regelverket har legitimitet i folket er det viktig at særordningene fremstår som rettferdige. Reglene som er foreslått vil ikke medføre at flere kommer i arbeid, men at flere blir fattige og at barna vil lide. Regjeringen fikk ikke støtte til forslagene om å ta bort særfordelene for flyktninger. De fikk kun støtte av de andre partiene på Stortinget for innføre botidskrav for kontantstøtte på fem år. KrF støttet ikke dette.