NAV

Nav i en ny tid

    Regjeringen fremmet Meld. St. 33 (2015-2016) om Nav i en ny tid – for arbeid og aktivitet. Meldingen behandler utviklingen av arbeids- og velferdsforvaltingen, og bygger på ekspertgruppens rapport om Nav, som ble ledet av Sigrun Vågeng.  I meldingen drøfter regjeringen arbeidsrettede tjenester for arbeidsgivere og arbeidssøkere, brukerperspektivet i Nav og Nav-kontorenes myndighet og handlefrihet. Meldingen påpeker at unge tjenestemottakere skal være en prioritert målgruppe.

    KrF har ikke vært medlem av Arbeids- og sosialkomiteen denne stortingsperioden (2013-2017). Regjeringspartiene tok initiativ til en høring da saken kom til Stortinget, med samarbeidspartiene, hvor et bredt spekter av brukerorganisasjoner, Nav, arbeidstakerorganisasjoner og arbeidsgiverorganisasjoner deltok. De fleste høringsinstansene var positive til endringene i meldingen. 

    KrF er opptatt av å sikre inkluderende arbeidsliv hvor både de som er innenfor og utenfor arbeidslivet blir ivaretatt. Det er viktig at alle som kan arbeide, får individuell hjelp til å komme inn på arbeidsmarkedet. Arbeidsledigheten har vært høy, spesielt på Sør-Vestlandet grunnet oljeprisfall. Da Nav ble innført var det for å sikre en dør inn for å hjelpe flere i arbeid og aktivitet. Færre skulle havne på stønad, og alle skulle få den hjelpen de trengte. Alt har ikke gått helt etter planen, og Nav har vært gjenstand for en del kritikk. Men mye går også i riktig retning. Ansatte i Nav gjør hver dag en stor innsats for å hjelpe mennesker med ulike behov. KrF mener at vi må legge bedre til rette for at Nav kan gjøre den jobben de er satt til.

    I forbindelse med behandlingen av meldingen i Stortinget våren 2016 støttet KrF forslaget om sammenslåingen av ungdomsgarantiene, fordi det vil gi bedre oversiktlige regler, slik at vi kan hjelpe flest mulig ungdommer ut i arbeid. Dette er spesielt viktig da ungdomsledigheten er for høy.

    Når det gjelder den statlige bemanningsgarantien for Nav-kontor med tre eller færre statlig ansatte, fikk KrF på plass en presisering at eventuelle endringer i bemanningen ved det enkelte Nav-kontor, som følge av opphevelsen av den statlige bemanningsgarantien, skal være lokalt forankret og basert på god lokal dialog, og at tjenestetilbudet til kommunens innbyggere skal opprettholdes. Det er bra for brukeren, og det sikrer at vi setter brukeren i sentrum. På mange små steder er disse stillingene viktige for å kunne levere et godt tilbud.

    Regjeringen foreslo også at Nav skal kunne gjøre mer i egenregi. Nav skal ikke lenger telle tiltaksplasser, men heller telle hvor mange en får over i arbeid. KrF er ikke i og for seg uenig i dette, men vi mener at denne tilnærmingen kan føre til at man glemmer dem som står lengst unna arbeidslivet. Når mer er på anbud, og når en i større grad skal måle resultatet, kan det medføre at Nav heller vil hjelpe dem som er lettest å få tilbake i jobb, og dermed gir opp dem som trenger ekstra bistand. For Kristelig Folkeparti er det viktig å sikre at alle får individuell og god oppfølging, uavhengig av om en trenger mye hjelp, eller om en bare trenger litt hjelp. Attføringsbransjen har god kompetanse i å følge dem som står lengst unna arbeidslivet. Det er viktig at Nav spiller på kunnskapen de har bygd opp over lang tid. Skal vi lykkes med å få flere ut i arbeid, må vi jobbe sammen. Nav klarer ikke denne jobben alene.

    KrF stemte også for forslag fra Ap, Sp og Sv om at regjeringen skal evaluere konkurranseutsettingen av arbeidsmarkedstiltak i skjermet sektor med tanke på brukermedvirkning og oppnådde resultater og foreslå eventuelle endringer i anbudspraksis for bedre måloppnåelse, samt forslaget fra Ap om at prinsippet om «en dør inn» må realiseres, ved at det lokale Nav-kontoret styrkes ved at myndighet på områder som nå er lagt til spesialenhetene i strid med Stortingets forutsetninger da Nav-reformen ble innført, tilbakeføres til førstelinja på en måte som styrker lokalkontorene gjennom overføring av ressurser, myndighet og kompetanse.

 

IKT-prosjekt

Regjeringen foreslo i Prop. 67 S (2015-2016) å starte Prosjekt 2 for å modernisere IKT-løsningene i Arbeids- og velferdsetaten, blant annet for å utvikle en gjenbrukbar vedtaksløsning for individbaserte ytelser. Kostnadsramme inklusiv usikkerhetsavsetning ble anslått til totalt 1, 316 mrd. kroner. Prosjekt 2 er ledd i en langsiktig og omfattende modernisering av IKT-systemene i Nav. I 2012 gav Stortinget sin tilslutning til Prosjekt 1, Moderniseringsprogrammet, med en kostnadsramme på 1 750 mill. kroner. Regjeringen vil vurdere igangsetting av Prosjekt 3 underveis i Prosjekt 2. Prosjekt 3 vil eventuelt primært inneholde nye løsninger for sykepenger. Et enstemmig Storting stemte for forslaget fra regjeringen.