Ferie

Regjeringen fremmet i Prop. 73 L (2013–2014) endringer i ferieloven som utvider arbeidstakers rett til å utsette og å overføre ferie i forbindelse med sykdom. I tillegg ble det fremmet forslag om å oppheve dagens mulighet til å velge økonomisk kompensasjon fremfor senere ferieavvikling i forbindelse med sykdom eller foreldrepermisjon. All ikke-avviklet ferie skal overføres til påfølgende ferieår. Et enstemmig Storting vedtok endringene.

Regjeringen foreslo i Prop. 102 L (2013-2014) endringer av regelverket knyttet til oppfølging av sykemeldte. IA-avtalen mellom regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet ble inngått i mars 2014. Proposisjonen ble fremmet som oppfølging til avtalen og gjaldt forslag til endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven vedrørende regler om oppfølging av sykmeldte. Endringene innebærer en forenkling av regelverket, og betyr i stor grad at rettstilstanden bringes tilbake til slik den var før 2011.  Proposisjonen la frem blant annet  forslag om å oppheve arbeidsgivers rapporteringsplikt til Arbeids- og velferdsetaten etter ni ukers sykefravær, samt opphevelse av flere sanksjoner i regi av Arbeids- og velferdsetaten som ble etablert gjennom endringene i 2011. Bakgrunnen for endringene var for å flytte fokuset i oppfølgingen på samhandlingen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker på den enkelte arbeidsplass, i motsetning til skjemaer og sanksjoner. KrF stemte for forslagene med bakgrunn i at oppfølgingen av sykmeldte arbeidstakere vil forenkles, det vil medføre mindre byråkrati, ressurser vil frigjøres ressurser både på arbeidsplassene og i Arbeids- og velferdsetaten.