Arbeidsordninger

Varsling og arbeidstid

Arbeidstid

Regjeringen fremmet våren 2017 Prop. 72 L (2016-2017) om endringer i arbeidsmiljøloven (varsling og arbeidstid). Proposisjonen var en oppfølging av Prop. 39 L (2014-2015) og Prop. 48 L (2014-2015)) som ble behandlet våren 2015. Samarbeidspartiene ble da enige om at man skulle se på samarbeid, rutiner, og holdnings- og informasjonskampanje vedrørende varsling i arbeidslivet. I tillegg ble det påpekt at Arbeidstidsutvalget skulle se på bestemmelsene for når nattarbeid skal inntreffe, med sikte på å sikre fleksibilitet for den enkelte og et familievennlig arbeidsliv.

Regjeringen foreslo i Prop. 72 L at arbeidsgiver og arbeidstaker kan inngå skriftlig avtale om at arbeidstaker kan utføre arbeid mellom kl. 21.00 og 23.00. Lovbestemmelsen presiserer at det er kun arbeidstaker som kan be om at arbeidet skal utføres etter kl. 21. Arbeidsgiver kan dermed ikke pålegge arbeidstaker å utføre arbeid etter kl. 21. Arbeid etter kl. 21 skal fremdeles defineres som nattarbeid, og arbeid som avtales utført på kvelden skal inngå i den alminnelige arbeidstiden.

KrF støttet forslaget fordi det vil gi familier mulighet til å kombinere arbeid- og familieliv på en god måte. Dagens arbeidsliv er i utvikling og mange arbeidstakere ønsker mer fleksibilitet. KrF mener at endringene er godt rammet inn, da det er kun arbeidstaker som kan be om dette, og at arbeidet skal inngå som en del av den alminnelige arbeidstid. Det bidrar til å gi den enkelte arbeidstaker mulighet til å bestemme mer over sin hverdag. KrF har i stortingsprogrammet for 2013-2017 programfestet endringen som regjeringen har foreslo. Venstre og KrF støttet endringene i proposisjonen.

 

Varsling

Arbeidsmiljøloven hjemler retten til å varsle om kritikkverdige forhold, forbud mot å møte varslere med gjengjeldelse, samt at virksomheter skal som hovedregel utarbeide interne rutiner for varsling. Regjeringen foreslo i proposisjonen å samle reglene om varsling i et eget kapittel i arbeidsmiljøloven, utvide kretsen av personer som blir vernet mot gjengjeldelse til å gjelde innleide arbeidstakere, klargjøre når arbeidsgiver har plikt til å ha interne rutiner for varsling og hvilke minimumskrav rutinene må oppfylle. I tillegg foreslo regjeringen at varsleres identitet ved varsling til offentlige myndigheter skal beskyttes.

 

KrF mener det er viktig at arbeidsmiljøloven gir varslere et godt vern. Det er derfor bra at varsling har fått et eget kapittel i loven, samt at innleide arbeidstakeres varslervern nå styrkes. KrF støttet i det store og hele forslagene i proposisjonene knyttet til varsling, med unntak av hvor stor bedriften må være for at plikten for å utarbeide rutiner inntreffer. Regjeringen foreslo at dette skulle gjelde virksomheter med 10 eller flere ansatte, mens KrF støttet forslaget om at det skulle gjelde virksomheter som har 5 eller flere ansatte. Det fikk flertall i Stortinget.