Søndagsfri

2015-16:

Butikkenes åpningstider og helligdagsfreden

Regjeringens politiske plattform (Sundvolden-erklæringen) sier at regjeringen vil

Tillate butikker å holde åpent på søndager, og at regjeringen sammen med partene i arbeidslivet [vil] vurdere hvordan de butikkansatte kan bli omfattet av et godt lovverk når det gjelder arbeidstid og medbestemmelse.

KrF mener søndagen bør være en annerledes dag som skiller seg fra andre dager i uken. Vi ser på regulering av åpningstidsbestemmelsene og helligdagsfred som viktige spørsmål som har stor betydning for hverdagen til folk, og hverdagen til norske familier. Regulering av åpningstidene kan ikke alene avgjøres av tilbud og etterspørsel. Formålet med helligdagsfreden er å bidra til at flest mulig gis anledning til å ha helgefri, og å sørge for at én dag i uka er annerledes enn vanlige hverdager. Hverken forbrukerne, arbeidstakerne eller butikkeierne ønsker en utvidelse av åpningstidene. Arbeidstakerne ønsker ikke utvidelse fordi de da vil få mindre samlet fritid og familietid i helgene. Butikkeierne vil ikke at loven skal utvides fordi tall fra Sverige og erfaringer fra Danmark viser at søndagsåpne butikker ikke er lønnsomt, og at det kun vil være markedsledere som vil overleve. KrF mener at dagens regelverk bør videreføres. Det oppleves som en god balanse for forbrukerne, arbeidstakerne, arbeidsgiverne og samfunnet for øvrig. Dersom det er behov for mer prinsipielle tilnærminger og større grad av likebehandling av ulike aktører i næringen, vil KrF anbefale at regjeringen i stedet for de foreslåtte endringer, vurderer innstrammingstiltak som hindrer omgåelse av åpningstidsbestemmelsene. KrF kommer ikke til å stemme for mer søndagshandling på Stortinget.

Kulturdepartementet sendte 27. mars 2015 ut forslag om endringer i helligdagsloven (se Politisk håndbok 2015). Et overveldende flertall av høringsinstansene uttalte seg negativt til regjeringens to forslag, både kommuner, privatpersoner og andre instanser.

Venstres leder uttalte seg også negativt om forslagene fra regjeringen i juni 2015.

Rundt pinsen 2016 stilte KrF og andre partier en rekke spørretimespørsmål til regjeringen fordi aktører i bransjen utfordret regelverket. I juni 2016 slo kulturminister Helleland fast at regjeringen ikke kommer til å fremme forslag om lovendringer denne stortingsperioden. Statsråden uttalte at «For Høyre og Frp er det en viktig sak, men vi ser at små justeringer som eventuelt hadde fått gjennomslag med dagens flertall på Stortinget ikke er tilstrekkelig.»

KrF uttrykte at vi er grunnleggende uenig i regjeringspartienes syn på full liberalisering som en god samfunnsutvikling, men ikke desto mindre glad for at regjeringen nå slår klart fast at det ikke blir lovendringer denne stortingsperioden.

Regjeringen nedsatte samtidig et utvalg som skal vurdere både søndagsåpne butikker og netthandel. Statsråd Helleland uttalte:

«Vi ønsker oss et bedre kunnskapsgrunnlag. Vi tror det er riktig med en gjennomgang av loven.» Utvalget skal komme med sine anbefalinger høsten 2017, altså etter valget.

KrF mener det er klokt å ta en slik gjennomgang. Vi påpekte samtidig at poenget med en gjennomgang må være å finne ut hvordan bransjen ser ut i dag og hvordan en kan sikre mest mulige like vilkår for alle. Da vil en sikkert finne muligheter for forbedringer. Vi har tidligere tatt til orde for forbedringer i dagens regelverk, og da understreker vi at disse forbedringene ikke må bestå i liberalisering, men i innstrammingstiltak som hindrer omgåelse av åpningstidsbestemmelsene og mindre søndagshandel, ikke mer.

Det er bred oppslutning om dagens lovverk i befolkningen, blant de ansatte, i bransjen, i sivilsamfunnet. Det tror vi er fordi det på en god måte ivaretar hensynet til brukernes behov, samtidig som søndagen som en annerledes dag med begrenset handelsvirksomhet opprettholdes.

Dagens regelverk er ikke perfekt, men mange forbrukere opplever at det ivaretar en balanse der søndagen fortsatt er en annerledesdag og fridag for mange, samtidig som forbrukerne får tak i det aller nødvendigste.

De aller fleste har fri, de aller fleste har søndagen som en hviledag de setter pris på, samtidig som vi klarer å finne det vi eventuelt trenger i en butikk.

Om netthandel som nevnes spesielt:

Det er riktig at netthandelen på søndager ikke er regulert, slik at aktører kan selge og kjøre ut varer også på søndager. Dette kan oppleves som konkurranse på ulike vilkår for aktørene som bare har faste utsalgssteder og som dermed er regulert av helligdagsloven. Dette er en relativt ny situasjon som ikke var aktuell da lovverket ble utformet. Bransjen har etterlyst en utredning som går nærmere inn på denne typen utfordringer, og KrF mener det er klokt av regjeringen å gjennomføre en slik vurdering.

Så er det et interessant spørsmål om hvorvidt det faktisk er mulig å regulere netthandelen. Det kan bli utfordrende, men KrF har tro på disse aktørene kan forholde seg til reguleringer som alle andre. En mulig løsning kan være at kunder kan bestille hele uka, men at selve utkjøringen kan reguleres på søndager/helligdager.

2014-15:

Regjeringens politiske plattform (Sundvolden-erklæringen) sier at regjeringen vil

Tillate butikker å holde åpent på søndager, og at regjeringen sammen med partene i arbeidslivet [vil] vurdere hvordan de butikkansatte kan bli omfattet av et godt lovverk når det gjelder arbeidstid og medbestemmelse.

KrF mener søndagen bør være en annerledes dag som skiller seg fra andre dager i uken. Vi ser på regulering av åpningstidsbestemmelsene og helligdagsfred som viktige spørsmål som har stor betydning for hverdagen til folk, og hverdagen til norske familier. Regulering av åpningstidene kan ikke alene avgjøres av tilbud og etterspørsel. Formålet med helligdagsfreden er å bidra til at flest mulig gis anledning til å ha helgefri, og å sørge for at én dag i uka er annerledes enn vanlige hverdager. Hverken forbrukerne, arbeidstakerne eller butikkeierne ønsker en utvidelse av åpningstidene. Arbeidstakerne ønsker ikke utvidelse fordi de da vil få mindre samlet fritid og familietid i helgene. Butikkeierne vil ikke at loven skal utvides fordi tall fra Sverige og erfaringer fra Danmark viser at søndagsåpne butikker ikke er lønnsomt, og at det kun vil være markedsledere som vil overleve. KrF tok våren 2014 initiativ til en interpellasjonsdebatt hvor vi spurte regjeringen hvordan de hadde tenkt å løse dette uten at noen parter taper på det (Interpellasjon nr. 54 (2013-2014)).

Kulturdepartementet sendte 27. mars 2015 ut forslag om endringer i helligdagsloven (lov 24. februar 1995 nr. 12 om helligdager og helligdagsfred § 5 om salg fra faste utsalgssteder). Forslaget innebærer at butikker får mulighet til å holde åpent på alle vanlige søndager. Regjeringen foreslår å opprettholde påbudet om stengte butikker på de 10 særskilte helligdagene og de to særskilte høytidsdagene + -aftenene. Dagens unntaksbestemmelser foreslås videreført. Regjeringens begrunnelse er at tilbud og etterspørsel skal regulere søndagshandelen, butikker skal selv bestemme når de har åpent, mer likebehandling mellom butikker og bransjer, forenkling og avbyråkratisering. I tillegg inviteres høringsinstansene til å komme med synspunkter på et annet forslag, hvor beslutningsmyndighet legges til den enkelte kommune. Dette er Venstres løsning, som altså i høringen presenteres som et alternativt forslag til endring i helligdagsloven. Det argumenteres mot lokal avgjørelsesmyndighet i høringsnotatet: det vil kunne føre til forskjeller mellom kommuner, det kan virke uheldig for næringsdrivende som kan oppleve handelslekkasje til konkurrenter, og forbrukere kan oppleve ulik tilgang på varer. Regjeringen argumenterer videre mot kommunal beslutningsmyndighet fordi det kan medføre uheldig konkurransevridning, og det kan øke kommunenes arbeidsoppgaver. Men det skisseres likevel ulike alternativer for hvordan beslutningsmyndigheten kan legges til kommunen. Og det presiseres at eventuell kommunal reguleringsmyndighet ikke skal kunne innebære en innstramming i forhold til dagens rammer.

Høringsfristen gikk ut 30. juni 2015, og et overveldende flertall av instansene uttalte seg negativt til regjeringens to forslag, både kommuner, privatpersoner og andre instanser.

KrF mener at dagens regelverk bør videreføres. Det oppleves som en god balanse for forbrukerne, arbeidstakerne, arbeidsgiverne og samfunnet for øvrig. Dersom det er behov for mer prinsipielle tilnærminger og større grad av likebehandling av ulike aktører i næringen, vil KrF anbefale at regjeringen i stedet for de foreslåtte endringer, vurderer innstrammingstiltak som hindrer omgåelse av åpningstidsbestemmelsene. I hver enkelt kommune velger KrFs politikere hvorvidt en vil utstede en garanti til velgerne om at en vil bruke alle politiske virkemidler for å sikre søndagsfri dersom Stortingsflertallet vedtar at dette skal bestemmes i kommunen. På nasjonalt hold kommer KrF til å fortsette å bruke alle politiske virkemidler for å sikre søndagsfri. KrF kommer ikke til å stemme for mer søndagshandling på Stortinget.