Eldreomsorg

Fremtidens eldreomsorg skal ha tjenester med kvalitet, innhold og kapasitet. Det må legges til rette for at eldre kan dekke sine grunnleggende fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov. Alle skal få god hjelp utfra den enkeltes behov. De sykeste eldre må sikres sykehjemsplasser. Det må satses på kvalifiserte ansatte og tilrettelagte aktivitetstilbud. KrF vil arbeide for rekruttering og videreutdanning av sykepleiere og annet helsepersonell. Et større og rikere mangfold vil prege fremtidens Norge og omsorgstjenestene fremover. Å fremme likestilling og motarbeide diskriminering vil derfor være grunnleggende i pleie- og omsorgstjenestenes møte med ulike menneskers bakgrunn og behov.

KrF vil satse systematisk på innovasjon i tjenestene fremover og gi rom for ideelle og andre private aktører som vil bidra til utvikling av bedre systemer og tjenester til eldre. Brukermedvirkning er avgjørende for å øke tilfredsheten med helsetjenester.  

 

Riktig boform for eldre

Egnet boform er en nøkkel til en god eldreomsorg. Det må derfor være en riktig balanse mellom hjemmebaserte tjenester, ulike typer omsorgsboliger og sykehjemsplasser. Vi vil harmonisere finansieringsordningene for sykehjemsplasser og omsorgsboliger. Andre sentrale momenter er blant annet finansiering av medisiner, medisinsk-teknisk utstyr og nødvendige tjenester fra ulike yrkesgrupper. Kommunene bør utarbeide planer for en sammenhengende omsorgstrapp, der det å kunne bo hjemme, motta hjemmesykepleie, tilbud om dagsenter, dagtilbud i institusjon, omsorgsbolig, bolig med heldøgns omsorg og pleie og sykehjemsplass utgjør trinnene.

Når medisinske behov tilsier det, har den enkelte en lovfestet rett til heldøgns pleie og omsorg. KrF vil følge opp dette med nødvendige bevilgninger til bygging av flere plasser og midler til drift. Nye sykehjem må bygges og drives annerledes og være mest mulig likt et hjem, blant annet med tidspunkt for måltider. KrF vil at sykehjemmene skal bygges med små familiære enheter med hjemlig miljø og lavere beboertetthet, med gode ute- og innefasiliteter der beboerne på egen hånd kan bevege seg trygt alene både inne og ute, uten stengsler og gjerder. Sykehjem og omsorgssentre bør fungere både som hjem og nærmiljø, organisert med for eksempel kafé, matbutikk, frisør og lignende. Slike løsninger er bra for alle brukergrupper på sykehjem og omsorgssentre.

 

Innovasjon for livskvalitet

Teknologi er blitt en stor del av hverdagen for de fleste. Det gir nye muligheter for selvstendighet og trygghet. Det er viktig at eldre har tilbud om og tilgang til kursing og hjelp innen IKT, slik at de fortsatt kan klare seg selv i et stadig mer digitalisert samfunn. For KrF er det viktig å understreke at teknologi ikke skal erstatte den menneskelige kontakten og fysisk nærhet, men det kan forenkle en del funksjoner og i beste fall frigjøre tid fra rutineoppgaver slik at andre viktige oppgaver kan ivaretas bedre. Teknologien kan i hovedtrekk bidra til trygghet og sikkerhet, kompensasjon og velvære, sosial kontakt og behandling. All fremtidig teknologi og tjenester som bruker teknologi må være tilpasset brukerne, og det må være et mål å designe en så brukervennlig teknologi at det i liten grad krever opplæring.

Ved teknologiske innovative løsninger kan man løse en del av det som i dag fremstår som barrierer for å klare seg lenger i eget hjem. Slik kan flere eldre bo i eget hjem opptil flere år lenger. KrF vil ha en kraftig økning i satsingen på innovasjon innen velferdsteknologi og hjelpemidler. 

 

Kvalitet i omsorgen

Kvalitet i eldreomsorgen forutsetter at arbeidet er attraktivt for alle yrkesgrupper man trenger for en verdig eldreomsorg. Flere yrkesgrupper må inn på sykehjemmene for å skape pulserende hverdagsliv. Det må legges til rette for at alle ansatte i eldreomsorgen får mulighet til faglig utvikling. Ansatte må få mer ansvar og muligheter til å styre eget arbeid. Tjenestene må kunne bygges ut med et bedre samspill mellom familie, nettverk, naboer, lokalmiljø, frivillighet og tjenestene.

Eldre må gis muligheten til å leve et mest mulig normalt liv, med normal døgnrytme, sosial kontakt og mulighet til å komme seg ut i frisk luft. Alle skal ha krav på et variert og tilstrekkelig kosthold og tilpasset hjelp ved måltider. Alle eldre skal ha et tilbud om samtaler om eksistensielle spørsmål, og i livets sluttfase skal alle ha krav på lindrende behandling og sikres en verdig død. Det skal være et offentlig ansvar å sikre og finansiere nødvendige omsorgstjenester av god kvalitet. Ordningen med omsorgslønn for familier som selv utfører omsorgstjenester må forbedres. KrF ser det som en stor verdi at familie og nettverk ønsker å følge opp og ta vare på sine eldre, og de skal ikke stilles i en økonomisk dårlig situasjon i en slik oppfølging.

Det må unngås at den syke eldre blir kasteball mellom tjenestene. Det må til enhver tid sikres at den syke og deres pårørende er informert om hvilken tjeneste som har ansvar for å gi nødvendig helsehjelp og omsorg. KrF mener at det offentliges engasjement også må rettes mot grupper som anses å ha et særlig behov for tannhelsetjenester.

Ideelle, private og frivillige aktører er viktige for å bidra til et helhetlig tilbud, bedre kvalitet og valgfrihet for brukerne. Når tjenester skal anskaffes ved anbud, bør det vektlegges når organisasjoner leverer tjenester med et omfattende supplement av frivillige ressurser som øker kvaliteten. Sykehjemmene må være steder der beboerne gis god omsorg, kulturopplevelser og livsinnhold utfra sine individuelle behov og preferanser. Det må gis rom for frivillige initiativ for å gi eldre gode hverdagslige opplevelser. Sykehjem må åpnes opp og gjøres attraktive for nærmiljøet og organiseres med utgangspunkt i et pulserende hverdagsliv, hverdagslige aktiviteter og døgnrytme. Livet er mer enn å få ivaretatt grunnleggende behov for helsehjelp. Visjonen må være at den enkelte så langt det er mulig kan fortsette å leve slik man har levd hjemme.

 

Demens

Antallet med demens fremover kommer til å øke. Det krever tidlig utredning og diagnose for å kunne planlegge og tilrettelegge hverdagen. Aldersvennlige omgivelser som er tilrettelagt med tanke på demens er viktig i nærmiljøet. Alle kommuner bør bli med i prosjektet «Demensvennlig samfunn» for å sikre at de med demens i tidlig fase får oppleve å være inkludert og involvert i lokalmiljøet. For at personer med demens skal kunne bo hjemme så lenge de og deres pårørende ønsker det, må tjenestetilbudet tilpasses deres behov for hjelp, støtte og avlastning, også i hjemmet. Individuelle planer bør benyttes i mye større grad for personer med demens. Mange trenger heldøgns pleie og omsorg i små familiære enheter som er tilrettelagt for demenssyke og deres behov for trygghet, aktivitet og gode opplevelser. Det må vektlegges hvordan man er vant til å leve sitt liv og tilrettelegges for både gode inne- og utefasiliteter med bevegelsesfrihet og meningsfylt hverdagsliv. Når flere av beboerne på sykehjem har en demenslidelse, blir det ekstra viktig å ta godt vare på de beboerne som ikke har demens.

 

Hverdagsrehabilitering

Systematisk trening for eldre forebygger sykdom og skade og øker deltakelse i hverdagslivet. Forebyggende og trygghetsskapende tiltak og tidlig innsats ved hverdagsrehabilitering skaper selvstendighet og økt livskvalitet. Hverdagsrehabilitering mens brukeren bor i eget hjem bør benyttes i langt større grad enn i dag. Det er brukerens egne mål for selvstendighet og selvhjulpenhet som bør settes i fokus. Hverdagsrehabilitering inkluderer både tiltak for individuell trening og endringer av omgivelsene for at hverdagslivet skal mestres.

 

Etikk

Etiske refleksjoner bør bli en større integrert del av den daglige oppfølgingen innen pleie- og omsorgsyrker. KrF mener det bør opprettes etiske refleksjonsgrupper i kommunene. Kvalitet i eldreomsorg krever godt kvalifisert og egnet personale og en dyktig ledelse.

 

Omsorg ved livets slutt 

Lindrende (palliativ) behandling for mennesker i livets sluttfase er en viktig del av en verdig alderdom. Lindrende behandling må gis individuelt og etter behov i hjemmet, i egen avdeling eller på sykehjem, eventuelt i samarbeid mellom kommuner. Økt kompetanse om omsorg ved livets slutt blant ansatte som jobber i eldreomsorgen er nødvendig. Norge er ett av de landene der færrest mennesker dør hjemme. Mange mennesker ønsker å fullføre livet hjemme, og KrF vil arbeide for at flere får mulighet til dette. Mange frivillige og ideelle aktører har god kompetanse på palliativ omsorg i folks hjem. Fastlegenes rolle må klargjøres. KrF vil at kommunene skal utvikle et opplæringsprogram for ansatte i omsorgstjenesten som skal gi grunnleggende kompetanse i lindrende behandling. Pårørende må få støtte og veiledning gjennom pårørendekurs og samtalegrupper. Se også kapittelet «Menneskeverd i alle livets faser».

 

KrF vil

 • fremme en kraftig økning i satsingen på innovasjon innen velferdsteknologi og hjelpemidler og legge til rette for å ta i bruk produkter og tjenester fra gründere i samarbeid med tjenesteytere og brukere. 
 • styrke forskning og utvikling av velferdsteknologi og styrke det nasjonale senteret som samler, prøver ut og sprer informasjon om hvordan slik teknologi kan brukes på en positiv måte av eldre og i eldreomsorgen for å skape økt trygghet.
 • at det skal innføres en målsetting om at minst 25 prosent av den samlede virksomheten i omsorgssektoren blir organisert og drevet som ideell virksomhet innen 2025.
 • tilrettelegge for å organisere hjemmetjenestene slik at denne i større grad kan styres av de ansatte, bruker og pårørende og tilrettelegges ved et samspill med familie, nettverk, naboer, lokalmiljø og frivillighet.
 • gi beboere på sykehjem tilgang til psykolog.
 • at kommuneøkonomien styrkes slik at kommunene kan ivareta økte oppgaver innen eldreomsorgen i lys av samhandlingsreformen.
 • gi ektepar mulighet til å bo på samme sykehjem, selv om den ene ikke har like store behov for pleie.
 • opprette etiske refleksjonsgrupper for helse- og omsorgssektoren i kommunene.
 • opprette et nasjonalt eldreombud.
 • tilføre kommunene økonomiske midler til å sørge for praksisplasser med medisin- og helsefagstudenter.
 • forskriftsfeste krav om praksisplasser i den kommunale helse- og omsorgstjenesten innen medisin, sykepleie og andre helsefag som sikrer god praksis- og turnusveiledning.
 • styrke rehabiliteringstilbudet for eldre etter sykdom, slik at den enkelte kan få funksjonsevnen tilbake og selv kan klare dagligdagse gjøremål.
 • prioritere forebyggende og trygghetsskapende tiltak, tidlig innsats ved hverdagsrehabilitering og lage en helhetlig og forpliktende opptrappingsplan for innføringen av et slikt tilbud i kommunehelsetjenesten.
 • utvikle en minstenorm for bemanning og kompetanse i sykehjem og hjemmetjenester basert på helse- og omsorgsbehov.
 • øke innsatsen for å beholde og rekruttere personell gjennom blant annet heltidsstillinger, styrkede lønnsvilkår og gode arbeidstidsordninger for å sikre kvalitet og kontinuitet i tjenestene.
 • øke antall sykepleiere og spesialsykepleiere i sykehjem og hjemmesykepleie for å sikre kvaliteten i tjenestene i møte med mer sammensatte og kompliserte arbeidsoppgaver.
 • styrke aldersrelatert hjerneforskning og forskning på demenslidelser.
 • sikre medisinskfaglig utredning av personer med demenssymptomer.
 • legge til rette for at det utvikles ulike dagtilbud til personer med demens og etableres nettverk og møteplasser for både pårørende og personer med demens.
 • at pårørende til personer med demens skal gis anledning til å få avlastning i hjemmet.
 • at individuelle planer benyttes for personer med demens.
 • sikre plass i tilrettelagte boenheter for personer med demens som trenger dette.
 • bidra til å utvikle demensvennlig samfunn i kommunene.
 • fjerne aldersgrensen på 67 år for statstilskudd til særlig ressurskrevende omsorgstjenester i kommunene.
 • bygge slik at en kan bruke enhetene enten som sykehjem eller som omsorgsbolig.
 • utvide pleiebegrepet i eldreomsorgen og legge til rette for tilbud om musikkterapi, erindringsarbeid og annen sansestimulering, for eksempel sansehager og tilbud om veiledet tekstskriving for alle pasienter i sykehjem.
 • at sykehjem skal åpnes opp og gjøres attraktive for nærmiljøet og organiseres med utgangspunkt i et pulserende hverdagsliv, hverdagslige aktiviteter og døgnrytme.
 • organisere og bygge sykehjem mest mulig likt ordinære hjem, med gode inne- og utefasiliteter etter inspirasjon fra demenslandsbyen i Nederland.
 • opprette flere hele legestillinger og større deltidsstillinger for sykehjemmene i kommunene.
 • få flere yrkesgrupper inn på sykehjemmene for å skape pulserende hverdagsliv.
 • sikre at det finnes spesialkompetanse innen lindrende behandling i alle kommuner og arbeide for opprettelse og drift av flere lindrende (palliative) enheter.
 • legge til rette for bedre ordninger med omsorgslønn og avlastningstiltak for familiemedlemmer som selv utfører omsorgstjeneste.
 • utvide pleiepengeordningen til flere grupper enn alvorlig syke barn og kreftpasienter i terminal fase.
 • at tjenestemottakere i institusjoner skal ha mulighet for og tilbud om noen å snakke med om åndelige og eksistensielle spørsmål (prestetjeneste med mer).
 • at pårørende ved livets slutt gis støtte og veiledning gjennom kurs for pårørende og samtalegrupper.
 • legge forholdene til rette for at private, ideelle organisasjoner kan inngå langsiktige partnerskapsavtaler/oppdragsavtaler med kommuner.
 • ha økt forskning på aldring, blant annet med å gi økte ressurser til ressurssentre for sykehjem og hjemmesykepleie og sentre for omsorgsforskning.
 • at eldre på en god og systematisk måte må få informasjon om de rettighetene og mulighetene de har.
 • øke kunnskapen om vold som rammer den eldre delen av befolkningen.
 • ha mer forskning på og oppmerksomhet rundt psykisk helse for eldre.
 • arbeide for bedre forebygging av selvmord blant eldre.