Aktive seniorer

Altfor mange seniorer opplever å bli satt utenfor et samfunn som ikke lenger vil dra nytte av deres kunnskap, kompetanse og erfaring. KrF vil arbeide målrettet for å motvirke diskriminering og utskyvning av seniorer fra arbeidslivet. Det er nødvendig med en holdningsendring til eldre i arbeidslivet, og samfunnet bør motivere seniorene til å stå lenger i arbeid.

Det er viktig med gode ordninger for arbeidstakere som på grunn av helseplager må trappe ned eller slutte tidligere enn den generelle pensjonsalderen. Personalpolitikken i både offentlig og privat sektor må sette arbeidsmiljøet og kompetanseutvikling for seniorene på dagsordenen. KrF ønsker at det legges til rette for gode og fleksible overganger mellom full yrkesaktivitet og pensjonisttilværelsen.

Mange seniorer ønsker å bidra aktivt i samfunnet, også selv om de ikke lenger er i lønnet arbeid. Disse kan være en stor ressurs i ulike former for frivillig arbeid. Eldre i institusjon som er i stand til det og har lyst til det, må få delta i oppgaver til glede for seg selv og andre beboere.

 

Bolig

De fleste eldre ønsker å bo hjemme hele livet eller så lenge som mulig. Tilpasninger i egen bolig for å møte alderdommens behov kan være en løsning for å kunne bo hjemme lenger. KrF vil ha en innovativ tilnærming til utbedring av eksisterende boligmasse og utvikling av nye boformer. Alders- og demensvennlige boliger og områder skaper god livskvalitet for flere. Det bør etableres nasjonale støtteordninger gjennom Husbanken for dette behovet. Mange eldre bor alene og har behov for bofellesskap og generasjonsbolig. Det må stimuleres til bygging av flere boliger med servicefunksjoner, lettstelte leiligheter, boliger og «seniortun», der beboerne kan ha fellesfunksjoner. Kommunene bør etablere rådgivningstjenester for boligtilpasning slik at borgere kan iverksette endringene selv. Det vil lette overgangen mellom aktiv seniortilværelse og den perioden av livet man trenger hjelp til en del oppgaver.

 

Møteplasser for seniorer

Mange eldre opplever ensomhet. Å treffe andre og ha sosialt fellesskap er en viktig kvalitet i livet som må tilrettelegges når man blir eldre. KrF vil at det skal tilrettelegges for ulike møteplasser som inkluderer eldre for sosialt samvær, gode måltider, stimuli til aktivitet og utvikling av nye ferdigheter.

De fleste eldre- og aktivitetssentre har velutviklede tilbud som det bør bygges videre på. Ulike rådgivningstjenester kan være funksjoner som kan legges til seniorsentre. KrF vil at eldre-, aktivitets- og seniorsentrene skal være et tilbud til alle eldre borgere, og sentrene bør få utvidet handlingsrom og drive oppsøkende virksomhet. Økt samarbeid mellom eldresentre og frivilligsentraler vil være positivt, også for mange eldre som selv ønsker å bidra med frivillig innsats. Seniorsentrene kan bidra til å øke seniorenes kompetanse, og dessuten kan sentrene være et sentrum for «arbeidsformidling» av små jobber som seniorer kan utføre. Samlokalisering av for eksempel seniorsentre og fritidsklubber kan bygge relasjoner mellom generasjonene. Det er viktig å forebygge sykdom og skader blant eldre, og eldresentre er et viktig forebyggende tiltak.

 

KrF vil

 • sørge for kompetanseutvikling og livsløpsbasert inkludering i arbeidslivet.
 • sørge for tiltak som fremmer særskilt rekruttering av eldre til arbeidslivet.
 • styrke Senter for seniorpolitikk.
 • styrke karriereveiledningstilbud for seniorer.
 • legge til rette for at eldre skal ha god tilgang til kollektivtransport og sikre gode TT-ordninger (Tilrettelagt transport) for dem med særlige behov.
 • systematisere mentorordninger mellom seniorer og yngre arbeidstakere.
 • stimulere til mer aktiv seniorpolitikk i staten ved å la den enkelte etat bære kostnaden ved avgang til AFP. 
 • at særaldersgrensene for pensjon heves og for enkelte grupper fjernes.
 • legge bedre til rette for å kombinere arbeid og pensjon, blant annet ved å avskaffe særskilte arbeidstidsbegrensende regler for yrkesaktive personer over 70 år.
 • arbeide for at pensjonsreformens intensjoner i virkning blir mest mulig samsvarende i både private og offentlige pensjonsordninger.
 • legge til rette for å benytte den ressursen eldre frivillige seniorer kan utgjøre i barnehager, aktivitetsskoler, kulturelle tilbud, kirker og idrett og så videre.
 • ha økt satsing på ulike tiltak som fremmer kontakt og samspill mellom generasjonene.
 • ha flere fleksible støtteordninger som stimulerer til ombygginger slik at flere eldre kan bli boende i sin eksisterende bolig.
 • ha utvidede tilskuddordninger fra Husbanken til flere seniorboliger, herunder stimuleringsmidler til å bygge boliger i felleskap.
 • legge til rette for tilskuddsordninger til ulike typer generasjonsboliger.
 • legge til rette for at ideelle organisasjoner kan bygge og drifte «Omsorg+»-konsepter[1].
 • videreutvikle møteplasser for eldre og stimulere til nye aktiviteter og tjenester.
 • ha en handlingsplan for aktive seniorer, der både kommuner og frivillige organisasjoner stimuleres til tilrettelegging for mer fysisk aktivitet for eldre mennesker.


[1] Omsorg+ er et konsept med omsorgsboliger for eldre som ikke har behov for sykehjemsplass, men som har problemer med å klare seg i egen bolig. Det kan for eksempel være tilpassede leiligheter som er bygget rundt fellesrom med mulighet for ulike aktiviteter og sosialt fellesskap, og der det er bemanning hele døgnet i form av en husvert.