Forebygging, beredskap og kriminalitetsbekjempelse

Forebygging er det beste verktøyet for å bekjempe kriminalitet. Tiltakene må rettes mot barn og unge som er i faresonen. Frivillig og ideell sektor er et viktig bidrag inn i dette arbeidet. Samarbeid mellom politi, kommunene og aktører i lokalsamfunnet er en forutsetning for å forebygge kriminalitet.

Det er et viktig prinsipp at det er statens oppgave å sørge for at hele befolkningen har en tilfredsstillende politidekning, uavhengig av geografi.

Forebyggende arbeid er en av politiets kjerneoppgaver. Synlig politi i lokalmiljøet har en klar forebyggende effekt. KrF vil følge opp målet om 2 polititjenestepersoner per 1 000 innbyggere innen 2020.

 

Vold og overgrep i nære relasjoner

Vold i nære relasjoner er et alvorlig samfunnsproblem. Myndighetene har en plikt til å avdekke og stanse slike overgrep.

 

Anmeldelser knyttet til vold i nære relasjoner har økt den senere tid. Innsatsen må derfor intensiveres. KrF vil derfor gjennomføre opptrappingsplanen med øremerkede midler gjennom hele perioden for å bekjempe vold og overgrep. Politiet må prioritere bekjempelse av voldtekter, vold i nære relasjoner, og da spesielt vold og overgrep mot barn. Politi, skole, helsetjenesten, familievernet, barnevernstjenesten og andre relevante etater må samarbeide bedre. Statens Barnehus skal ta avhør av barn og unge som har vært vitne til eller blitt utsatt for vold eller overgrep. Statens Barnehus må styrkes.

Innsatsen for å forebygge og redusere voldtekter må intensiveres, blant annet med holdningsskapende arbeid, synlig politi, raskere og bedre etterforskning og en mer restriktiv skjenkepolitikk. Det må være et krav at alle anmeldte voldtekter skal etterforskes.

 

Menneskehandel

Menneskehandel er vår tids slaveri. Millioner av mennesker lever i slaveri i dag. Bakmenn må straffeforfølges. Samarbeidet mellom politiet og kommunene, samt samarbeidet over landegrensene må styrkes. 

 

Økonomisk og arbeidslivskriminalitet

Økonomisk kriminalitet og arbeidslivskriminalitet undergraver velferdsstaten og bidrar til å svekke tilliten til myndighetene. Samarbeidet mellom relevante aktører som Skatteetaten, politiet, NAV og Arbeidstilsynet må styrkes.

 

Etterretning og terrorbekjempelse

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) skal forebygge og etterforske straffbare handlinger mot rikets sikkerhet. Internasjonal kriminalitet og ekstremisme må bekjempes. Rammene for PSTs overvåkingsmetoder må underlegges domstolskontroll. KrF mener at tredjepart skal, så langt det er mulig, skjermes fra unødvendig overvåking.

 

Narkotikaforbrytelser

Narkotikakriminalitet utgjør en stor andel av anmeldt kriminalitet. KrF mener at straffedømte som har rusproblemer må gis tilbud om avrusning og rehabilitering.

 

Hverdagskriminalitet

Politiet må prioritere etterforskning av lommetyverier, hytteinnbrudd og skadeverk. Hverdagskriminaliteten svekker tilliten og tryggheten i samfunnet, og den påfører samfunnet store kostnader. KrF mener at adgangen til å henlegge straffesaker begrunnet med manglende saksbehandlingskapasitet må fjernes.

 

KrF vil

 • styrke kapasiteten til politiet ved å ansette flere politifolk i operativ tjeneste og etterforskning.
 • at politi- og lensmannsetaten skal være desentralisert og fortsatt være et nærpoliti.
 • legge til rette for at SLT-modellen[1] kan tas i bruk i enda flere kommuner.
 • styrke støtten til frivillige organisasjoner som driver arbeid blant barn og unge.
 • ha god dekning av krisesenter i hele landet.
 • sikre fullfinansiering av voldtektsmottak, krisesentre, incestsentre og ettervern for incestofre.
 • sikre at de som utsettes for vold og overgrep må få tilbud om ny identitet.
 • at omvendt voldsalarm skal benyttes i større grad enn i dag.
 • bekjempe vold og overgrep av barn på nett.
 • at voldtektsmottak skal være tilgjengelig over hele landet og ha kompetanse til å sikre bevis.
 • at voldtektsofre skal ha krav på gratis psykisk helsehjelp.
 • at alle kommuner skal ha egne handlingsplaner mot vold i nære relasjoner.
 • at avhør av barn og unge som begår seksuelle overgrep skal utføres på Statens Barnehus.
 • ha en helhetlig gjennomgang av hjelpeapparatet for barn og unge som har vært utsatt for vold og overgrep for å tydeliggjøre hvem som har ansvar for oppfølgingen av det enkelte offer.
 • styrke og sikre behandlingstilbudet for personer med voldelig atferd og seksualforstyrrelse.
 • videreføre ordningen med fremskutt lagring av våpen i politibiler.
 • ikke innføre generell bevæpning av politiet, men heller ta i bruk punkt- og objektsikring.
 • styrke politiets kompetanse innenfor sjikane, trusler og annen kriminalitet som skjer gjennom nye digitale medier.
 • at politiet skal prioritere etterforskning av hatkriminalitet.
 • styrke politiets kompetanse i møte med psykisk syke.
 • sikre politiet gode og oppdaterte dataverktøy.
 • avvise et forbud mot tigging.
 • styrke politiets kompetanse og ressurser til bekjempelse av menneskehandel.
 • opprette flere botilbud til ofre for menneskehandel.
 • innføre oppholdstillatelse for personer som det er sannsynliggjort at er ofre for menneskehandel.
 • at alle store byer skal ha en helhetlig handlingsplan for bekjempelse av menneskehandel og vår tids slaveri.
 • ha nasjonale informasjonskampanjer om vår tids slaveri i de største byene.
 • opprettholde forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester.
 • at ofre for menneskehandel skal få rett til helsehjelp i refleksjonsperioden selv om de ennå ikke har fått et ID-nummer.
 • intensivere samarbeid over landegrensene for å bekjempe trafficking og menneskehandel.
 • ha en egen handlingsplan som er spesielt rettet mot barn som er ofre for menneskehandel.
 • ha et senter for barn som er ofre for menneskehandel eller som har vært barnesoldater.
 • utdanne flere narkohunder til bruk i politiet og Tollvesenet.
 • styrke kapasiteten til politiet og Tollvesenet ved utsatte grensestasjoner.
 • at personer som dømmes for ruspåvirket kjøring i alvorlige tilfeller kan dømmes til å måtte installere alkolås i bilen.
 • at politiet må sikres tilstrekkelige ressurser og verktøy til å avverge og etterforske organisert kriminalitet.

 [1] SLT= Samordning av Lokale kriminalitetsforebyggende Tiltak