Trygghet i hverdagen

Trygghet, tillit og rettferdighet for alle mennesker er grunnleggende i en rettsstat. Vi trenger et velfungerende politi som både kan jobbe forebyggende og være i stand til å stoppe og etterforske kriminalitet. Rettsvesenet må fungere effektivt og upartisk, og kriminalomsorgen må ha kapasitet nok til at domfelte får sonet sin straff. Personvern og rettssikkerhet er viktige verdier å bygge på.

Forebygging, beredskap og kriminalitetsbekjempelse

Straff og straffeprosess

Personvern