Idrett og friluftsliv for alle

Idrett er mestring, folkehelse, kultur, underholdning og næringsvirksomhet. KrF vil sikre gode og forutsigbare rammebetingelser for idretten i Norge. Idretten er Norges største folkebevegelse, og KrF vil spesielt stimulere det frivillige engasjementet og legge til rette for bredde og mangfold i norsk idrett. Aktivisering og gleden ved å mestre, være i bevegelse, prestere og kanskje konkurrere, er grunnleggende i arbeidet med idrett. KrF vil at mennesker i alle aldersgrupper, livssituasjoner og med alle slags fysiske forutsetninger skal kunne oppleve dette.

Barn og ungdom må få oppleve læring, mestring og idrettsglede, både gjennom organisert idrett og uorganisert aktivitet på plasser tilrettelagt for dette. Samtidig må det legges til rette for ungdom og voksne utenfor den organiserte idretten, slik at de kan drive med idrett tilpasset eget ambisjonsnivå, at allemannsretten får gjelde og at turområder holdes ved like både sommers- og vinterstid.

Idrett for funksjonshemmede spenner, på lik linje med den øvrige idretten, over alt fra profesjonell toppidrett til enkel trim for eldre. Noe av denne idretten krever spesiell tilrettelegging og støtte, men vi vil samtidig stimulere til en størst mulig integrering av funksjonshemmede i ordinære aktiviteter og arrangementer.

 

Idrettsanlegg

Tilgangen til idrettsanlegg er en av idrettens største utfordringer. For mange idretter er anleggene kostbare å bygge, drive og vedlikeholde. I mange kommuner er anlegg den største begrensningen, og det opereres med ventelister og begrensninger i treningstid. KrF mener at bygging, drift og vedlikehold av anlegg er godt egnet for samarbeid mellom det offentlige og private. Lokale anlegg for barn og ungdom bør i hovedsak finansieres med offentlige midler, mens drift gjerne kan gjøres av idrettslag og organisasjoner. Anlegg for toppidrett og mesterskap må i stor grad kunne drives kommersielt. Offentlige investeringer i slike anlegg og arrangementer må være betinget av at tilsvarende inntekter genereres, alternativt at anleggene også kan benyttes av masseidretten. Tippemidler til idrettsanlegg og arrangementer må ha som forutsetning at disse skal være rusfrie soner.

Statlige tilskudd må være preget av langsiktighet og forutsigbarhet. Det er et stort etterslep i utbetalingene av spillemidler til idrettsanlegg. Dette utgjør en stor usikkerhet for kommuner og lokale idrettslag. KrF mener det må bli større forutsigbarhet ved bygging av idrettsanlegg.

 

Friluftsliv og fysisk aktivitet

Friluftsliv har lange og sterke kulturtradisjoner i Norge. Det er viktig å løfte frem naturens rekreasjonsverdi og stimulere til naturglede og aktiv bruk av skog og mark. Mulighet for ferdsel og bruk av naturområdene er viktig for trivsel og velvære.

Det bør legges frem en nasjonal handlingsplan med sikte på å styrke det samlede friluftslivsarbeidet og friluftslivets rolle i folkehelsearbeidet. Arbeidet med handlingsplanen bør skje i nært samarbeid med de sentrale friluftslivsorganisasjonene.

Fysisk aktivitet er en kilde til helse og livskvalitet. Det kan legge grunnlaget for å fortsette med idrett og aktivt friluftsliv – både organisert og uorganisert. KrF ønsker derfor å innføre en time fysisk aktivitet hver dag i skolen og ta i bruk lokalmiljø og natur som læringsarena.

 

Svømming

KrF mener det er viktig å legge til rette for at alle norske barn lærer å svømme, og derfor er det nødvendig med tilstrekkelig kapasitet på svømmebassenger i tilknytning til skoler rundt om i landet. KrF mener det skal settes krav om at svømmeundervisningen ikke kan avsluttes før elevene har nådd kompetansemålene og har gjennomført nasjonal prøve i svømming.

 

Doping

KrF støtter arbeidet for en dopingfri idrett både i den organiserte og den uorganiserte idretten, og forbud mot doping i all idrett. KrF mener at implementering av norske bestemmelser om doping skal være en forutsetning for statlig støtte til idrettsarrangementer arrangert av kommersielle aktører.

 

KrF vil

 • gi frivillige organisasjoner, herunder idrettslag, fullstendig fritak for moms.
 • satse aktivt på utbygging av lokale idrettsanlegg, og lette tilgangen til bruk av kommunale og fylkeskommunale anlegg.
 • la enkle aktivitetshaller som krever minimalt av investerings- og driftsutgifter komme inn under tilskuddsordningen.
 • sikre større forutsigbarhet for kommuner og lokale idrettslag ved utbygging av idrettsanlegg.
 • ha et anleggsløft der anleggskapasiteten er lavest.
 • innføre fullt momsfritak for bygging av idrettsanlegg og at ordningen blir regelstyrt.
 • bevare og styrke enerettsmodellen som en langsiktig og forutsigbar finansieringsmodell for norsk idrett og frivillighet.
 • at idretten og idrettsarenaer, inkludert tribuner og tilskuerplasser, skal være alkoholfrie soner.
 • styrke samarbeidet mellom skole og frivillig idrettsarbeid.
 • legge til rette for en time fysisk aktivitet i skolen hver dag.
 • at alle kommuner skal ha tilfredsstillende tilbud til svømmeopplæring, og at opplæringen ikke skal avsluttes før kompetansemålene er nådd.
 • styrke aktivitetstilbud og legge til rette for friluftsliv i regi av friluftslivsorganisasjoner og friluftsråd.
 • sette i verk ulike stimuleringstiltak for å støtte idrettens arbeid med å innlemme ulike grupper med spesielle behov i idretten.
 • sikre et tilstrekkelig antall timer med BPA til deltakelse i idrett og fritidsaktiviteter, uavhengig av i hvilken kommune den enkelte bor.
 • jobbe for nulltoleranse for diskriminering og trakassering uansett kjønn, etnisk bakgrunn, funksjonsevne, livssyn eller seksuell orientering.
 • gi ekstra støtte til idrettslagenes integreringsarbeid, og gjøre det enklere for flyktninger og innvandrere å få økonomisk støtte til å delta i aktiv idrett.
 • jobbe for å få flere internasjonale mesterskap og arrangementer til Norge.
 • styrke arbeidet mot doping.
 • legge om skattefritaket for trening i arbeidstiden slik at også trening utenfor bedriftens eget lokale blir omfattet av ordningen.
 • arbeide for et forbud mot profesjonell boksing.