Frie og uavhengige medier

Reell ytringsfrihet og en fri og uavhengig presse er en viktig forutsetning for et sunt demokrati og en levende samfunnsdebatt. Mediemangfold er viktig for å ta vare på demokratiske, kulturelle og språklige verdier.

Medieområdet er i rask endring. Mediepolitikken må være best mulig tilpasset den digitale utviklingen. Aktørene må samtidig sikres stabilitet og forutsigbare rammevilkår. KrF mener det er viktig å ha et sterkt allmennkringkastingstilbud, både i radio og på fjernsyn.

 

Pressestøtte

Pressestøtten er et produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier. Produksjonstilskuddet har etter KrFs syn to formål: å bidra til et mangfold av små lokalaviser, samt stimulere til meningsmangfold i de store byene. KrF vil beholde pressestøtten. KrF ønsker ikke å innføre et statisk tak på produksjonsstøtten fordi dette vil begrense mulighetene til økt konkurranse i de store byene og svekke meningsmangfoldet. Det ville også innebære en straff for aktører som eventuelt skulle lykkes med nye forretningsmodeller og øke sine opplag. Pressestøtten må i størst mulig grad gjenspeile pressens dynamiske innretning.

 

Allmennkringkasting

NRK har en viktig allmennkringkasterrolle og skal ivareta kvalitet, kulturelt mangfold og tilbud til alle aldersgrupper. KrF vil hegne om NRKs allmennkringkasterrolle og rolle som lokal nyhetsaktør. NRK skal ha en stabil og god finansiering som gir mulighet for utvikling. KrF mener at NRK fortsatt skal finansieres gjennom lisensordningen. KrF vil sikre en finansieringsmodell som ivaretar NRKs uavhengighet, er langsiktig og fremtidsrettet, gir forutsigbarhet for både NRK og lisensbetalerne, er ubyråkratisk og ivaretar en sosial profil i større grad enn i dag.

KrF mener det også er ønskelig at det blir opprettholdt et kommersielt nyhetstilbud i fjernsyn ved siden av NRK. Det er viktig å legge til rette for forutsigbare rammevilkår for en slik kommersiell allmennkringkaster gjennom utlysning og avtale. Avtalen skal inneholde krav om hovedkontor i Bergen og daglige nyhetssendinger.

 

Barn og unge

Barn og unge må utrustes til å bruke teknologi på en god måte. Det må jobbes med kritisk kildebruk, nettvett, og beskyttelse mot utnyttelse av barn gjennom nett og medier. KrF synes det er en bra utvikling med tilrettelegging av nyhetsformidling for barn og unge. Vannskilleprinsippet[1] må ivaretas videre for TV og radio. Samtidig er barn og unges tilgang til nyheter gjennom internett så utstrakt at vi må utruste dem til selv å være kritiske til hva de oppsøker og utfordre til et sterkere redaktøransvar på nett.

 

Lokalradio og DAB

Fortsatt mangler store deler av Distrikts-Norge tilgang til digital radio, og det betyr at folk i distriktene har et dårligere tilbud enn folk i sentrale strøk. Dette er uakseptabelt, og KrF vil jobbe for digital radio til alle.

KrF vil sikre de mindre aktørene, nemlig lokalradioene, fortsatt gode levevilkår i årene fremover. Det er et tilbud KrF er opptatt av å ivareta. Vi må fortsatt legge til rette for at lokalradioaktørene som fortsatt er på FM-nettet kan bruke sine ressurser på digitalisering og få mulighet til å gjennomføre et teknologiskifte.

KrF vil ha en overgangsordning for lokalkringkasting som støtter lokalradioer i overgangen til DAB frem til digitaliseringen av lokalradiosektoren har nådd et tilfredsstillende nivå. Økt tilskudd til forbundene, programvirksomhet, kompetansehevende prosjekter og utviklingsprosjekter vil bidra til at det gode og allsidige tilbudet som gis rundt om i landet kan fortsette.

 

Sosiale medier

Sosiale medier kan føre til positiv demokratisering og maktfordeling ved at nyhetsmedier og andre sterke aktører kan møtes direkte med argumenter fra enkeltmennesker. Det er viktig at det ansvaret vi har etter norsk lov også gjelder våre ytringer på nett. Det må jobbes med rettigheter knyttet til åndsverkslov og opphavsrett. Sosiale medier kan også være en arena for mobbing på nett. KrF mener det må drives aktivt holdningsskapende arbeid for å unngå anonym mobbing via applikasjoner og programmer.

 

Universell utforming

Målet om et universelt utformet samfunn i 2025 setter store krav til mediepolitikken. Dyslektikeres, synshemmedes, hørselshemmedes og fargeblindes behov må ivaretas. Talegjenkjenningsteknologi må benyttes i større grad enn i dag. Alle norskproduserte filmer som får statlig støtte skal være tilgjengelig i tekstet versjon.

 

KrF vil

 • videreføre pressestøtten for å sikre en rik flora av både papiraviser og nettaviser som utgis både nasjonalt, regionalt og lokalt.
 • opprettholde krav om bruk av nynorsk i media.
 • vurdere tiltak som muliggjør lokalaviser i Oslo.
 • at arbeidet med å avklare redaktøransvaret for nettinnhold må intensiveres.
 • styrke forbrukerrettighetene slik at reklame og sponsing tydelig må merkes.
 • fortsatt ha forbud mot reklame rettet mot barn.
 • utarbeide en handlingsplan for nettvett i skolen, og styrke organisasjoner som jobber forebyggende og for å hjelpe unge med problemstillinger knyttet til Internett.
 • verne barns rettigheter til ikke å bli eksponert mot egen vilje.
 • at organisasjoner som «Slettmeg.no», «Barnevakten» og lignende må få økonomisk støtte.
 • pålegge alle mobiloperatører og nettleverandører å tilby filter som sperrer pornografi på nett-tjenester uten ekstra kostnader for kunden. Foreldre skal kunne velge et slikt filter på sine barns mobiltelefon.
 • ikke åpne for politisk TV-reklame.
 • gjennom internasjonale politiske organer arbeide for forbud mot TV-reklame for spill som for eksempel nettpoker og bingo på nett for å begrense spilleavhengighet.
 • styrke politiets arbeid med nettovervåking og mulighet til å følge opp lovbrudd på nettet.
 • øke statens bidrag til utbygging av fibernett i områder uten kommersiell interesse.

 [1] Vannskilleprinsippet innebærer at visse typer programmer og innslag ikke skal kringkastes før etter bestemte tidspunkter på døgnet. Det benyttes særlig for å ivareta barn og unge mot skadelig medieinnhold.