Et relevant og fremtidsrettet forsvar

For KrF er det et forsvarspolitisk mål å forebygge krig og konflikter, hevde landets suverenitet og bidra til å fremme en fredelig utvikling i verden. Det militære forsvar er statens skarpeste maktmiddel, og derfor kreves det demokratisk politisk kontroll og en oppslutning i befolkningen som gir grunnlag for Forsvarets nødvendige legitimitet. Folkeretten og andre rammer for maktbruk i militære operasjoner må etterleves. Bruk av militærmakt skal kun benyttes dersom det er ytterst nødvendig.

Norges posisjon som et lite land med en sterk nabo, gjør at vi i sikkerhetspolitikken er avhengige av å ha et godt forhold til sterkere allierte. NATO er hjørnesteinen i norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Norge må fremdeles opptre som en pålitelig aktør innenfor NATO-samarbeidet. Vi må bevare et godt forhold til USA og sørge for at amerikanerne tar en aktiv interesse i norsk sikkerhet, men også være villige til å si klart ifra dersom vi er uenige i deres politikk. Vi må samarbeide nært med EU og europeiske allierte, og sørge for at Norges interesser blir ivaretatt i utviklingen av EUs sikkerhetspolitikk. Norge må også videreutvikle det nordiske forsvarspolitiske samarbeidet med Sverige og Finland.

 

Verdigrunnlag

Forsvarets verdigrunnlag om alle menneskers iboende verdi uavhengig av bakgrunn, egenskaper og prestasjoner må være retningsgivende for hele Forsvaret. Hovedmål er å beskytte nasjonen og den enkeltes liv, frihet og sikkerhet. KrF vil arbeide for at menneskeverdet skal respekteres også i stridshandlinger hvor faren for brutalisering og uetiske alternativer er sterkt til stede.

Forsvaret skal beskytte menneskeverdet og viktige samfunnsverdier, men i ytterste konsekvens må man ta andres liv, og risikere sitt eget eller andres liv. Forsvaret må trene på holdninger, etikk og ledelse for bevisstgjøring og mestring av krevende dilemmaer.

 

Forvarets utfordringer

Forsvarets hovedoppgave er å forebygge krig med basis i NATO-medlemskapet. Det forutsetter at Norge ikke bare skal holde ut til hjelpen kommer, men at det norske Forsvaret også har et omfang og en slagkraft som kan settes inn i en felles styrke i NATO. Forsvaret skal ha kraft til å avverge episoder og kriser og til å hevde norsk suverenitet over egne land- og havområder og tilhørende luftrom. Forsvaret må også i fremtiden være organisert slik at Norge lett kan ta del i NATO-operasjoner i utland og innland.

Skal vi opprettholde og styrke et moderne og høyteknologisk forsvar med tilstrekkelig kapasitet til både å ivareta førstelinjeforsvaret av Norge, og å være klar til å bidra i det felles NATO-forsvaret av allierte land, må vi være villige til fortsatt omstilling og prioritering av det som gir best forsvarseffekt. Det er ingen tvil om at Forsvarets anlegg utgjør viktige arbeidsplasser og er viktig for næringsliv og samfunnsutvikling. Hensynet til hva som gir best forsvarseffekt i et langsiktig perspektiv må imidlertid være utslagsgivende.

 

Verneplikt

KrF mener verneplikten er viktig å holde fast ved, fordi den sikrer en tilknytning mellom folk og forsvar og bidrar til rekrutteringen til Forsvaret ved at de kan velge de best egnede kandidatene til tjenesten. Med et mer kapitalintensivt og høyteknologisk forsvar er det samtidig viktig å sørge for en mest mulig effektiv utnyttelse av kompetanse og personell. Strukturer og kapasiteter må legges opp slik at de som avtjener førstegangstjenesten kan videreutvikle sin opparbeidede kompetanse, og at denne kompetansen reelt sett bidrar til å styrke den totale forsvarsevnen.

Forsvaret har betydelige mangler i sitt likestillingsarbeid. Kulturelle utfordringer og mangel på fysisk tilrettelegging er problemer som forsterker hverandre. Ledere på alle nivåer må stilles til ansvar for å bygge en sunn kultur, og de må settes i stand til å identifisere og stoppe diskriminerende atferd. Kvinner må få tilgang til bekledning og utrustning som er tilpasset dem, og kaserner og bygningsmasse må legge til rette for en økt kvinneandel.

 

Struktur

Forsvaret har vært i nødvendig og sammenhengende omstilling i cirka 20 år. Endringene er omfattende - fra et mobiliseringsforsvar til et innsatsforsvar og nå til et terskelforsvar. Moderne forsvarsmateriell er kostbart og har en høyere prisstigning enn øvrige varer og tjenester. Dette gir utfordringer når kapasiteter og materiell skal oppdateres. En bærekraftig forsvarsstruktur krever balanse mellom ressurser, oppgaver, ambisjonsnivå og operativ evne. KrF vil stille krav til kvalitet, kvantitet og en sammensetning av løsninger som kan innfri politiske målsettinger og vedtatte strukturer for Forsvaret. En overgang til et mer kapitalintensivt forsvar medfører at vi kontinuerlig må vurdere hvordan Forsvaret kan drives mer effektivt uten å svekke den operative evnen. KrF vil støtte effektiviseringstiltak som gir økt operativ evne.

 

Nordområdene

Nordområdene utgjør store havområder, med rike fiskeri- og energiressurser og et naboforhold som er viktig for vår nasjonale forsvarspolitikk og utenrikspolitikk. Nordområdene er et areal som er 10 ganger Norges landareal og et viktig sikkerhetspolitisk område. Overvåking og suverenitetshevdelse må være hovedfokus, men base- og styrkestruktur i Nord-Norge er like viktig for å ivareta et troverdig forsvar. Det store havområdet må gjenspeiles i Sjøforsvarets og Luftforsvarets viktige posisjoner ved å beholde tydelige plasseringer også på land. Forholdet til Russland er svært viktig for Norge og må gis høy prioritet i norsk utenrikspolitikk. Økt spenning mellom NATO og Russland har de siste årene stilt forholdet til vår største nabo på prøve. Nordområdene må fortsette å være et område preget av lavt spenningsnivå og internasjonalt samarbeid.

 

Forsvarsgrenene

KrF ønsker et balansert forsvar med velfungerende kapasiteter innenfor både Hæren, Sjøforsvaret, Luftforsvaret og Heimevernet. Hæren må utvikles videre til en moderne landstyrke med de egenskaper som kreves av et førstelinjeforsvar, herunder dedikert helikopterstøtte. Spesielt i Troms og Finnmark må Hæren øke sin tilstedeværelse og kampkraft, blant annet ved at Grensevakten styrkes og at det etableres en permanent hærstyrke i Finnmark. En mobil brigadestruktur med hovedbase i Nord-Norge er viktig for å ha et troverdig terskelforsvar.

Sjøforsvaret er viktig for Norge som en maritim og arktisk nasjon med globale maritime interesser. Vi trenger et relevant og troverdig sjøforsvar for å beskytte våre nasjonale maritime interesser og ivareta kyststatens forpliktelser. KrF støtter investeringene i nye ubåter. Med bakgrunn i økt aktivitet for Sjøforsvaret i nordområdene, er det viktig at det etableres en marinebase i Nord-Norge.

Luftforsvaret er en vesentlig del av den krigsforebyggende terskelen, og er også viktig for å utøve overvåking og kontroll av de store norske land- og havområdene, særlig i Nord-Norge. KrF mener det er helt nødvendig med kjøp og innfasing av nye kampfly. Vi trenger også gode maritime patruljefly for etterretning, overvåking og situasjonsforståelse.

Heimevernet har endret rolle og områdestruktur der en differensiert operativ struktur fortsatt vil være viktig for samfunnets sikkerhet og beredskap. KrF vil arbeide for et sterkt og lokalt forankret heimevern som har ressurser og evne til å utføre de oppdragene de har ansvar for. KrF mener de gjentatte nedprioriteringene som Heimevernet har vært utsatt for, ikke er i samsvar med den sikkerhetspolitiske situasjonen vi har med økt bruk av målrettet terrorisme.

KrF mener også god etterretning er svært viktig. Dagens sikkerhetspolitiske situasjon og trusselbilde er mer komplekst enn tidligere. Blant annet er økt terrorisme en sikkerhetsrisiko, og for å møte dette er vi avhengige av en velfungerende etterretningstjeneste. Dette er også et viktig bidrag til NATO og våre allierte. God etterretning er i seg selv konfliktforebyggende.

Vårt moderne og digitaliserte samfunn er sårbart for elektronisk krigføring, og dataspionasje mot politiske, økonomiske og militære mål i Norge er en voksende trussel. Cyberforsvaret har en helt sentral rolle i å drifte, sikre og forsvare Forsvarets datasystemer, nettverk og høyteknologiske plattformer mot angrep. KrF mener derfor at Cyberforsvaret må styrkes. På dette feltet er det også viktig at det er god samhandling mellom sivile og militære aktører for på en effektiv måte å forebygge og håndtere digitale angrep og bekjempe cyberkriminalitet.

 

Internasjonale operasjoner

KrF mener at freds- og diplomatisporet skal være det virkemiddelet man primært benytter overfor andre stater og folk. I situasjoner der militærmakt er påkrevet for å bringe situasjonen under kontroll og forhindre folkemord eller andre ekstreme overgrep mot sivilbefolkningen, må imidlertid Norge være villig til å ta sin del av et internasjonalt ansvar. Internasjonale operasjoner må alltid tilpasses Forsvarets oppgaver hjemme og hvilke kapasiteter som kan brukes utenlands.

 

Kjønnsperspektivet i operasjoner

KrF vil arbeide for at kvinners sårbare situasjon i krig og konflikter, og i arbeid med fred og sikkerhet må få en større oppmerksomhet, jf. FN-resolusjon 1325. Kvinner rammes hardt i dagens konflikter og blir ofte utsatt for målrettede angrep. Forebygging og håndtering av seksualisert vold i væpnet konflikt må vektlegges, jf. FN-resolusjon 1820.

 

Forsvarsansattes familier

Det er viktig for KrF at familiene til Forsvarets ansatte blir godt ivaretatt når personell er ute på oppdrag. Familien må bære mange belastninger som følge av tjenesten. Den som er ute i tjeneste i lange perioder, er avhengig av at hele familien mestrer situasjonen for å kunne gjøre en god jobb.

Ved utenlandstjeneste skal familien bli fulgt opp av Forsvarets familiekoordinator. Denne kan hjelpe til med enkle praktiske ting, være samtalepartner eller formidle kontakt med nettverk der familien kan møte andre i samme situasjon. Forsvaret må ta samliv på alvor og tilby samlivskurs for ansatte med samboer eller ektefelle, der det særlig tas opp utfordringer og problemstillinger som kan sette parforholdet på prøve og som er spesifikke for forhold der den ene eller begge er i operativ militærtjeneste. I tillegg er det viktig at administrativ foresatt avdeling er kontaktpunkt under deltakelse i internasjonale operasjoner. Avdelingen skal fortsette å ha 24 timers kontakttelefon som alltid er tilgjengelig for dem hjemme og kan formidle viktige meldinger til dem som er ute.

 

Veteraner

Veteraner er alle som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner og kjempet på vegne av kongeriket Norge og vårt demokrati. De har kjempet, mange med livet som innsats, for andre menneskers demokratiske utvikling, for de universelle menneskerettighetene og medmenneskers rett til å leve et liv i fred og frihet. Veteraner er erfarne soldater med praktisk erfaring fra krevende oppdrag med oppgaveløsing under tidspress i komplekse situasjoner i møte med vanskelige verdispørsmål. Noen er unge og mange utgjør «ryggraden» i det norske Forsvaret, med sin erfaring og kompetanse. Samtidig finner vi veteraner oppover i alle aldre og livsfaser, og noen har skader og traumer som påvirker livskvaliteten. Forsvarets Veteransenter ved Bæreia i Kongsvinger er et viktig og godt tilbud for veteraner fra internasjonale operasjoner og deres familier, som de kan benytte både før, under og etter utenlandstjeneste. Dette senteret må sikres videre.

Historien om krigsseilerne er en skammens historie for landet vårt. KrF støtter etableringen av det digitale monumentet Krigsseilerregisteret som endelig kan synliggjøre den avgjørende rollen krigsseilerne hadde i 2. verdenskrig, og vil sikre drift av dette.

 

Forsvarets funksjon i fredstid (sivil-militært samarbeid/totalforsvar)

KrF vil fremheve Forsvarets ansvar i fredstid med å kontrollere og håndheve norsk lov på to hovedområder: tilsyn med den norsk-russiske grensen og å kontrollere ressurser og være myndighet til havs.

Som en del av totalforsvarsordningen skal Forsvaret støtte det sivile samfunnet ved ulykker, naturkatastrofer, alvorlig kriminalitet og andre kriser, som terrorangrep. Kystvakten kan for eksempel bistå med befraktning av lenseutstyr ved oljeutslipp i sjøen. Politiet kan be om hjelp fra Forsvaret når deres egne ressurser ikke strekker til og/eller der det er avtalt at den militære kompetansen og erfaringen bør brukes. I slike tilfeller er det politiet som har kommandoansvar, men KrF vil understreke at øvelse, samhandling og klar kommandostruktur og ledelse er viktige forutsetninger for dette samarbeidet. For å få til et velfungerende samarbeid er man avhengig av at de ulike aktørene har mulighet til å øve sammen og at det må gjøres viktige avklaringer om blant annet rollefordeling og arbeidsoppgaver. KrF mener totalforsvarskonseptet og viktigheten av godt sivil-militært samarbeid bygger oppunder behovet for et robust og velfungerende forsvar.

 

KrF vil

 • at Norge skal ha et forsvar som er i stand til å sikre norsk suverenitet.
 • sikre fortsatt norsk medlemskap i NATO og bevare et godt forhold til våre allierte i forsvarsalliansen.
 • vurdere en gradvis økning av forsvarsbudsjettets bevilgninger til 2 % av BNP, i samsvar med de forpliktelser som Norge har sagt ja til å påta seg som medlem i NATO.
 • at Norge fortsatt skal kunne bidra til internasjonale militære operasjoner som har en klar forankring i folkeretten.
 • opprettholde en balansert forsvarsstruktur med velfungerende kapasiteter innenfor både Hæren, Sjøforsvaret, Luftforsvaret og Heimevernet.
 • prioritere økt kapasitet med operative enheter i alle tre forsvarsgrener i nordområdene og vise tilstedeværelse ved å beholde militære baser, anlegg og ledelsesfunksjoner i Nord-Norge.
 • støtte effektiviseringstiltak som ikke svekker den operative forsvarsevnen.
 • prioritere oppgradering og tilrettelegging for kvinner i Forsvaret, både i førstegangstjenesten og for videre tjeneste i forsvarsgrenene.
 • styrke etterretning, overvåkning og rekognosering for å sikre muligheten til å respondere med riktig og tilpasset militær innsats når det er nødvendig.
 • utvikle Hæren videre til en moderne landstyrke med de egenskaper som kreves av et førstelinjeforsvar.
 • prioritere Heimevernets innsatsstyrker som skal ha viktige oppgaver innenfor objektsikring, overvåkning og kontroll.
 • legge til rette for tilstedeværelse og seilingsdøgn for enheter i Sjøforsvaret, spesielt i nordområdene.
 • støtte kjøp av F-35 jagerfly.
 • styrke Cyberforsvaret og legge til rette for et godt samarbeid med Nasjonal Sikkerhetsmyndighet og politi/PST/Kripos på relevante områder.
 • at kvinners deltakelse i freds- og sikkerhetsspørsmål må bli integrert i Forsvarets daglige arbeid og i evaluering av operasjoner, både nasjonalt og i NATO, FN og i koalisjonsoperasjoner.
 • styrke det sivil-militære samarbeidet for å sikre en funksjonsdyktig og forsvarlig sanitets- og veterinærtjeneste i kriser og krig.
 • ivareta og sikre tilbud til veteraner og deres familier både før, under og etter tjenesten.
 • at skader som oppstår i forbindelse med internasjonale operasjoner blir godkjent som yrkesskade.
 • arbeide for bedre helsetilbud for skadde veteraner og en tydeliggjøring av ulike behandlingsmuligheter.
 • at Viken senter utvides for å gi behandling og rehabilitering til veteraner.
 • at det etableres desentraliserte veteransentre med relevant kompetanse for rekreasjon og rehabilitering.
 • opprette et eget veteranombud.
 • at totalforsvarskonseptet fornyes og videreutvikles for å utnytte sivile og militære ressurser på en bedre måte i fred, krise, katastrofe og krig.
 • at innen samfunnssikkerhet og beredskap bør det sivil-militære samarbeidet – begge veier – vurderes for å klargjøre hvilke kapasiteter som er nødvendig å dublere i en konflikt/krigssituasjon.
 • arbeide for at det etableres et minnesmerke for krigsseilere i Stortinget.
 • at veteran- og frigjøringsdagen må ivaretas for å synliggjøre den innsatsen som er gjort i kampen for fred og demokrati.