Barnehager som lar barn være barn

En god barndom varer hele livet. Mange barn har store deler av sin hverdag i barnehage. Barnehagen må derfor ha et innhold som er på barnas premisser. Barnehagen skal være et trygt og godt sted for små barn å være, et sted der barnet får utvikle seg gjennom lek, samspill og kreativ utfoldelse.

Valgfrihet for familiene

KrF mener at alle barn over 1 år må få samme rett til barnehageplass, uavhengig av når på året de er født og ved hvilken alder familien ønsker å benytte seg av barnehagetilbudet. Dette må ordnes gjennom et regelverk som gir forutsigbarhet for både foreldre og barnehager, gjennom flere opptak i året. Åpne barnehager er et viktig tilbud for familier som ikke har valgt full barnehageplass, og er en god integreringsarena. Gratis kjernetid i barnehage for 3-5-åringer fra familier med lav inntekt er et viktig tilbud.

KrF mener det bør åpnes for mer fleksible barnehagetilbud etter behov. Samtidig som at åpningstider endres, er det viktig å begrense barns totale oppholdstid i barnehage gjennom en makstid. KrF er skeptisk til at samfunnet skal overta enda mer av omsorgsoppgavene fra foreldre. Det at barn skal få sove hjemme i sin egen seng er noe vi bør hegne om. KrF vil derfor ikke åpne for nattåpne barnehager. Med barnehage på natt vil også småbarnsforeldre miste et forhandlingskort mot nattarbeid. KrF vil gi en lovfestet rett til enslige forsørgere med barn under skolealder om å slippe nattarbeid.

KrF mener den inntektsgraderte foreldrebetalingsordningen bør sikre dem med lavest betalingsevne lav pris, og foreldre med lav inntekt bør betale enda mindre for en barnehageplass enn i dag. Dette vil også medføre at flere enn i dag får rett til redusert pris.

 

Innhold i barnehagen

KrF er opptatt av verdien av den norske barnehagetradisjonen, der barndommens egenverdi og barns frie lek blir ivaretatt. Det er viktig at alle barn, uavhengig av om de går i barnehage eller ikke, tilbys et godt språktilbud. Barnehagen skal fremme barns utvikling ved å arbeide systematisk med språk og med sosiale relasjoner. KrF vil ikke støtte en utvikling av barnehagen i skolefaglig retning. Det er viktig at barn som trenger det, får den nødvendige oppfølging, samtidig som ressurser ikke brukes på unødvendig kartlegging og byråkrati. Det skal ikke settes mål for enkeltbarnets utbytte eller pålegges mer kartlegging og dokumentasjon.

 

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen skal sikres med nok voksne, nok barnehagelærere og derved med kompetanse og kunnskap, ikke gjennom normer for læringsutbytte og standardisering. Normer for barns utvikling skaper ikke kvalitet, og barn blir ikke bedre av å måles.

KrF mener det må innføres en bemanningsnorm og en barnehagelærernorm. Det vil sikre små barnegrupper og at personalet i barnehagen har god pedagogisk kompetanse. Det må sikres at vikarer settes inn ved sykdom, slik at ikke voksentettheten reduseres. Barnehagene må ha gode inne- og uteområder som legger til rette for variert lek og fysisk aktivitet. De yngste barna trenger små barnegrupper, de trenger å tilhøre en barnegruppe, og de trenger god tid til tilvenning.

KrF mener det er viktig å legge til rette for ulike barnehagetilbud med tanke på organisering, størrelse, pedagogisk profil og eierskap. Dette gir et viktig mangfold og valgfrihet for foreldrene til å velge det barnehagetilbudet som passer best for sitt barn.

 

KrF vil

 • innføre en nasjonal norm for antall barn per voksne i barnehage.
 • innføre en barnehagelærernorm på minst 50 prosent.
 • øke rekrutteringen av barnehagelærere, og spesielt mannlige.
 • at barn skal ha rett til å tilhøre en barnegruppe.
 • at barnehage, helsetjeneste og barnevern skal samarbeide mer systematisk og formalisert, slik at kunnskap om vold i nære relasjoner økes og bekymringsmeldinger sendes ved mistanke om omsorgssvikt eller overgrep.
 • etablere et kvalifiseringsprogram for ufaglærte i barnehagen.
 • at helsestasjon, barnehage og andre fagmiljøer omkring småbarn informerer og veileder foreldre om barnas tilknytningsbehov.
 • legge til rette for et variert barnehagetilbud, og at private og offentlige barnehagetilbud må gis samme offentlige tilskudd.
 • innføre en ordning med søskenmoderasjon for kombinasjon av SFO og barnehage.
 • gi rett til barnehageplass til barn som bor på asylmottak.
 • at rammevilkårene for barnehager skal legge til rette for åpne barnehager.