Sterkere fellesskap

KRISTELIG FOLKEPARTIS MÅL er et sterkere fellesskap med tillit mellom borgerne, trygghet og tilhørighet til noen felles verdier og mål. Et slikt fellesskap kan bare bygges nedenfra, gjennom å finne en god balanse mellom frihet og personlig ansvar, beskytte de naturlige fellesskapene som mennesker selv lager og invitere alle borgere til aktiv deltakelse og samfunnsansvar. Fellesskapet styrkes når enkeltmennesker vises tillit og får ta ansvar, når familien, naboskap og lokalsamfunn bevares og når sivilsamfunnet anerkjennes som en viktig aktør i fellesskapet. Tillit og trygghet bygges når vi tar vare på et samfunn med små sosiale forskjeller.

VÅRE FELLESSKAP er under press. Flere utviklingstrekk kan tyde på at samfunnets sosiale kapital, det vil si de sosiale nettverkene, tilliten til hverandre og deltakelse i samfunnet, er synkende. Mange har erfart ensomhet og brutte relasjoner. 4 av 10 barn opplever at familien brytes opp. I dugnadens hjemland bidrar stadig færre med frivillig innsats. Særlig bekymringsfull er minoritetsbefolkningens lave deltakelse i frivillighet og andre viktige fellesskapsarenaer. De sosiale forskjellene i samfunnet er økende, og flere opplever uro og utrygghet. Deltakelsen i og tiltroen til vårt folkestyre har vært synkende over mange år. Alt dette er symptomer på svekket fellesskap.

KRISTENDEMOKRATER ser på samfunnet som en organisk helhet som er bygget opp av ulike grupper og fellesskap, der de ulike delene har et ansvar for hverandre. Enkeltpersoner, familier og andre naturlige fellesskap skal beholde sin makt over beslutninger som bare angår dem selv. Staten og andre politiske autoriteter skal respektere de naturlige fellesskapenes selvstyre, men kan tre inn som støtte når disse trenger samfunnets hjelp for å fungere eller få dekket sine grunnleggende behov. Kristendemokrater vektlegger at makten i samfunnet skal spres på flere hender, og legges så nær dem det gjelder som mulig.

KRISTENDEMOKRATER ser på mennesket som et fellesskapsvesen som bare kan realisere sitt potensial i samspill med andre. Som kristendemokrater er vi derfor kritiske til en individualisme som vektlegger frihet på bekostning av medmennesker og fellesskap. Enhver skal ikke være sin egen lykkes smed. Samtidig protesterer vi mot en tenkning som først og fremst betrakter mennesket som del av et kollektiv. Enkeltmennesker skal ha stor frihet og stort ansvar.

NORGE preges av stadig større mangfold – både kulturelt og religiøst. Det beriker og utfordrer fellesskapet. Som kristendemokrater vil vi bevare mangfoldet og beskytte retten til å leve, tenke og tro forskjellig. Alle mennesker er skapt forskjellige, med frihet til og ansvar for å velge selv hvordan vi vil leve våre liv. Vår evne til å tåle meningsmangfoldet tester våre demokratiske ryggmargsreflekser.

SAMTIDIG må vi skape et fellesskap ut av mangfoldet. Vi trenger noe som binder samfunnet sammen og skaper en tilhørighet til et «vi» på tvers av alle forskjellene. Vårt fellesskap hviler på en kristen og humanistisk kulturarv og noen universelle verdier vi må hegne om. Likeverd, solidaritet, menneskeretter, folkestyre og rettsstat er eksempler på verdier som er bygget opp gjennom generasjoner og som vårt fellesskap må samles om.

 

Mer tid og valgfrihet for familiene

Barnehager som lar barn være barn

En skole for hele mennesket

Et fremtidsrettet kunnskapssamfunn

Mangfoldig kulturliv

Et samfunn med plass for tro og livssyn

Frie og uavhengige medier

Idrett og friluftsliv for alle

Human, ansvarlig og rettferdig innvandringspolitikk

Integrering og inkludering i fellesskapet

Folkestyre bygget nedenfra

Trygghet i hverdagen

God samfunnssikkerhet og beredskap

Et relevant og fremtidsrettet forsvar