Levende distrikter

Det er et mål å legge til rette for bosetting og arbeidsplasser i hele landet. Mange foretrekker å bo utenfor byene og sentrale strøk. Reell frihet til å velge hvor i landet en vil bo har en verdi for den enkelte og for samfunnet. Bosetting og arbeidsplasser i distriktene er en forutsetning for å kunne utnytte naturressursene, og distriktene kan tilby andre kvaliteter enn byene.

Distriktspolitikken skal gjøre det mulig å bo, arbeide og drive et aktivt næringsliv i hele landet. Distriktspolitikken skal også sikre et likeverdig tjenestetilbud i hele landet. Slik skal distriktspolitikken gi folk en reell frihet til å velge hvor i landet de vil bo, og om de vil bo i en stor eller liten by, i et større eller mindre tettsted, eller i spredtbygde områder. En aktiv distriktspolitikk vil også avhjelpe presset på byer og tettsteder.

Ulike landsdeler og distrikter har sammensatte utfordringer. Distriktspolitikken må bygge på regionale og lokale fortrinn, og så langt det er mulig veie opp for ulemper knyttet til avstander og spredt bosetting.

Distriktspolitikken er ikke først og fremst et eget politikkområde, men et uttrykk for prioritering av distriktshensyn innenfor en rekke ulike politikkområder. Næringspolitikk, samferdsel og statens politikk overfor kommuner og fylker er blant de mest sentrale områdene i en god distriktspolitikk.

For KrF er det helt sentralt at alle har krav på grunnleggende tjenester med god kvalitet, uavhengig av om man bor i distriktet eller i byen. Kommunene må sikres mulighet til å gi innbyggerne likeverdige tjenester, enten det er kommuner med utfordringer knyttet til vekst i folketall eller kommuner med spredt bosetting og store avstandskostnader. KrF mener derfor at prinsippet om generalistkommuner, uavhengig av størrelse og folketall, konsekvent må videreføres også etter en kommunereform.

Gode kommunikasjonsløsninger som reduserer avstandsulempene, er viktig for en positiv utvikling i hele landet. Dette gjelder et effektivt veinett, fly-, båt-, buss- og togtilbud, samt gode havner, men også utbygd mobildekning og bredbånd med god kapasitet. Verdien av å opprettholde bosetting og legge til rette for et aktivt næringsliv i hele landet forutsetter at infrastruktur i distriktene også prioriteres – selv om ikke alle verdiene det bidrar med kan tallfestes og tas med i beregning av samfunnsøkonomisk nytte. Hele landet må sikres tilgang til bredbånd og god mobildekning med høy hastighet. KrF mener staten har et ansvar for å finansiere utbygging der det ikke er sterkt nok marked til at det er forretningsmessig lønnsomt. Det må stilles strenge krav til at for eksempel telefon, mobilnett og Internett skal fungere i krisesituasjoner.

Store deler av verdiskapingen og produktutviklingen skjer i distriktene. Arbeidsplasser er det viktigste virkemiddelet for å styrke bosettingen i distriktet. Det er et mål med et mangfoldig arbeidsmarked i alle deler av landet. Personer med høyere utdanning må kunne finne relevante arbeidsplasser også i distriktet. Høyere utdanning skal ikke bety at man «må» velge å bosette seg i tettsteder eller byer.

Kommunikasjonsteknologien åpner for mer fleksibilitet, det samme gjør økt bygging av samferdselsprosjekter som korter ned avstander. KrF vil være en pådriver for at statlige arbeidsplasser skal flyttes ut, og opprettes, i distriktet. Ved flytting eller etablering av statlige arbeidsplasser, må muligheten for lokalisering i de små byene eller større tettsteder vurderes, ikke bare de største byene i de ulike landsdelene.

Byer og tettsteder kan være «motorer» for regional utvikling, og en satsing på disse, kan også komme distriktene rundt til gode. Det må legges til rette for at pendlere skal få gode reisevilkår. I tillegg til et godt utbygd kollektivtilbud er pendlerfradraget et viktig distriktspolitisk virkemiddel. På denne måten kan arbeidstakerne finne det lønnsomt å bo ute i distriktet og pendle inn til større tettsteder.

Kultur- og fritidstilbudet blir stadig viktigere når folk velger bosted og når bedrifter skal etablere seg. Det bør være tilgang til et bredt spekter av kulturopplevelser også i distriktene. Dette skaper lokal tilknytning og forankring.

 

KrF vil

 • jobbe for gode kommunikasjonsløsninger som reduserer avstandsulemper og er viktige for positiv utvikling av hele landet.
 • sørge for god mobiltelefondekning i hele landet.
 • at bredbåndstilbudet må bygges ut slik at hele landet blir sikret datakommunikasjon med god overføringskapasitet. Staten må ta et finansielt ansvar i de områdene der det ikke er markedsmessig lønnsomt å bygge ut.
 • opprette flere luftambulansebaser slik at tjenesten kan nå alle steder i Norge innen 20 minutter.
 • sikre inntektssystemet til kommunene slik at grunnleggende velferdstjenester kan opprettholdes uansett hvor i landet en bor. Statens politikk overfor kommunesektoren er et av politikkområdene som har størst effekt på utviklingen av distriktene.
 • beholde og styrke Merkur-programmet som skal legge til rette for butikkdrift og bokhandelsdrift også i områder der kundegrunnlaget er for lite til ordinær drift.
 • at Innovasjon Norge og SIVA (Selskapet for industrivekst) skal ha en tydelig distriktsprofil.
 • flytte flere statlige virksomheter ut i distriktene, og at statseide virksomheter og selskaper skal gå foran som et godt eksempel ved å lokalisere ledelsesfunksjoner og hovedkontor i Distrikts-Norge.
 • at postombæring skal være en tjeneste i hele landet hver dag mandag-fredag. Posten skal levere tjenester til lik pris i hele landet, og tjenestetilbud skal ikke tas vekk før jevngode alternativer er etablert.
 • sikre tilskudd til skreddersydde lokale transportordninger til unge og eldre som har bruk for tilrettelagt transport for å delta for eksempel på kulturaktiviteter.
 • stimulere til desentralisert utdanning, som har nært samarbeid med relevant næringsliv i nærområdet.
 • at det skal være et regionalt politisk nivå i Norge, og at utviklingsoppgaver bør være et sentralt område for dette nivået.
 • beholde tiltakssonen i Nord-Troms og Finnmark.
 • styrke pendlerfradraget for å bidra til bosetting utenfor pressområdene og dempe presset på boligmarkedet i byene.