En kristendemokratisk økonomisk politikk

For enkeltmennesket, familiene, næringslivet og samfunnet er det viktig med en stabil og forutsigbar økonomisk politikk. KrF står for den kristendemokratiske tanken om en sosial markedsøkonomi. Vi mener velfungerende markeder er avgjørende for velstand og økonomisk utvikling. Det offentlige har et ansvar for å lage gode rammer for hvordan markedet skal fungere, og KrF vil sikre at markedet fungerer på en sosialt, etisk og miljømessig bærekraftig måte.

Finanspolitikk

En ansvarlig finanspolitikk og en stabil økonomisk utvikling er avgjørende for mennesker og arbeidsplasser rundt om i hele landet. For å bidra til gode rammebetingelser for norske bedrifter og størst mulig trygghet for norske arbeidsplasser, vil KrF ha en ansvarlig offentlig pengebruk der vi evner å prioritere midlene vi har til rådighet på en klok måte. Det må være en sammenheng mellom forventningene til hvilke tjenester og oppgaver det offentlige skal ha ansvar for og hvor mye skatter og avgifter norske skattytere må betale.

KrF ønsker å beholde handlingsregelen på 3 % av kapitalen i Statens pensjonsfond utland. Petroleumsformuen må brukes slik at den er med på å sikre gode velferdstjenester også for kommende generasjoner. KrF vil at oljepengebruken over statsbudsjettet fortrinnsvis skal gå til investeringer som også kommer fremtidige generasjoner til gode.

Den offentlige pengebruken skal tilpasses situasjonen i norsk økonomi og handlingsregelens rammer. Hvor langt man lykkes i å nå de politiske målene, vil derfor være avhengig av det økonomiske handlingsrommet i perioden.

 

Skatter og avgifter

Skatter og avgifter finansierer viktige velferdsgoder for hele befolkningen. KrF vil ha et skattesystem der alle bidrar etter evne. Skattesystemet bør også innrettes slik at miljøskadelig forbruk reduseres.

KrF er opptatt av at skattesystemet skal være enkelt, forståelig og håndterlig for dem som blir skattlagt. Det er viktig for å sikre skattesystemet demokratisk legitimitet, men også for å beskytte felleskapets interesser fra smale særinteresser. Kompliserte skattesystemer gir store bedrifter og velstående enkeltpersoner fortrinn som hindrer konkurranse og bidrar til sementering av økonomisk makt. KrF mener at skattesystemet bør gi småbedrifter mulighet til å konkurrere med større bedrifter på like vilkår.

KrF vil gjennomføre skatteforliket fra 2016 som blant annet fører til reduksjon i selskapsskatten og inntektsskatten for personer. KrF mener formuesskatten på arbeidende kapital bør reduseres ytterligere og på sikt fjernes, mens den bør beholdes for private formuer.

KrF vil forsterke et grønt skatteskifte som gjør det billigere å gjøre miljøvennlige valg i hverdagen og dyrere å velge forurensende løsninger. De delene av norsk økonomi som er underlagt det europeiske kvotesamarbeidet står i dag ovenfor kostnader knyttet til sine utslipp. KrF mener derfor at avgiftssystemet bør fokusere på de delene av norsk økonomi som står utenfor kvotepliktig sektor, spesielt transport. Innenfor transportsektoren mener KrF det er viktig at miljøavgiftene differensieres etter faktiske utslipp som følger av transporten. Avgiftene på bilparken må i enda større grad legges om til å skattlegge bruk fremfor eie av bil.

Svart økonomi er et betydelig problem i Norge og bidrar til å svekke fremtidens velferdsordninger. KrF vil iverksette flere tiltak for å bekjempe svart økonomi og skatteunndragelse.

KrF mener at beskatningen av primærbolig, altså den boligen en person selv bor i, ikke bør skjerpes. For å sørge for at flest mulig får muligheten til å kjøpe seg sin egen bolig, og for å stimulere til investeringer i bedrifter og arbeidsplasser fremfor eiendom, mener KrF derimot at skatten på sekundærboliger bør økes.

 

Pengepolitikk

Pengepolitikken bør styres av en uavhengig sentralbank, med et tydelig mandat fra Finansdepartementet. Styringsrenten bør settes med utgangspunkt i målet om lav og stabil prisvekst over tid.

 

Mål for samfunnsutviklingen

Økonomisk vekst må ikke være det eneste målet for utviklingen i det norske samfunnet. KrF vil at man også i Norge utvikler verktøy for å måle «brutto nasjonal livskvalitet», der for eksempel sosial kapital og frivillighet er viktige elementer. KrF vil også ta initiativ til å innføre klimabudsjettering der klimaeffektene av ulike tiltak regjeringen ønsker å iverksette må synliggjøres.

 

Statens pensjonsfond utland

Statens pensjonsfond utland («Oljefondet») er et av verdens største investeringsfond. Fondet må forvaltes ut fra etiske retningslinjer og med mål om høyest mulig avkastning til moderat risiko. Fondet skal ikke bidra til brudd på menneskerettighetene eller store miljøødeleggelser. Derfor er de etiske retningslinjene for fondet svært viktig. Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland må få tilført flere ressurser slik at de kan kontrollere større deler av investeringene, og eierskapet i selskaper verden over må brukes aktivt for å påvirke selskapene positivt. Finansdepartementet og Norges Bank bør fortsatt benytte seg av både uttrekk og aktivt eierskap i etikkarbeidet.

Det er store helseproblemer knyttet til alkohol, og dette er en særlig utfordring med hensyn til utvikling i fattige land. Mange internasjonale alkoholprodusenter driver aggressiv markedsføring, særlig rettet mot unge og mot nye markeder i fattige land. KrF vil derfor arbeide for at SPU på sikt trekker seg ut av alkoholindustrien slik man tidligere har gjort med tobakk.

Det er viktig at Norges Bank og NBIM[1] praktiserer stor grad av åpenhet om fondets strategier, resultater og forvaltning. I tillegg til dagens retningslinjer for investeringer i selskaper, bør det lages retningslinjer som skal gjelde fondets investeringer i statsobligasjoner. Slike investeringer må være ansvarlige og ikke hindre utvikling.

KrF er positive til at deler av SPU kan investeres i unotert infrastruktur, i tillegg til aksjer, obligasjoner og unotert eiendom.

 

Delingsøkonomi

Ny teknologi har banet veien for det mange betegner som delingsøkonomi. Delingsøkonomi innebærer at privatpersoner kan dele og leie ut underutnyttede ressurser via digitale plattformer, til lavere transaksjonskostnader enn i tradisjonelle markeder. Denne typen økonomisk virksomhet kan bidra til økt produktivitetsvekst og miljøvennlige løsninger. Samtidig er det viktig at vi klarer å regulere delingsøkonomien godt for å motvirke blant annet svart økonomi og dårlige arbeidsvilkår. Det bør innføres krav om at alle formidlingstjenester som har aktivitet i Norge må innberette inntektene som brukerne deres har hatt til norske myndigheter. Det må også legges til rette for at formidlingsselskapene selv betaler skatt av overskuddet sitt.

 

KrF vil

 • nedjustere handlingsregelen til 3 %, men med nødvendig fleksibilitet til å vurdere oljepengebruken ut fra konjunktursituasjonen.
 • sikre enkle skattemuligheter for brukere og tilbydere av tjenester i delingsøkonomien og sikre reguleringer og fleksibilitet som kan møte denne typen markeder.
 • sikre rammebetingelser som muliggjør et desentralisert bank- og finansvesen i hele landet.
 • at det skal settes av betydelig mer ressurser til den etiske forvaltningen av Statens pensjonsfond utland, spesielt Etikkrådet.
 • arbeide for å trekke SPU ut av alkoholindustrien, slik det er gjort med tobakksprodusentene.
 • innføre etiske retningslinjer også for investeringer i statsobligasjoner.
 • innføre klimabudsjettering der klimaeffektene av ulike tiltak regjeringen ønsker å iverksette må synliggjøres.
 • gjennomføre en gradvis reduksjon i statlige eierandeler i bedrifter med forretningsmessig avkastning som hovedmål, der eierandelen er større enn nødvendig for å sikre de spesifiserte målene for det statlige eierskapet.
 • ha sosial kapital og frivillighet som mål for samfunnsutviklingen.
 • utvikle relevante målestokker for «nasjonal livskvalitet», og at dette blir en like viktig indikator for samfunnsutviklingen som brutto nasjonalprodukt.
 • forbedre næringslivets muligheter til skattefradrag for satsing på forskning og utvikling gjennom å øke beløpsgrensene og inkludere flere bedriftstyper (ENK og DA) i SkatteFUNN-ordningen.
 • innføre en KapitalFUNN-ordning som et skatteinsentiv for privatpersoners investeringer i små oppstartsselskaper i en veldig tidlig fase.
 • innføre en ordning med KompetanseFUNN som gir skattefradrag for kostnader til kompetanseutviklende og kunnskapshevende tiltak for de ansatte i bedriftene.
 • opprette et investeringsprogram innen Statens pensjonsfond utland med formål å investere i bærekraftige bedrifter og prosjekter i fattige land, med en målsetting om samlet investeringsramme på minimum 20 milliarder kroner, og på sikt minst én prosent av hele pensjonsfondet. Investeringer gjennom dette programmet skal ikke regnes inn som en del av bistandsprosenten.
 • doble investeringsrammene for SPUs miljørelaterte investeringsmandater.
 • utrede en ny ordning med sikte på å fjerne dokumentavgiften ved kjøp av bolig finansiert ved innføring av en viss skatt på verdiøkning ved salg av egen bolig.
 • trappe ned og på sikt fase ut formuesskatten på arbeidende kapital.
 • gi frivillige organisasjoner fullstendig fritak for moms, til erstatning for dagens system med delvis dekning av momsutgifter.
 • øke grensen for skattefradrag ved gaver til frivillige organisasjoner og trossamfunn til 50 000 kroner for privatpersoner og til 100 000 kroner for bedrifter.
 • erstatte avgifter knyttet til sjokolade og sukker med en generell sukkeravgift.
 • opprettholde et høyt avgiftsnivå på alkohol og tobakk.
 • bruke avgiftssystemet aktivt for å stimulere til økt bruk av nedbrytbar plast på bekostning av fossilbasert plast.
 • legge til rette for opprustning og re-investering i eksisterende vannkraftverk, blant annet ved å sikre at skatte- og avgiftssystemet ikke er til hinder for dette.
 • kreve at BSU brukes ved kjøp av første bolig, slik at man ikke kan spare i dette når man allerede eier bolig.
 • frita nedlastbare bøker, lydbøker og musikk fra merverdiavgift.
 • sørge for at Tollvesenet får tilstrekkelige ressurser til å utføre sine oppgaver knyttet til grensekontroll på en god måte.


[1] Norges Bank Investment Management