Ut av klimakrisen

Verden preges stadig mer av at klimaet er i endring. I FNs klimapanels femte hovedrapport fremgår det at de globale utslippene bør reduseres med 40-70 prosent innen 2050, sammenlignet med hva utslippene var i 2010, dersom verden skal unngå alvorlige og irreversible klimaendringer. Ifølge FNs klimapanel risikerer vi en gjennomsnittlig global oppvarming på mellom 3,7 og 4,8 grader i 2100 sammenlignet med perioden 1850–1900, dersom utslippene ikke reduseres betydelig. Tørke, flom og andre klimaendringer vil kunne få enda større konsekvenser enn tidligere antatt.

Under klimatoppmøtet i Paris i 2015 ble partene enige om en ambisiøs klimaavtale med et mål om å begrense den globale oppvarmingen til godt under 2 grader, og arbeide for å begrense den til 1,5 grader. Avtalen har imidlertid liten verdi om ikke verdens ledere viser større villighet til å innføre tiltak som kutter utslipp. Med dagens innmeldte utslippskutt står vi foran en oppvarming på 2,7 grader. Det trengs derfor både sterkere nasjonal innsats og styrket internasjonalt samarbeid for å nå dette målet.

KrF har en visjon om at Norge skal bli et nullutslippssamfunn og gå i bresjen for å fase ut fossile energikilder som kull, olje og gass. Før klimatoppmøtet i Paris vedtok Stortinget at Norge skal kutte klimagassutslippene med 40 prosent innen 2030. Norge har teknologi, kompetanse og kapital til å lede an i det grønne skiftet. Vi har en unik mulighet til å skape koalisjoner av villige som går foran i å utvikle og skape markeder for ny utslippsfri teknologi, som gjør det mulig å fase ut all bruk av fossil energi.

 

Klimarettferdighet

Til tross for at det er den rike delen av verden som har bidratt sterkest til klimaendringene, er det de fattigste landene som rammes hardest. KrF anerkjenner at de rikeste landene har det største ansvaret for å redusere klimagassutslipp og unngå farlige klimaendringer. Politikere i utviklingsland har en legitim rett til å kjempe for vekst og utvikling for sin befolkning. I en overgangsfase må vi akseptere en viss utslippsvekst i utviklingsland. Rike land må derfor stille opp med teknologi, kompetanse og bistand for å redusere klimagassutslipp i utviklingsland.

Norge må fortsette å ta ansvar for å bevare verdens regnskoger, og hindre at hogst av denne ytterligere forsterker klimaendringene. KrF vil styrke kvaliteten i det norske klima- og skoginitiativet ved å ta initiativ til en bred og uavhengig vurdering av effekten på utslipp og utviklingspolitiske mål. Vurderingen må inkludere en sammen­ligning av andre klimapolitiske virkemidler både med hensyn til utviklingseffekt og utslippsreduksjoner. For mer om dette, se avsnittet «Klima» i kapittelet «Verdibasert utenrikspolitikk».

 

Klimatilpasning

Konsekvensene av globale klimaendringer er svært dramatiske i store deler av verden. KrF vil at det systematisk arbeides med å kartlegge kortsiktige og langsiktige konsekvenser, slik at det kan settes inn avbøtende tiltak. Dette gjelder både flomsikring, rassikring, tiltak mot erosjon, reguleringsbestemmelser for bygg og anlegg, klimapolitikk i nordområdene og miljøpolitiske tiltak når det gjelder arter som påvirkes eller trues av endret klima. Dette må også gjelde i fattige og sårbare land der tilpasning til klimaendringer blir en stor utfordring i fremtiden.

 

KrF vil

  • følge opp Paris-avtalen og sikre at Norge gjennomfører tiltak som reduserer klimagassutslippene i tråd med målet om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader.
  • jobbe for å realisere Norges mål om 40 prosent klimakutt innen 2030.
  • arbeide for at Norge skal bli karbonnøytralt innen 2050.